2011. szeptember 28., szerda

Magyarország jelenkori története 1944-1990. 3. (2011.09.28.)

· 1 nappal a fegyverszünet aláírása előtt volt egy minisztertanácsi ülés-> vita: sorozni v toborozni kell a hadsereget, ami harcolni fog a németek ellen a szövetségesek oldalán? -> végül toborzás, „sürgős” jelzővel-> de a sürgős toborzás gyakorlatilag sorozás

· Jan. 30. közzéteszik a jan. 19-én eldöntött „sürgős” toborzást, határidő: febr. 8.

· MKP késleltette a magyar hadsereg felállítását

· Végül 2 hadosztály lett áprilisra, addigra már nem volt alkalma részt venni Mo. németek alóli felszabadításában-> nem tudta Mo. bizonyítani, ha szövetségesek mellett van

· Febr. 11. „Álljunk bosszút Budapestért Berlinben!” toborzási jelszó

· Ffi: 18-40, nőknél 20-40 éves korúakat toboroztak

· Szeged, Viharsarok, Miskolc, Bp. környékén sikeres a toborzás

· A felállított hadsereg már nem a háború, hanem a béke hadserege lett volna, ezért nem akarta a SZU, h túl erősre sikerüljön.

· Tisztekkel meg tokkal-vonóval 12 000 fős hadsereg jött létre.

· A két VH között 3 fegyveres testület létezett Mo.n: hadsereg, rendőrség, csendőrség.

· Máj. 10. volt csendőrségi tagok (korábban megszüntette egy rendelet a csendőrséget) nem esnek igazolási eljárás alá, maguknak kellett igazolást szerezniük, annak hiányában nem lehet őket többé közszolgálatban alkalmazni

· A rendőrség megmarad-> feladat: közbiztonság megteremtése minden településen

· A falvak saját őrséget hoztak létre (polgárőrség), ahogy átvonult rajtuk a front.

· A rendőrség leginkább az MKP-tól függött, mert Erdei Ferenc kriptokommunista kisgazda vezette a Belügyminisztériumot. A régi rendőrségből megtartották a közlekedésrendészetet és a bűnüldöző szervezetet. Viszont új részleg: politikai rendőrség.

· A hadsereg állománya nagyon kicsi volt, a rendőrség állománya viszont 40 000 fő.

A földosztás

· Földek 40%-a nagybirtokhoz tartozott (100 hektár feletti birtok)

· A Koalícióban mindenki földosztást akart, de a hogyanban már nagyon különböztek a koncepciók.

· A kisgazda párt elsősorban gazdasági, az MKP politikai-szociális kérdésnek tekintette.

· 600-as miniszterelnöki rendelet a nagybirtokrendszer felszámolásáról

· 45 . márc. 7-én született meg a törvény

· Szovjet katonai hatóságok is sürgették a földosztást, Vorosilov is a SZEB elnökeként

· Parasztpárt: kisegzisztenciák támogatása a lényeg, kisgazdák: életképes birtokokat kell létrehozni.

· Mo. lakossága: 1939es népszámlálás szerint:8,7 millió; 1941-es népszámlálás: 9,3 millió

· 1 millió agrárproletár volt, fél millió szegényparaszt, 250 ezer kisparaszt (5-10 hold föld), 250 ezer középparaszt (10-25 hold föld), 75-80 ezer módos paraszt (25-250 hold)

· A módos parasztokat a Rákosi-rendszer „zsíros parasztnak” fogja hívni…

· Még agrárszektor: 5000 úri birtokos (200-1000 hold, tehát középbirtokosok), 1000 nagybirtokos (1000 hold fölött)

· Birtokstruktúra területenként eltérő: gazdagparaszti birtokok: Alföld

· Dunántúl: nagybirtokok

· Tiszántúl: közép- és kisparaszti birtokok

A 600-as miniszterelnöki rendelet

· Földigénylő bizottságok átalakulnak földosztó bizottságokká

· Kp-i földosztást intéző bizottság elnöke Veres Péter népi író

· Földelkobzás a „háborús- és népellenes” bűnösöktől: ennek minősültek a magyarországi németek is!

· Kisajátítás: ismer fokozatosságot. Teljes kisajátítás: 1000 holdon felüli nagybirtokok, ipari- és banktőke birtokai mérettől függetlenül. Fokozatos kisajátítás: Bp. körzetében max 50 holdat lehetett visszaadni. 100 hold visszaadható az 1000 hold alatti birtokosoknak. Aktív antináci magatartást tanúsítók kérhettek birtokmentesítést (300 holdig), erről a Politikai Bizottság döntött.

· A birtokmentesítésbe az MKP a Koalíció fenntartása érdekében ment bele.

· Végül a több, mint 3000 község 96%-ában volt földosztás, 4%ban nem, mert nem volt mit.

· Átlagosan 5,1 kataszteri holdat juttattak.

· -> arisztokrácia eltűnt

· Kisparaszti gazdaságból sokkal több lett, mint előtte

· De maradtak agrárproletárok is. Nem szűnt meg, de szűkült a paraszti polarizáció ollója.

· Sok életképtelen, pici birtok jött létre-> kollektivizálás talaja

· Weisz és Chorin átadta vagyonát a németeknek, h a saját életét megmentse-> ezek a hatalmas földtulajdonok nem vettek részt a földosztásban

Társadalmi változások

· Rengeteg kisüzem tulaj nélkül maradt 45-re a Holocaust miatt

· Felner Pál, Fenyő Miksa: gyáriparosok országos szervezetének csúcsai, angolszász orientációjuk miatt kerültek most előtérbe

· Kisiparosok beáramlása pártokba: Kisgazdapárt, Szocdem Párt, MKP

· Középpolgárság politikai aktivitása is megnőtt

A pártok bázisai

· MKP és szocdemek: ipari munkások

· Munkásarisztokrácia és szakképzett munkások inkább a szocdemekhez húztak, a rosszabb körülmények között élők (bányászok, építőmunkások, textilmunkások) az MKP-hoz.

· 1948 Magyar Dolgozók Pártja: MDP

· Nemzeti Parasztpárt: a falusi szegénység pártja, MKP és szocdemek szövetségese. Volt gazdasági cselédek, mezgazd napszámosok, szegény- és kisparasztok, és értelmiségiek is: népi írók, falusi tanítók, papok. Azok a szegények, akiket az MKP és a szocdemek nem tudtak megnyerni.

· Szocdem és parasztpárt együttműködése problémás volt, a népi-urbánus vita továbbélése miatt.

MKP

· MKP tagsága: egyrészt aki előjön az illegalitásból (Kádár, Rajk László, Kis Károly), másrészt aki a moszkvai emigrációból jön haza (Rákosi, Gerő, Nagy Imre, Farkas Mihály, Révai József)-> a 2 csoport között látens feszültség volt

· Rákosi M. a főtitikár

· Szabadnép az újságra

· Szabad föld: a vidéki lapja

· Megszüntették a tagfelvételi procedúrát

· Kispolgárok, agrárproletárok, kisnyilasok (is!)

· Számoltak a más pártokban működő kriptokommunistákkal is: Dobi István, Erdei Ferenc, Darvas József (kisgazda), Dinnyés Lajos. radikálisoknál: Halász Aladár, Kende Zsigmond. Szocdem párt: Marosán György.

Szociáldemokrata párt

· Markáns szocdem csoport: polgári demokráciát akartak: Kéthly Anna, Szeder Ferenc

· Kommunistákkal együttműködő szárny: Szakasics Árpád főtitkár, Bán Antal, Marosán György.

· Lapja a Népszava 1890-től

· Vidéki lap: Föld és szabadság

Nemzeti parasztpárt

· Markáns parasztpárti politikát vivő szárny: Kovács Imre főtitkár

· Centrum: Veres Péter

· MKP-vel együttműködők: Darvas József

Kisgazdapárt

· MKP-val együttműködők: ez a legkisebb szárny, 2 felé oszlott: szegényparaszti tagozat (Dobi), és „O-csoport” (Ortutay Gyuláék)

· Tildy Zoltán a centrum és az „O-csoport” között

· Centrum: Nagy Ferenc pártelnök, Kovács Béla főtitkár, Varga Béla,

· Paraszti-polgári demokrácia volt a centrum célja: pénztőke és bankok bírálata, mert a 29-es válság tönkretette a paraszti világot; nem tűzi ki célnak állam és egyház szétválasztását

· Polgári-módosparaszti szárny (jobbszárnynak is hívják néha): heterogén. Ide tartozott mindenki, aki önállóan nem kapott pártalakítási engedélyt: konzervatív, legitimista, keresztény-demokrata. Jogász értelmiségiek. B. Szabó István, Vásári István és József, Sulyok Dezső, Pfeiffer Zoltán, Gr. Dessewffy Gyula (?).

· Újság: Kis Újság

Választás

· Szervezeti típusú és választási pártokra lehet osztani a 45-ben létező pártokat.

· Szervezeti típusú párt: tagnyilvántartás folyamatos és a párt szervezeti élete is. Területi elv alapján rendeződik.

· Választási pártok: párt vezetősége csak mint választókra épít a tagokra, helyi szinten nem tart fenn irodákat, nincs rendszeresen taggyűlés. Tagozati rendszer: pl. mérnök tagozat…

· MKP, Szocdem Párt, FKGP, Polgári Demokrata Párt: választási párt

Nincsenek megjegyzések: