2012. március 14., szerda

Összehasonlító vallástörténet II./5. 2012.03.14.

· Van-e létjogosultsága bármilyen történetírásnak, ha egyszer mindegyik értelmezett és az értelmezésének megfelelően mazsolázgat az események között?

· idealisztikus álláspont: az eszmék irányítják a történelmet, a fizikai tényezők önmagukban nem indítanak be semmit (pl. könyvnyomtatás), csak akkor lesznek termékenyek, h egy eszme mozgósítja őket

· akik hisznek a Zeitgeist-ban, azok szerint abban mindenki osztozik, pl. a katolikusok, a kálvinisták és az anabaptisták is egyformán nagy jelentőséget tulajdonítottak a hitvallásnak, egyik sem mondta azt, h igazából mindegy, ki melyikhez tartozik…

· Max Weber magas kultúra fogalma: ahogy az emberek sokaságából kiemelkednek figyelemfelkeltő egyének, úgy a népek sokaságából is jobban felhívják magukra a figyelmet egyes népek, mint más népek…

· történetírás= az identitás időbeli elbeszélése? mindig önigenléshez kapcsolódik?

· a reformáció korában probléma a kereszténység történetéhez való viszonyulás is, felekezetek közötti választóvíz

· fennmaradt Szt. Jeromos és Szt. Ágoston vitája arról, h baj-e, h a Septuaginta eltér az eredeti héber Bibliától-> Jeromos kritizálta a Szeptuagintát és vissza akart találni az eredeti szöveghez, a másik felfogás: nem baj, h a dolgok kiegészülnek az időben, ez gyarapodás és nem romlás

· minden Biblia-olvasó közeg egy szelektált korpuszt olvas, ma is

· erkölcsileg is szelektál minden közösség a bibliai korpuszból

· probl.: kánonnak tekintik a Biblia megfelelő részeit, de abban is vannak számukra kínos részek, amit nem szeretnének, h ott legyen… Luther a kínos részeket apokrifnek tekinti, elvágja a gordiuszi csomót J Kálvinnak nagy probléma

· tridenti zsinat: a kinyilatkoztatás 2 csatornán jut el az emberiséghez: írás és hagyomány, ezt a definíciót a reformáció fellépése kényszerítette ki

· Luther újítása a páli levelekből bontakozott ki

· gyermekkeresztség problémája-> Zwingli ragaszkodik hozzá, szeretné legitimnek tartani-> párhuzamba állítja az Ószövetségben előírt körülmetéléssel, amit 8 napos gyerekeken hajtanak végre

· azok a felekezetek nyilvánítják legitimnek a gyermekkeresztséget, akik „összeszűrték a levet a magisztrátusokkal”, akik kivonulnak a rendszerből, azok elvetik

· Zwingli Izr. berendezkedését akarja leképezni az ideális társadalomban

· Kálvin szerette volna mellőzni a szentekre visszavezethető keresztneveket és inkább bibliai nevekhez nyúlni, ezért terjedtek el a reformátusoknál a héber nevek!

· a sikerteológiai szemléletből ered az is, h a kálvinizmus szerint a siker a kiválasztottság jele-> törekvés a gazdasági sikerre (a lá Max Weber)

· V. Károlyt és II. Fülöpöt is utálta a kortárs pápa J

· jövő órára McCulloch 3. és 4. fejezete olv.

· esszé: Hogyan kezdtem el olvasni a Bibliát, melyik részéhez milyen viszonyom volt?

Nincsenek megjegyzések: