2009. november 24., kedd

A Modern Európa születése nov. 10

Intézmények (folytatás):

1. Anglia: A Stuartok abszolutista módon, "isteni jogon" próbálnak uralkodni, de ez nem sikerül. A protestáns angolok ezt nem nézik jó szemmel, ráadásul háborúban is sikertelenek. Emiatt a parlament nem szavaz meg nekik adókat, ezért a király gyakran feloszlatja azt (1611-21, 1629-40 nincs parlament) és nélkülük akarnak kormányozni. Sokan aggódnak a Stuart királyok (és főleg a feleségeik) katolikus kapcsolatai miatt, félnek hogy a céljuk Anglia katolizálása.
Mivel a parlament nélkül nem tudnak adót fizetni, a király monopóliumok (pl. szappanfőzés) eladásával akar pénzt szerezni, de ez sem vezet eredményre, ráadásul a monopóliumokat katolikusoknak adják el. Emiatt a király továbbra is kénytelen összehívni a parlamentet, ami később polgárháborúhoz vezet.

/Franciaországban megoldották, hogy a kiráyl az országgyűlés nélül tudjon kormányozni, ami viszont súlyos következményekkel járt: nem volt állandó hadsereg, nem volt erős hivatalnokréteg (ez később változott), sok helyen szokásjogok alapján törvénykeztek, amin nem lehetett változtatni./

1628: Anglia hadat üzent Spanyolországnak, pénzre volt szükség, ezért össze kellett hívni a parlamentet. Az adókért cserébe a parlament kiharcolta a Jogok Nyilatkozatának elfogadását (parlament adó-megajánlási jogának megerősítése).
1640: hároméves törvény: 3 évente új parlamentet kell összehívni, amit nem lehet bármikor feloszlatni, és magától is összeülhet, nem csak a király hívására.
1689: a dicsőséges forradalom után újra elfogadták a jogok nyilatkozatát. Új rendelkezések:
- a szólás szabadsága a parlamentben
- a parlament beleszólhat a király utódlásába
- a parlamentet rendszeresen össze kell hívni.
A törvények lehetővé tették a király és a parlament együttműködését. Ekkor alakult ki a kér párt: a Whigek és a Toryk. Ez eredetileg vallási megosztottságot jelentett (Whig: protestáns, Tory: katolikus), később a Toryk a király hatalmának bővítéséért küzdöttek még a Whigek a parlament jogaiért.

2. Peremterületek (Oroszország és Kelet-Európa, Skandinávia, Portugália):

Ezek az országok a 17. században rájönnek, hogy el vannak maradva a fejlődésben a nyugathoz képest, ezért az uralkodók erőszakosan próbálják megreformálni az államot.

Fogalmak:
Centralizáció: uniformizálás (pl. közigazgatásban), racionalizálás (a hagyományos szokásjogok lecserélése a hatékonyság kedvéért)
Kodifikáció: terhek (pl. jobbágyi terhek) egységesítése, írásos rögzítése állami szinten
Szekularizáció: az egyház befolyásának csökkentése pl. az oktatás terén, de ide sorolhatjuk a vallási türelmi rendeleteket. Ez az eszmék terén is megfigyelhető: a felvilágosodásban nem Isten, hanem a közjó a legnagyobb érték, és később az uralkodó sem Isten, hanem a nép első szolgája.

Propaganda:
A szó jelentése: mások manipulálása különböző üzenetek, szimbólumok segítségével. Maga a szó csak az 1820-as években jelenik meg. Vizsgálatánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: ki hirdeti? ki közvetíti? kinek szól? milyen eszközöket használ?

a politikai propaganda jellemzői:
- általában az aktuális helyzetre reflektál
- régi gondolatokat, sztereotípiákat alkalmaz (pl. ellenségkép teremtésénél)
- jellemzője a hatalmi reprezentáció: hírdeti az uralkodó nagyságát.

Elterjedését segíti az abszolutizmus, a nyomtatás, a postaszolgálatok, a reformáció elterjedése.
Politikai nyilvánosság megjenénése: az állam egyre inkább odafigyel, mit gondol az egyszerű ember. Később erre fórumokat is léterhoz, vitát kezdeményez (korszakunkban még nem!) A hatalom egyre nagyobb hangsúlyt fektet az emberek tájékoztatására és a döntései népszerűsítésére.

Királykultusz (religio regis):
A 17. században a kiráylok tisztelete új jelenség, erősebb, mint a középkorban. Új elem, hogy szinte vallásos tisztelet övezi az uralkodókat, ez a középkorban még eretnekségnek számított. Fontosabb elemei:
- a király Isten kegyelméből uralkodik, ezért nem lehet ellene fellázadni.
- külsőségekben (is) papi jelleget vesz fel: két szín alatt áldoz (Franciaországban), hivatalba lépéskor felkenik, papokat nevezhet ki
- csodás elemeket is tartalmazó legendák terjednek a királyokról, pl. a felkenésre használt szent olajról azt tartják, hogy isteni eredetű és kifogyhatatlan. Angliában és Franciaországban úgy tartják, a király képes kézrátételle görvélykort ("királyi betegség") gyógyítani, ezért évente gyógyító napokat tartanak, amire még külföldről is eljönnek betegek (ld. Gyógyító királyok c. könyv). Emiatt jó kapcsolatuk volt a néppel és legitimációra is használták: a gyógyító képesség bizonyítja, ki a jogos örökös (mert kapcsolatban áll Istennel).
- Elterjednek a szent királyok mítoszai, Franciaországban Szt. Klodvig, Nagy Károly (ő csak a franciák szerint volt szent), IX Szt. Lajos, Angliában Hitvalló Edvárd. Kialakul az ország védőszentjének kultusza, aki korábban a királyi család védőszentje volt (Anglia: Szt. György, Franciao: Szt. Mihály arkangyal)
- a király címere az ország címere lesz, pl. francia liliom (fleur-de-lis), angol oroszlán

Szertartások:
- a király csak a koronázás és a felkenés után mondja el a királyi esküt, pedig korábban ez a koronázás feltétele volt.
- Bevonulás: előképe a római triumphos, Kirsztus bevonulása Jeruzsálembe és a körmenet. A középkorban ilyenkor a város ünnepet rendezett az új királynak, a céhek színdarabokat adtak elő és tanácsokat adtak a kormányzáshoz és a király imegesküdött a város törvényeire(vagyis a király leereszkedett a népéhez). Korszakunkban ez is átalakul: megjelennek antik elemek pl. diadalíveket építenek, de a párbeszéf eltűnik, a polgárok csak nézők lesznek, és az egész egy katonai birtokbavételre hasonlít (a király is teljes fegyverzetben vonul).
- Temetés: a középkor óta királyi nekropoliszokban temetkeznek (Westminster, Szt. Dénes apátság) ezzel is kifejezve a folytonosságot. A késő középkorban megjelenik egy új elem: az uralkiodót zárt koporsóban viszik (mivel ekkorra már hetek/hónapok óta halott) aminek a tetejére egy bábut tesznek. Angliában a bábut nyitott szemmel ábrázolják, végtagjai mozgathatók, és a temetés után élőként kezeli (ott van a halotti toron, majd kiállítják az apátságban). A temetésen a trónörökös is részt vesz, és így kösöntik: "Meghalt a király, éljen a kiráyl!". Ezek mind azt fejezik ki, hogy nincs interregrum. Kondorowitz elmélete: az uralkodónak "két teste van", a közönséges teste meghal, de a királyi teste (amit a bábu is kifejez) maga a kiráylság, így az sose halhat meg.

A propaganda egyéb eszközei:
- nyomtatott sajtó: az első nyomtatott műfaj a röpirat. Eredetileg a népet hivatott értesíteni a fontosabb rendelkezésekről, képekkel is illusztrálták ezért az írástudatlanok is megértették. Vallási célokra is használták ld. Luther.
- A 17. sz-i Németországban és Németalföldön jelent meg az első mai értelemben vett újság, népi kezdeményezésre. Franciaországban az uralkodó adta ki, természetesen tele volt propagandával és a király dicsőítésével. Főleg külföldi hírekkel foglalkozott, hogy ezzel terelje el a figyelmet az otthoni problémákról.
- szűkebb körben megjelent az udvari színház és udvari balett műfaja. XIV. Lajos maga is fellépett (kedvenc szerepe egy darabban a Nap volt, innen is eredhet a Napkirály elnevezés).
- Képzőművészet: fontos szerepet kap az udvari művészet. A királyok művészeti akadémiákat pénzelnek, cserébe felhasználják azokat propaganda célokra. Portrékat és hősi festményeket készíttetnek (pl. Vaelasquez)
- Építészet: királyi paloták (pl. Versailles), közterek átalakítása, amik így alkalmasak lesznek szobrok állítására, felvonulásokra.
- katonai győzelmeket egyházi szertartásokkal ünneplik, körmeneteket tartanak, aminek a végén a pap a királyt dicsőítő szentbeszédet mond.

Népszerű toposzok:
- a király mint kiválasztott, aki szoros kapcsolatban áll Istennel.
- a király mint győztes hadvezér (a sok háború miatt van erre lehetőség)
- a dinasztia folytonosságának kifejezése (ld. fent)
- a Fennség (Majesté) megnevezés csak ekkor jelenik meg
- teljhatalom kifejezése: zárt koronával, ami eredetileg csak a császárnak lehetett.
- a király int istenes fejedelem: feladata a hit védelme és a nép megtérítése

Az uralkodókat gyakran bibliai vagy mitológia szereplőkkel azonosítják:
- VIII. Henriket Mózesként (mint egyházalapító), Dávidként (Krisztus előképe) és Bölcs Salamonként ábrázolják
- Erzsébetet bibliai nőkkel azonosítják: Judit, Eszter, Zsuzsanna, Szűz Mária, vagy antik (isten)nőkkel: Diana, Minerva, Dido
- Franciaországban: a nappal (NEM XIV. Lajos volt az első), Apollóval, Jupiterrel, Herkulessel (a francia herkules a kulturáltság jelképe, aki civilizálja a gallokat), Nagy Sándorral, de Krisztus-képekre is a király arcát festik.

Ellenpropaganda: nem valami mellett, hanem valami/valaki ellen szólnak, általában az aktuális ellenzékre jellemző:
- Luther: röpiratokat ír, amiben a népet vagy egyes uralkodókat szólít meg.
- a francia vallásháborúk alatt minden oldal alkalmazza
- Anglia: a spanyolok és a katolikusok ellen irányul, a forradalom előtt és alatt a király ellen (katolicizmussal vádolva őt)
- Franciaországban Mazarin és rendszere ellen (Mazarinádok)
Az ellenpropagandában nagyobb szerepet kapnak az irodalmi műfajok (szatíra, gúnyvers). Gyakran csak kéziratos formában tudnak terjedni, mert az ellenzék ritkán jut nyomdához.


Zubor Zalán

Nincsenek megjegyzések: