2011. február 16., szerda

Istenérvek I. 2011.02.16.

Az Istenhit lehetséges okai
 • A feltételezés, h Isten nélkül nincs értelme az emberi életnek
 • Az a feltételezés, h Isten nélkül nincs élet a halál után
 • Isten nélkül nem lehetséges racionális alapot adni az erkölcsnek
Egzisztencializmus: Isten nem létezik és ez tragikus az ember számára.
Russel: az emberek többsége szociológiai alapon dönti el, hogy Isten létezik-e. De az emberek egy másik csoportja belső impulzusok alapján dönti el. De hirtelen, áttörésszerű élmény is megváltoztathatja a hitet/nem hitet.
?: Van Isten, én találkoztam vele: egy katolikus francia újságíró írta, aki interjúkötetet készített II. János Pál pápával. Ateista, kommunista zsidóból lett hívő katolikus.
Az emberek megpróbálják nem belső impulzus és nem szocio-kulturális háttér alapján eldönteni Isten létét v nem létét, mert kell léteznie egy objektív igazságnak ebben a kérdésben.
Ezen a kurzuson szakfilozófiai érvekkel fogunk foglalkozni. Tegyük zárójelbe a saját vélekedésünket!
?Mit jelent az, hogy Isten?
 • Népi vallásosság istenképe: Zeusz fizikai lény volt. A keresztény hívő elvileg tudja, h Istennek nincs teste, de gyakorlatilag lehet, hogy fizikai lényként képzeli el. Az 1 és a többistenhívő vallások népi vallásossága is antropomorf-> emberszerű istenek, indulatokkal és érzelmekkel.
 • Teológiai istenfogalom: az adott vallás szentírásának rendszerezése alapján áll össze
 • Filozófiai istenfogalom: mi itt csak ezzel fogunk foglalkozni. „A filozófusok istene”: Pascal lekicsinylő értelemben használja, mert halott, hideg, absztrakt vmi, ami nem képes kielégíteni az ember vallási igényét, nem lehet imádkozni hozzá, szeretni stb.
Lehet egyszerre hinni a filozófiai és a teológiai istenképben. Meg az is hihet a teológiai istenfogalomban, aki a filozófiaiban nem hisz. De a népi vallásosságban nem hihet az, aki a filozófiaiban hisz.
Isten a szeretet a kereszténységben, a zsidóságban és az iszlámban nem esik erről szó.
Maimonidész szerint a Biblia antropomorfizáló leírásai csak azért vannak, mert az egyszerű emberek másképp nem tudnák megközelíteni Istent. Arisztotelész ugyanezt gondolta a görög istenek antropomorf jellegéről.
A filozófiai istenfogalom 2 forrása
 • A zsidó monoteizmus
 • Az ókori görög filozófia istenfogalma
Henoteizmus: nem tudjuk, h más népek istenei léteznek-e, de mi a sajátjainkban hiszünk. Egyesek szerint a zsidóság is ezt vallotta a monoteizmus előtt.
John Bright: Izrael története c könyv: mivel a zsidó Istennek el kellett szakadnia a kultuszhelyétől és a kiválasztott dinasztiájától, etikai monoteizmussá alakult át az egész.
Farizeusok: Isten törvényeihez ragaszkodás. „Kerítést kell készíteni a Tórának.”-> ezért kell egyre több előírás, amiket ha meg is szegünk véletlenül, a Tórát még nem szegtük meg.
?Hogy engedhette meg Isten, akinek a zsidó a kiválasztott népe, hogy a rómaiak leigázzák a zsidókat?
 • Úgyis mindjárt vége a világnak-> ez nem lett nyerő, a másik 2 igen.
 • Talmudi judaizmus: mivel már nincs Szentély, annál buzgóbban kell imádkozni és annál inkább tanulni a Tórát és betartani a parancsolatokat-> Isten meg fog bocsátani, visszavisz Izrael földjére.
 • Kereszténység: Isten megbocsátó és irgalmas. Vagy be tudjuk tartani a parancsolatait vagy nem, de Jézus kereszthalálával megváltódtunk, akkor is megbocsát nekünk Isten, ha nem bírjuk betartani a törvényeit.
A zsidóknál Isten a törvények istene, a keresztényeknél a szeretet és a kegyelem istene. Isten megbocsátó kegyelme a kereszténység novuma.
A kereszténység világnézeti ellenfelei a Róm. birodalomban
 • A zsidó vallás
 • A pogány népi vallások
 • A hivatalis császárkultusz
 • A gnózis: két metafizikai princípium: szellemi vs anyagi.
 • A görög filozófia, platonizmus, sztoicizmus.
Platón istenfogalma
 • A konkrét dolgok az ideákból részesednek, azért ismerhetjük meg őket, mert ismerjük az ideákat. Ideatan.
 • A Jó úgy viszonyuk az ideákhoz, mint az ideák a konkrét létezőkhöz. A Jó még az ideáknál is tökéletesebb.
 • Demiurgosz (a Timaiosz dialógusban): belehelyezte az ideákat a káoszba, az anyagba, így rendeződött el a világ.
 • Nem tisztázta, ha a demiurgosz alárendeltje-e a Jónak, v a Jó benne van-e a demiurgosz agyában.
 • Az ateistákat száműzni kell az államból, mert tagadják, h ésszerű rend van a világban és ésszerű rendnek kéne lennie az emberi társadalomban, tehát nincs erkölcsük.
Arisztotelész istenfogalma: Első Mozdulatlan Mozgató
 • Jól körülhatárolt, Platón istenével ellentétben
 • Képtelenség, h vmi önmagát mozgassa, mert minden mozgás változás, tehát vmi aktuális, vmi tényleges kell ahhoz, h változzon, külső ok kell ehhez. A végtelen oksági lánc lehetetlen, ezért kell egy mozdulatlan mozgató.
 • Az EMM a vágyódás révén mozgatja az égi testeket, amik minden alattuk lévőt mozgatnak. Mi a szubluneáris szférában vagyunk, felette az égi szférák.
 • Az EMM tiszta gondolat. A mi elménkben a gondolkodás ragadja meg a formát, ezért tiszta gondolat a tökéletesség, mert ő a tiszta forma, a lényeg.
 • Csak önmagát gondolja, mert csak ő maga méltó hozzá.
 • A világ öröktől fogva létezik, nem az EMM alkotta.
Plótinosz
 • Szisztematikus istenkép.
 • A gondolkodás meghasítás, mert hasadást hoz létre a tudat és a tudat tárgya között.
 • Isten nem gondolkodó, nem részekre oszló tökéletes egész. Viszont kiindul belőle szellem, abból meg a lélek. Kiáradás. Emanáció.
 • Nem magyarázza meg, h miért árad ki magából Isten, ha ennyire tökéletes.
A görögök nem ismerték a semmiből teremtés fogalmát. Nem tudtak róla, h ez e nem antropomorf isten beavatkozna a történelembe. A keresztény isten viszont beavatkozik a történelembe, nincs az idő fölött, hanem vele kezdőik az idő.

?Hogyan ötvöződött a NYi filozófiai istenképnek ez a két forrása?
A kereszténység dialógusra kényszerült a görög filozófiával.
A 9-10. sz-ban vége lett a kulturális hanyatlás korának. Eddigre minden filozófus vallásos, v úgy tesz, mintha. A 3 monoteista vallás filozófusai érdeklődtek a másik két vallás iránt. Teológusok gyanakodtak, h a filozófiai istenfogalom ki akarja húzni a talajt a teológiai istenfogalom alól. 

Nincsenek megjegyzések: