2011. szeptember 26., hétfő

Összehasonlító vallástörténet I. 3. 2011.09.26.


·        Alexandriai filológiai iskola-> allegorizáló módszer a mítoszok értelmezésére
·        Racionláis/ jogi vallástörténeti iskola: Wisowa (?), Kurt Latte. Szerintük vannak mitológiátlan népek, pl. a rómaiak, mert hidegfejű katonai-jogász nép, úh a vallásosságuk is ilyen. Ezzel szemben Bachofen: mitológiája minden népnek van, meg kell keresni, ha máshol nem, akkor abban, ahogy az őstörténetét értelmezte.
·        A 19. sz.ban a tudományos vitákat is áthatotta a német-francia politikai ellentét. A németeket a görögökkel, a franciákat a rómaiakkal azonosították. Bachofen nem vetítette bele ezeket a nemzeti konfliktusokat az ókorba, figyelembe vette, h a romantikus nemzetfogalom akkor nem létezett.

Bachofen: Az anyajog

·        Matriarchátus: olyan világ, amiben a női princípium meghatározó társadalomformáló szerephez jut. -> agrárszféra fontos, a vallásban meg a termékenységi kultuszok. Az emberiség kezdetleges berendezkedése (ez nem lebecsülő Bachofennél, mert a romantika vonzódott az archaikumhoz).
·        A jogrendben is megnyilvánul az, h egy társadalom anyajogú, mert pl. ha egy fa gyümölcse a szomszéd területére hullik, akkor az anyajogú jogrend a szomszédnak ítéli (a gyümölcs a földhöz tartozik), az apajogú viszont annak, akié a fa (a gyümölcs a fához tartozik).

Bachofen: Tanaquil mondája

·        Az 5. és a 7. római király etruszk volt. Az 5.hez kötődik Tanaquil.
·        Titus Livius: Ab urbe condita-> évkönyves formájú, annalisztikus összefoglalás, de az őstörténeti részeknél még nem. Csak kivonatai maradtak fenn. Az első 2 könyv szól a királyok koráról.
Amit Liviustól lehet tudni:
·        Lucumo Tarquinii városában élt, egy korinthoszi bevándorló fia volt. Felesége: Tanaquil. Tanaquil méltatlannak találta, h Tarquinii-ben nem becsülik meg eléggé a férjét, ezért átköltöztek Rómába, ami elég új város volt, nyitott a bevándorlásra.
·        (a latin ABC is csak egy a görög ABC-k közül! Etruszk közvetítéssel vették át a rónaiak a D-itáliaia görög ABC-t)
·        Lucumo és Tanaquil a Ianiculus domb felől jöttek Rómába, egy saskeselyű leszállt, felvette Lucumo fejfedőjét, aztán visszatette a fejére-> ebből Tanaquil megjósolta, h Lucumo nagy ember lesz Rómában. És tényleg ő lesz Tarquinius Priscus király.
·        Az udvarban egy rabszolganő kisfia körül láng jelenik meg, Tanaquil megmondja, h ez egy isteni jel, a gyerek nagy ember lesz. És ő lesz a következő király, Servius Tullius.
·        (Démétér név etimológiája: „a föld anyja”)
·        Protosz heuretész=első feltaláló, kultúrhérosz: olyan mitológiai szereplő, akihez vmi nagy kult. vívmány feltalálása kötődik (pl. földművelés)
·        Merénylet Tarquinius Priscus király ellen a palotában. Tanaquil kirohan az erkélyre, lecsillapítja a népet és átmenetileg Servius Tulliusra ruházza a királyi hatalmat.
Bachofen megfigyelései
·        Tanaquil nem öregszik. Statikus mitologikus kora van.-> nem történeti értelemben kell komolyan venni a történetét, hanem a történet mondanivalóját
·        A női elv a hatalom forrása (egy nő a királycsináló)
·        Bachofen nem áll meg Liviusnál, a kanonizált forrásnál, hanem előveszi az obskurus szerzőket is: Fabius Pictor, Dionysius Halicarnasseus. Tőlük megtud olyat is, amit Livius elhallgatott. Servius Tullius származástörténete: a palota tűzhelyén a parázs alól egyszer csak kiemelkedett egy fallosz-> Tanaquil ebből megállapítja, h a jelenésnek fel kell ajánlani egy nőt, mert az egyik házi istennek nemzési vágya támadt…-> Okriszia rabszolga nőt összezárják a jelenséggel…és ebből születik meg Servius Tullius.-> nem csak a koronát, hanem a megszületést is Tanaquilnak köszönhette Servius Tullius. (Más változat szerint magától is rájött a csaj, h mi a teendő, Tanaquil értelmezése nélkül.)
·        A Vesta templom a királyi palota tűzhelyének (focus) stilizálása Rómában! A Vesta-szüzek a királylányok kultikus funkcióit töltik be a királyság megszűnése után (a király kultikus funkcióit a rex sacrorum tölti be), tehát az állam biztonságát szavatoló tüzet gondozzák. Párhuzam: péntek este a nők gyújtják a gyertyát, a tűzhely gondozása máshol is női funkció! Fustel de Coulanges foglalkozott sokat a házi tűzhely kultuszokkal.
·        A házi tűzhely a patrilineáris leszármazás képe, az istenekkel kapcsolattartás helye.
·        Servius Tullius anyai ágon rabszolga származék-> a hozzá kötődő kultusz mindig a plebeiusok körében lesz népszerű
·        Tanaquil mindig csak akkor lép színre a történetekben, amikor értelmezni kell egy jósjelet.
·        Bachofen összevetette a sztorit K-i párhuzamokkal-> kiderült, h Róma való K-tel kapcsolata sokkal intenzívebb volt, mint a klasszikus történetfelfogás gondolta. Ez nagyon előremutató Bachofen korában!
·        Sok királycsináló mítoszban a nőtől származik a királyi hatalom, általában a kultikus prostitúció rendszerében működnek, hetairisztikus vonásaik vannak, nem olyanok, mint a Livius által letisztított Tanaquil.
·        Pünkösdi király- szerű kultuszok: istennőtől ideiglenes hatalmat kap a férfi
·        Királyok jönnek-mennek, Tanaquil, a nő, marad.
·        Városfal szerepe: összefügg a prostitúcióval, mert a városon kívüli zóna a türelmi zóna, lásd Támár és Júda története párhuzam.
·        Szekér: napkerék megjelenése
·        Madarak szerepe: lélekkép, termékenység, bizonyos madarak (pl. a sas) a királyságot jelenítik meg.
·        Bachofen nem önkényesen von párhuzamokat a mitológiai anyagok között, mint Frazer!
·        A rómaiak a saját egyéniségüknek megfelelően alakítják az általánosan létező mítoszt: a prostitúcióval összefüggő dolgokat lehántják a királycsináló nőről, tisztes római matrónát csinálnak belőle.
·        A római plebs kultuszában Fortuna bír Tanaquilhoz hasonló szereppel, szintén a K-i, ázsiai nő-eszme él benne.
·        Rómaiak integráló szemléletét mutatja az egész. Kiiktatták a nekik nem megfelelő részleteket, de hagyták élni a női princípiumot, hagytak neki teret. -> K és NY viszonyának bachofeni értelmezése
Rudolf Otto
·        19-20. sz. fordulója
·        Evangélikus teológus
·        Egyetemes vallásfilozófia, K-i vallások kutatása
·        Főműve: Das Heilige.

Das Heilige

·        „Rendszertelen” könyv, nem kidolgozott eszmerendszer, ez is a mondanivalójához tartozik: tiltakozás a pozitivizmus ellen.
·        Körülírja azt a vmit az emberben, amit vallási érzéknek v vallási tapasztalatnak nevezünk, a szentségre érzékenységet
·        Egy princípiumról van szó, absz. alapvető belső késztetés, olyan axióma, mint egy csomó más, amit nem érzünk magyarázatra szorulónak (pl. hatalomvágy, nemi vágy), csak a modern ember nem fogadja ezt el, ezért kell mindezt leírni Ottonak.
·        A szentség axióma-> nem lehet definiálni, de állításokat lehet róla tenni
·        Bevezeti a szent helyett a numinózus fogalmát. Numen=bólintás, döntés, a deus szinonimája is. Az isteni potenciál ideája, az ami istenné teszi a deust. A vallási minőség, ami átjárja azokat a dolgokat, amik vallási tapasztalatot adnak az ember számára.
·        A numinózusnak nincs erkölcsi konnotációja (ahogy a szentnek), hanem a többlet, amivel a vallási tapasztalat rendelkezik a hétköznapi tapasztalatokkal szemben.
·        Mysterium tremendum: a vallási tapasztalat misztériuma félelmet kelt (és reszketést, tremor). Istenfélelem fogalma. A mai embertől távol áll, szalonképes, szerethető sitent akarunk elképzelni. J
·        Schleiermacher nyomán Otto a teremtmény-érzetünkkel hozza összefüggésbe a tremor érzést, a tremendum tapasztalatát, tudatában vagyunk az aránykülönbségnek köztünk és a teremtő(i)nk között.
·        Fascinans: a titok vonzó, az ember el akarja érni a numinózust.
·        A tremendum és a fascinans kölcsönhatásának eredménye a vallási tapasztalat. Vonzódunk a titokhoz, de félünk is tőle.
·        Körülíró-éreztető módszer
·        Otto rehabilitálta a „vallási terület” szerepét az embert vizsgáló tudományokban.
·        Mircea Eliade: A szent és a profán-ja is Ottoból indul ki.

Nincsenek megjegyzések: