2011. november 21., hétfő

Összehasonlító vallástörténet I. 10. 2011.11.21.


A vallás szociológiai megközelítése
·        A vallás társadalmi beágyazottságát, társadalmi vetületét vizsgálja.
·        A XIX. sz. utolsó évtizedeiben „szociológia” és „társadalomtudomány” alatt még ugyanazt értették, ez akart lenni a bölcsészettudomány összegző tudományága.
·        Franciául „societé” é „civilization(?)” sokkal fennköltebb fogalmak, mint a magyar társadalom fogalom. Mi közép-európaiak nem jövünk annyira lázba a társadalomtól meg a közösségtől, megveszekedett individualisták vagyunk. J (t. ú.) Mi többre értékeljük a kultúrát-> divat kultúratudományról is beszélni.
·        19. sz.i historizáló elv: a szöveget annál jobban tudjuk megismerni, minél inkább beleássuk magunkat a keletkezése körülményeibe. Ma már ezzel ellentétes hatások érvényesülnek az irodalomtudományban (ki se illik mondani a szerző nevét műelemzés közben).
·        Bibliai szövegek értelmezésekor 2 ellentétes megközelítés:
o       autonóm módon kezelve, nem figyelembe véve, h születésekor hogyan értelmezhették, mert mi azzal együtt értelmezzük, kaptuk meg, amit a hagyománytörténete hozzátett.
o       felvilágosodás kora óta elindult a historizáló kutatás is: sokszor direkt azért, h lerombolják a szöveg tekintélyét, lehánt mindent, ami a keletkezés óta rárakódott a szövegre.
·        Ma a szépirodalomban a történeti elv tagadása a divat, a vallásilag terhelt szövegek esetében viszont most kezd bejönni a felvilágosodás historizáló elve. Közben az irodalomtudományban is kezdi felváltani a hermeneutika és a strukturalizmus uralmát a történeti elv rehabilitása, persze a hermeneutika és a strukturalizmus tudományos eredményeinek szűrőjén át. Ez a kultúratudományos megközelítés.
·        A hermeneutikát és a strukturalizmust összeköti a szöveg autonómiájának elve.
·        A szociológiai megközelítés kezdetben a mai kultúratudományos megközelítésnek felet meg. Két nagy iskolában érvényesült:
o       francia szociológiai iskola: Émile Durkheim. Francia zsidó család, rabbi felmenőkkel. Fiatal korában megérintette a franciaországi katolikus megújulás, de utána élete nagy részében vallástalannak definiálta magát. -> nincs benne olyan antiklerikális él, mint Frazer-ben és Renan-ban. Alapelve D.nek, h van értelme a vallási jelenségeknek, mert hitt a társadalomban, tehát minden társadalmi jelenségnek tulajdonított értelmet. A társadalom nem tart fenn hosszú távon értelmetlen intézményeket.
o       Német szociológiai iskola. Max Weber.
·        „Szellemi Maginot vonal Európában”: nagyon eltérő hagyományokból táplálkozik az angolszász és a francia és a német és közép-európai hátterű kutatás.

Émile Durkheim

·        Lehet, h abban a formában nem objektívan írja le a vallás a valóságot, ahogy a képviselői állítják. De attól még életképes rendszer, visszaigazolja az embereknek életük helyességét.
·        Frazer szerint az a hanyatlás, amikor a mágiából vallás lesz, mert a mágia csupa gyakorlatilag hasznos dologból áll, a vallás meg metafizikai spekulációkkal hígítja fel a rendszert.
·        <-> Durkheim szerint eleve nem gyakorlati célok végrehajtására alakul ki a vallás.
·        A vallási jelenségeknek csak járulékos része a gyakorlati hasznosság, előbb létezik a vallási jelenség és max utólag kapcsolnak hozzá gyakorlati hasznot.
·        Ezt bizonyítandó a lehető legkezdetlegesebb vallásokra koncentrált, mint példákra.
·        Osztozik a francia pozitivizmus módszertanával abban, h a társadalomtudomány célja a természettudományokhoz hasonló módszertan kialakítása, biztos törvényszerűségek levonása.
·        Frazer a komparatisztika (összehasonlító módszer) atyja, Durkheim ezzel szemben megkeresi a vallás legkezdetlegesebb megnyilvánulását, és azt az egy példát elemzi ki részletesen. (Frazer módszere extenzív, Durkheimé intenzív.)
·        Ausztrál példát tekint annak a bizonyos legprimitívebb vallási jelenségnek, aminek a kielemzésével felfedezhetők a rendszer törvényszerűségei. Ausztrália megfelel a laboratóriumi elzártság és az ősiség eszményének is (annyira régen leszakadt Eurázsiáról, h megmaradtak az erszényesek, a bennszülöttek külön emberi alfajhoz tartoznak)-> kvázi természettudományos kísérleti terep.
·        Totemizmus jellemzi Ausztrália vallásait. Segédpéldának Durkheim beveti az észak-amerikai totemizmusokat. Az ő társadalmaikat jóval bonyolultabbnak tartja az ausztrál bennszülöttekénél, mert Ausztráliában a kis lélekszám miatt könnyű átlátni a társadalmat.
A vallási élet elemi formái
·        a francia szociológiai iskola vallástörténeti vonulatának alapító okirata.
·        Monográfia
·        A bevezető és a záró tanulmánya benne van a Simon-féle szöveggyűjteményben, de 2004-ben kiadta a l’Harmattan az egész könyvet magyarul.
·        A legegyszerűbb vallási jelenségeket kell vizsgálni, mert ez áll a legközelebb a természettudományos kutatás módszertanával.
·        Komolyan szembeszáll Frazer-rel, de ritkán említi meg a nevét a polémia közben. Durkheim komoly tudományszervező volt, masszív lobbyt hozott létre, ennek része volt, h az általuk nem kedvelt szerzőket nem idézték. J
·        Mi az az emberi tapasztalat, ami létrehozza a vallásos működést? D. nem gondolja azt, h az ember a priori vallásos, nem feltételezi a homo religiosus-t!
·        Tylor szerint az önálló szellemi létezés tapasztalata (álom, halál) hívja elő a vallási gondolkodást. -> Animizmus.
·        Max Müller-> naturizmus. Az emberre a természeti jelenségek gyakoroltak olyan hatást, amitől elkezdett vallási megrendültséget érezni. Német születésű (Angliában élt) romantikus szerző-> természetkultuszban nőtt fel. Indo-európai nyelvészként foglalkozott az indiai és görög-római mitológiákkal.
·        Durkheim a vallás genezisének animisztikus és naturisztikus elméletét is elutasítja. A vallási élet alapvető formái nem a rendkívülire, hanem a szabályosra irányul. <-> Rudolf Otto: numinózus elmélete: akkor jelenik meg a vallás a társadalom életében, amikor vmi rendkívüli történik.
·        D. szerint a kezdetleges emberre a dolgok szabályos menete, a rendszer szabályossága hat felemelő hatással, nem a rendkívüli esemény.
·        A társadalom D. szerint: Az ember nem tabula rasa-val kezdi az életét, hanem beleszületik egy társadalomba, ami felhalmozott ismereteket és azok rá vannak írva a mi tabulánkra. Az ember nem csak személyes tapasztalati anyagát hordozza, hanem annál sokkal többet, amit a társadalomtól örököl, a történelem lenyomatát. Ez a társadalom függőleges vetülete. Vízszintes vetület: érintkezünk más egyénekkel.
·        D. Fustel de Coulange tanítványa volt, aki a házi tűzhely és az ősök kultuszát tekintette az indo-európai népek alapvető vallási gyakorlatának. Az ősök, miután eltemették, egyesülnek a földdel és szentté teszik azt. Szövetségben kell lenni az ősökkel, h segítsék az élőket. A halottak gyakran megistenülnek, de mivel közben elszemélytelenednek, ezért nem egyenként istenek, hanem egy kollektívum. -> ez a gondolatmenet Durkheimre is nagy hatással volt.
·        Korrobori: bizonyos mexikói népek az év nagy részét magányosan v kis csoportokban töltik el, meghatározott időpontokban találkozik az egész nagycsoport, ez a korrobori. D. szerint az ilyeneknek az a funkciója, h megújítja a társadalomhoz tartozás tapasztalatát az emberekben. Ugyanezt tölti be egy áldozatbemutatás, a szombati istentisztelet, stb. Minél gyakrabban van ilyen, annál erősebb a társadalom köteléke, mert periodikusan meg kell újítani a kollektívumhoz tartozás érzését.
·        Az emberi lélek kettős: egyrészt magával van elfoglalva, másrészt van egy társadalmi/kollektív lélek, ami egy közösség részévé tudja tenni.
·        D. az öngyilkosságról is írt monográfiát, számára az öngyilkosság azt jelentette, h az ember egyik lelke győz a másik felett és háttérbe szorítja a természetes életösztönt.
·        A vallások kollektív értékrendet képviselnek, de még az individualista szekuláris társadalmakban is közmegegyezés, h az egyéni érdekeket harmonizálni kell a közösség érdekeivel.
·        Robertson Smithnél a totemizmus célja a közösség megerősítése.
·        D. keresi a szent és a profán határát. Többek szerint D. gondolkodásának gyenge pontja, h nem definiálja ezeket a fogalmakat, mielőtt tárgyalni kezdi.
·        3 szent dolog van: a totem (állat v növény, v természeti jelenség), a totemközösség tagjai, a totem embléma hordozói.
·        A totemcsoport tagjai részesülnek a totem szentségéből. Az egyes ember, mint a társadalom tagja maga is vallásilag minősített. Minden kultúrának vannak beavatási rítusai, ezzel felveszik a szentek közösségébe, tehát a kultikus közösségbe.
·        Az Ausztráliában terepmunkát folytatók beszámolói alapján dolgozott D.
·        Csurunga: a totem emblémát hordozó tárgy. A kultuszközpontokban (pl. totemoszlopok az indiánoknál) helyezik el őket, ezek adják a hely vallási értékét.
·        D. szerint a totemizmus központjában nem a totem áll, hanem egy sokkal elméletibb dolog, ami a dolgok osztályozásából és megjelöléséből indul el. Van egy eszme, amit, mondjuk, egy kenguruval jelölünk meg.
·        D. a rítus-mítosz elsődlegesség kérdésében rítus párti. Közvetlen tapasztalata egy végletesen formalizálódott ortodox zsidó vallási környezet volt gyerekkorában, ami el volt szakítva minden elméleti jelentéstől. Ez elidegenítően hatott rá, de ami utána vonzotta, a misztikus romantikus katolicizmus, az is a cselekvésre koncentrál.
·        Negatív kultusz: tabu, amit el kell kerülni. Ez a szent és a profán elkülönülésére épül, amik antagonisztikusan szemben állnak egymással.
·        Minden vallási működés célja a szent és a profán egymással összekapcsolása-> D. tétele: a kultusz szabályozott szentségtörés. (ha rendezetlen módon kapcsoljuk össze, az sima szentségtörés: pl. belép vki egy szentélykörzetbe, ami papoknak van fenntartva)
·        Pozitív kultusz: megközelítjük a szentséget. 

Nincsenek megjegyzések: