2009. június 9., kedd

Az Anjou- és a Zsigmond-kor rövid összefoglalása

Az Anjou-k Magyarországon

1. Hogy kerülnek ide?

1290 IV. Kun László magyar király fiúörökös nélkül hal meg, a nővére, Mária, Anjou Martell Károly (nápolyi király) felesége -> Martell Károly igényli a magyar trónt

DE III. András lett a király (aki II. András utószülött fia, és Beatrix királyné elmenekítette IV. Béla elől)

1301 III. András halálával kihal az Árpád-ház -> 3 királyjelölt

 • Károly Róbert (Martell Károly fia, így örökli a magyar trónigényt)
 • Premysl Vencel cseh herceg (IV. Béla ükunokája)
 • Ottó bajor herceg (IV. Béla unokája)

2. Károly Róbert megkoronázásai

1301 - Premysl Vencelt megkoronázzák, és Prágába viszi a Szent Koronát

- Károly Róbertet megkoronázza az esztergomi érsek, de Szent Korona nélkül
1305 Premysl III. Vencel cseh király lett, így lemondott a magyar trónról, a Szent koronát átadta Ottónak, akitől Kán László elvette, Ottó hazamegy
1308 Magyarországra jön Gentilis bíboros, pápai követ, h megoldja a trónkérdést

-> gyűlés a pesti domonkos kolostorban, Kán László csak követet küld

-> Károly Róbert megint csak pótkoronát kap
1310 Kán László végre átadja a koronát-> ÉRVÉNYES KORONÁZÁS

3. Károly Róbert tényleges hatalmat szerez

Mellette: köznemesség + városok + egyház
Ellene:
tartományurak (Csák Máté, Aba Amádé, Kőszegi Miklós, Kán László…)
1312 a kassaiak megölik Aba Amádét -> a fiai Csák Mátéhoz fordulnak segítségért-> Csák Máté megtámadja Kassát-> Károly Róbert Kassa mellé áll ->Rozgonyi csata – KÁROLY RÓBERT GYŐZ
1314 földek és tisztségek kiosztása a híveknek
1321 Csák Máté meghal örökös nélkül -> NINCSENEK TÖBBÉ KISKIRÁLYOK

4. Károly Róbert uralkodása

A) Királyi bevételek átalakítása

 • a regálék (királyi jogon szedett adó) a hatalom anyagi alapjai
 • reform: eltörli a nemesfémbányászat királyi monopóliumát, az urbura 1/3-ada azé, akinek a birtokán kibányászták az aranyat -> a földesuraknak érdeke
 • (az urbura a bányászok által fizetett bányabér a feltárási jogért)
 • 1326 új, értékálló aranyforint -> fölösleges lett a pénzrontás, elveszett a lucrum camarae, új adóval pótolta:
 • portális adó: minden jobbágyháztartás fizeti
 • harmincadvám : külkereskedelmi vám

B) Külpolitika

- hűbéresei a macsói és a szörényi bán, de a havasalföldi Basarab vajda nem ismeri el hűbérurának, csatában megveri

1335 Visegrádi királytalálkozó: Luxemburgi János cseh király + III. Kázmér lengyel király

- János megkapja Sziléziát, cserébe lemond a lengyel trónra való igényéről

- új kereskedelmi útvonal, ami megkerüli Bécset (aminek teljes árumegállító joga van)

- 1339 ha Kázmérnak nem lesz fia, Károly Róbert fia lesz a lengyel király

5. Nagy Lajos király

- példaképe Szent László -> keresztényi lovagkirály

- missziós hadjáratok a Balkánra és Litvániába

A)Nápolyi hadjáratok:

Johanna Nápoly királynŐje (Bölcs Róbert végrendelete!), összeházasodik Endrével,
Lokietek Erzsébet (Lajos és Endre anyja) kicsikarja XII. János pápától a diszpenzációt (feloldás Bölcs Róbert végrendelete alól) -> Endre Nápoly királya lehet
DE mire Nápolyba ér az oklevél, Endrét már 1 napja megölték a tarantói Anjou hercegek (1345 aversai merénylet)

1347 Lajos bosszúhadjáratot indít, 1348-ban kivégzi Durazzói Károlyt, akinek a fiát felneveli örökösnek -> Kis Károly
Johanna minden támadásnál Avignonba menekül, csak 1389-ben fogják el, Durazzói Károly megfojtatja Johannát

B)Háború Velence ellen:

1346 Lajos nem tudja elfoglalni Zárát, mert nem versenyképes Velence vagyonával (zsoldosok! Épp szünetel a 100 éves háború) és flottájával
1350 Szent Év Rómában Lajos elzarándokol háború közben, a katonái hazahozzák a pestist, amiben Lajos első felesége és fia is meghal, Lajos 2 év múlva meggyógyul

C)Balkáni kapcsolat:

Dusán István szerb fejedelem cárrá nevezi ki magát-> Szerb Birodalom
Nagy Lajos összefog ellene Kotromanics István bosnyák zsupánnal-> feleségül veszi a lányát, Kotromanics Erzsébetet -> 3 lányuk: Katalin, Mária, Hedvig

D) Lengyel és litván ügyek

1370 III. Kázmér fiú nélkül hal meg-> Nagy Lajos lengyel király -> lengyel-magyar PERSZONÁLUNIÓ
mamája, Lokietek Erzsébet, és lánya, Hedvig uralkodnak helyette Lengyelországban,
Hedvig hozzámegy Jagelló pogány litván nagyfejedelemhez, aki megkeresztelkedik-> Ulászló

E) 1351 megújítja az Aranybullát

- >eltörli a IV. törvénycikkelyt, a Szabad adományozást, helyette:

- >Ősiség törvénye: magfogyás esetén a birtok a királyra száll

- ha van lányörökös, azt lehet jogilag fiúsítani

- >Kilenced törvény: a földesúrnak kötelező beszedni a jobbágyaktól a termény kilencedét (ha ezt nem teszi meg, a király szedi be magánakJ)

- így a nagyúr nem csábíthatja át a kisnemes jobbágyait adómentességgel

- > Una et eadem libertas (egy és ugyanazon szabadság a köznemeseknek is)

- sarkalatos/fundamentális nemesi jogok:

adómentesség

csak a király ítélkezhet felette

nem lehet megfosztani a birtokától

csak védekező hadjáratban köteles követni a királyt

- nem lehet megfosztani a birtokától

- csak védekező hadjáratban köteles követni a királyt

Luxemburgi Zsigmond

1. Zsigmond magyar király lesz

- Nagy Lajos udvarában nevelkedik, Anjou Mária jegyese

- 1382 Nagy Lajos meghal

- Kotromanics Erzsébet Orléans-i Lajost akarja királynak, aki Anjou Katalin jegyese (Katalin meghal közben) -> Máriát és Zsigmondot erőszakkal elválasztják

- Mária királynő, Erzsébet régensként uralkodik

- DE itt van Kis Károly is -> 1385 délvidéki támogatással megkoronázzák -> Erzsébet parancsára meggyilkolják (40 nap uralkodás után)

- 1386 Erzsébet és Mária a Délvidékre utaznak békét kötni, elfogják őket, Erzsébetet és Garai Miklós nádort megölik, Máriát elengedik

- ANJOU MÁRIA KIRÁLYNŐ - összeházasodik Zsigmonddal -> társuralkodók

- 1395 Mária terhesen meghal egy vadászbalesetben

2. Zsigmond, mint magyar király

 • 1396 nikápolyi kudarc -> rájön, hogy Magyarország nem elég erős ahhoz, hogy támadó háborúba kezdjen a törökkel, védelemre kell berendezkedni ->végvárvonal
 • 1401 Siklóson bebörtönzik, 1 feltétellel engedik el: lemond a lengyel trónigényről-> elutasítja, helyette LIGÁT szervez, vagyis ha külföldön tartózkodik, a főurak irányíthatják helyette az országot
 • megpecsételésként feleségül veszi Czillei Borbálát
 • ->Garai-Czillei + Zsigmond LIGA -> Szent György/ Sárkányrend majd 1408ban
 • -amíg börtönben van, a bárói tanács kormányos a „sacra corona regni” nevében -> magyar koronatan -> NÉPSZUVERENITÁS a király a nemességtől kap hatalmat
 • 1404 Placitum regium (királyi tetszvényjog) csak a király beleegyezésével lehet kihirdetni az országban a pápai bullákat
 • 1416 Főkegyúri jog – invesztitúra
 • 1437 Budai Nagy Antal felkelése Erdélyben –erről már épp csak hall, közben meghal
 • birtokadományozással nyer híveket magának ->159 bárói vár, 19 királyi-> territoriális hatalom alakul ki, a török korban minden báró csak a saját birtokáért fog harcolni
 • internacionális korszak – pl. Ozorai Pipo (olasz) temesi ispán, Stibor (lengyel) erdélyi vajda

3. Zsigmond nemzetközi szerepe

- bátyja, Vencel a ném-róm császár és a cseh király, aki alkoholista, alkalmatlan -> Zsigmond 1402-ben elfogja – Habsburg Albert osztrák főherceg őrzi
- 1411-ben sikerül magát császárrá választatnia

1414-18 konstanzi zsinat

 • megválasztatja V. Mártont pápának, a 3 másik jelölt helyett
 • megkapja a placitum regium és a főkegyúri jog ígéretét
 • a pápaság visszaköltözik Avignonból Rómába
 • a püspökök nyomására megégetteti Husz Jánost, pedig ő írta alá a menlevelét

- Husz János kivégzéséért gyűlölik a cseh rendek, nem engedik be Prágába, nem tudja megkoronáztatni magát cseh királlyá

- Huszita háborúk 1419-33 – keresztes hadjáratnak minősülnek

- 1433 zsinat Bázelben – Zsigmond kiegyezik a kelyhesekkel, akik megverik a taboritákat, ők a Felvidékre menekülnek

- diplomáciailag közvetít VI. Károly és V. Henrik között

- propaganda: Magyarország a kereszténység védőbástyája

1437 Zsigmond fiúörökös nélkül hal meg, veje, Habsburg Albert lesz a magyar király (Luxemburgi Erzsébet férje)

· 1439-ben meghal Albert

· kettős királyválasztás

· V. utószülött László, Albert fia, Erzsébet Bécsbe menekül vele III. Habsburg Frigyes császárhoz, Kottaner Ilona udvarhölgy kicsempészi a Szent koronát

· I. Jagelló Ulászló

· polgárháború 1439-45

Hunyadi János

1. Erdély sajátosságai

· nincs erős bárói réteg, a vajdának van a legtöbb földje és tényleges hatalma

· 4 nemzetiség – magyar nemesség

· székelyek-csak katonai szolgálattal tartoznak, a lófők a hadvezéreik

· szászok- autonómiát kaptak II. Andrástól, universitasban élnek

· román parasztság – csak nekik nincsenek kiváltságaik, nincs román nyelvű értelmiségük, papságuk, nemességük, mert elmagyarosodnak akik magasabb pozícióba kerülnek, Moldovából és Havasalföldről jönnek

· ETNIKAI KONFLIKTUS

1437 Parasztfelkelés

- casus belli: Lépes György püspök elkezdi pénzben szedni a dézsmát, mert most jobb lett a pénz, eddig Zsigmond rontotta a háborúk miatt

- a parasztok tárgyalásra kényszerítik a nemeseket

- Kolozsmonostori Konvent(=káptalan) – a parasztok képviselőket választanak, hogy betartassák a nemesekkel az egyezményeket- REND A PARASZTSÁG IS!

- Kápolnai unió (3 nemzet uniója) a törökök, a parasztok, és a király ellen fog össze a 3 nemzet, ami K-Európában etnikai alapon szerveződő rend

- székely+magyar+szász

2. A Hunyadiak karrierje

· elmagyarosodott román kisnemesek, parvenü család

· Serban fia Vajk (Hunyadi János apja) kapja meg Vajdahunyadot Zsigmondtól

· Hunyadi János a polgárháborúban I. Jagelló Ulászlót támogatja – rengeteg földet kap tőle

· 1443/44 Hosszú hadjárat –Várna L - Ulászló meghal, V. László még kiskorú

· a magyar rendek a sacra corona regni nevében gubernátort neveznek ki-> Hunyadi János kormányzó 1446-52

· 1448 II. rigómezei csataL menekülés közben elfogja Brankovics György szerb fejedelem, de a magyar rendek fenyegetésére elengedi

· 1452 nagykorúsítják a 13 éves V. Lászlót-> Hunyadit megfosztják minden címétől, csak nándorfehérvári főkapitány marad

· 1456 NándorfehérvárJ - Kapisztrán János inkvizítor Rómából érkezik –keresztes hadjárat keretében segít

· 1456/57 pestis v. tífuszjárvány-> meghal Hunyadi

Nincsenek megjegyzések: