2011. október 3., hétfő

Összehasonlító vallástörténet I./4. 2011.10.03.

· Rudolf Otto példája: a numinózus lefokozott változata a kísértethistóriák hatása, ez is azt mutatja, h az ember fogékony a numinózusra.

· R. Otto korában kezdett elterjedni az a felfogás, h a vallást bizonyos társadalmi osztályok találták ki más osztályok elnyomására-> erre reagált Otto

Walter Friedrich Otto

· Akmé: az életút csúcspontja, a görögök ezt tartották számon a fontos személyekkel kapcsolatban, nem a születési dátumukat. A férfiak akméja a korai 40-es éveire esett, amit a rómaiak „consuli kornak” hívtak.

· Megalkudott a náci hatalommal-> népszerűtlen szerző

· A Nietzsche archívumot vezette a Hitlerei alatt.

· A nácik nagyon szerették a romantikus népszellem kultuszt-> bemocskolta a romantikus vallástörténeti iskola nimbuszát… utána nem illett idézni ezeket a szerzőket (Bachofent megmentette, h idézte Engels-t)

· Francia vallástudományban kp-i kérdés, h a mítosz v a kultusz az elsődleges-e. A németek szerint a mítosz. Ezt is 2 felé lehet bontani: a sztori a lényeg vagy a karakterek? A mítosz a karakter időben elbeszélve? Tolsztoj: ugyanolyan ember ugyanolyan körülmények közé helyezve mindig ugyanúgy fog cselekedni.

· Kerényi Károly Görög mitológiája először angolul, aztán németül jelent meg, csak később fordította le magyarra Kerényi Grácia. Kerényi módszere is abból indul ki, h a mítoszok időben kibontott jellemrajzok. A szereplő köré csoportosítja a hozzá fűződő mítoszvariánsokat. Nem definíciókkal („Hermész a tolvajok istene”) kll megfeleltetni az isteneket, hanem a különböző történetekben bemutatásukkal lehet megértetni az emberekkel, h milyenek. Analógia: a nyelvi struktúra előbb megvan az agyunkban, mint maga az anyanyelv, tetszőleges elemek illeszthetők be a gyerek nyelvi struktúrájába a megfelelő életkorban. Kontextusokból tanuljuk meg a szavak jelentését, nem definíciókkal.

· Átmenet a romantikusból a frankfurti iskolába

Walter F. Otto: Görögország istenei

· A mítoszt nem elsősorban történetnek kezeli, hanem olyan kontextusnak, amiből megismerhető a jellem.

· A romantikus vallástörténészek ihletett, szépirodalmi szerzők is voltak, szoros kapcsolatokat ápoltak a kortárs irodalommal. Thomas Mannra nagy hatással volt a romantikus vallástörténeti iskola. Levelezett Kerényi Károllyal.

· Walter F. Otto: Dionüszosz. Kerényi K. írt róla magyarul recenziót „Gondolatok Dionüszüszról” címen.

· Halhatatlanság és Apollón-vallás: Kerényi K. munkáinak eddig magyarul megjelent legteljesebb válogatása

Frankfurti iskola

· A német romantikus vallástörténeti iskola folytatása.

· Szerb Antal: Utas és holdvilágában Rudi Waltheim Kerényi és Altheim kereszteződése-> érzékelteti a kor érzésvilágát.

· Otto (Melyik Otto, még Rudolf?) gondolkodása a humanizmusban gyökerezett-> klasszicitás tökéletesnek látása és szembehelyezése saját korának romlottsága. (nota bene Spengler szerint az antikvitás Európa apakomplexusa). Emblematikus figurája Homérosz, őt tekinti a görög mitológia leghitelesebb megnyilvánulásának, mert a legrégibb ismert epikus alkotások szerzője, a tiszta görög szellem képviselője. A nem szimpatikus részleteket betudták az obskurus K-i befolyásoknak, amiket elszenvedtek a görögök. Kerényi ezeket már nem tekinti „tisztátalannak”, hanem természetesnek.

· Ehhez e szemléletváltáshoz hozzásegített az antropológia, mert kiderült, h mennyire behálózzák az ilyen szalonképtelen jelenségek az emberiség gondolatvilágát. -> a görög, mint archaikus nép párhuzamba állítható primitív (tehát archaikus) népekkel.

· Másik fontos segítség Freud-> gyerekkori traumák formálják az egyéniséget

· -> a gyerek- régi – primitív analógia axiómává vált a 20. sz.ban, a klasszicitás „sötét oldalát” is sikerült elfogadni

· Freud polgárpukkasztónak indult, de aztán divatba jött úri körökben a pszichologizálás.

· A jungi pszichológia és a Kerényi-féle vallástörténet illeszkedése a kollektív tudatalatti révén.

· Kerényit Horthyék megkérték, h maradjon külföldön, h emelje Mo. hírét. 45 után Lukács sajtóhadjáratban a fasizmus szálláscsinálójának bélyegezte, így nem kapott Mo-n állást, aztán Rómában sem nyerte el a magyar tanszék vezetését, úh Svájcban telepedett le és ott is halt meg.

· Homérosz szövegéből az alexandriai filológiai iskola kicenzúrázta pl. azt a jelenetet, ahol Héphaisztosz csapdába ejti Árészt és Aphroditét, és kinevetteti őket az istenekkel, de Hermész kijelenti, h 2x annyi kötelet is bevállalni Aphroditéért… A német humán gimik számára kiadott szövegekből is kihagyták ezt. -> nem fért össze a görögökről alkotott humanista képbe, a „homéroszi lovagságba”.

· Dionüszosz sem fért bele a humanista elképzelésbe.

· Nincsenek Homérosszal egykorú népi forrásaink! Nem ismerjük más területek és rétegek vallási elképzeléseit!

· Kerényi: Die antike Religion. Visszavezeti az antik vallást egy közös mediterrán szubsztrátumra és kiemeli a K-i kultúrákkal felfedezhető kapcsolatokat, az indo-európai párhuzamokat.

A „primitív” vallások kutatása

· Persze csak fenntartásokkal lehet használni a „primitív” kifejezést. Leíró értelemben azt jelenti, h kezdetleges tárgyi kultúrával rendelkező. Nem értékítélet.

· Az emberiség ősállapotából jelenítenek meg vmit a primitív népek az aitiológiai szemlélet modellje szerint.

· Aitiológiai szemlélet: akkor ismerhetek meg vmit, ha a gyökerét ismerem. Mi is így gondolkozunk, amikor azzal magyarázzuk vkinek a rossz tulajdonságait, h nehéz gyerekkora volt. Vagy, hogy az apuka azért agresszív a gyerekkel, mert a főnök felidegesítette a munkahelyén. 200 évvel ezelőtt ez még nem volt evidens magyarázat.

· Az eredetet keresi a kognitív pszichológia, a darwinizmus és az őstörténet is.

· Kerényi: Mi a mitológia? tanulmány. Leír egy sztorit egy angol hivatalnokról, aki hiába tanulta meg a maurik nyelvét, annyira homályosan beszéltek, h nem értette őket, mert mindig mindenre történetek sokaságával válaszoltak. A hivatalnok megértette, h nem csak a nyelvet, hanem a mitológiát (a nyelvet, amin a nyelv beszél) is meg kell ismernie.

· A „primitív” kultúrákban minden a vallás szférájába tartozik.

· Gyarmatosítók erőfeszítései a vadak megtérítésére: spanyolok és portugálok tűzzel-vassal. Angolok misszionáriusokkal, akik a bennszülöttek lelkére beszéltek.

· Az első információk a primitív népekről a hivatalnokok és a misszionáriusok révén érkeztek Európába.

· A gyarmatosítók, akik felsőbbrendűségük tudatában közeledtek e bennszülöttekhez, direkt a szerintünk szalonképtelen elemekre figyeltek fel a kultúrájukban. <-> misszionáriusok megközelítése: az ember alapvetően homo religiosus, hiszen ők is rájöttek, h van isten és erkölcsi normák.

· Mire megjelentek az első antropológusok, már nagyon nehéz volt európai misszionáriusoktól, hivatalnokoktól és katonáktól érintetlen primitív népeket találni. Mint szegény régészek, akik a középkori Rómát kutatnák, de már megelőzték őket több évszázad kincsvadászai…

Edward Burnett Tylor

· Az antropológia atyja, rá vezetik vissza magát az antropológiát is (a kulturális antropológiát).

· 1870 előtt Angliában a nem anglikán felekezetűek nem járhattak egyetemre! Tylos sem járhatott, mert kvéker volt. De amikor ezt feloldották, ő lett az első antropológiai tanszék vezetője.

· A primitív kultúra c. könyv

· Ő helyezte módszertani alapokra a primitív kultúrák tudományos kutatását

· Angolként a pozitivizmusból indult ki.

· Animizmus és survival fogalmak bevezetése

· Animizmus:

· A vallás minimuma Tylor szerint a szellemi létezőkben való hit. Mik a szellemi létezők? -> követlező óra. J

Nincsenek megjegyzések: