2012. március 31., szombat

Constantinustól Theodosiusig – A kereszténység államvallássá lesz - záróvizsga tétel

Az egyházszervezet kialakulása

· Diakónus: a tanításon kívüli feladatokban segít (pl. alamizsnaosztás)

· Episzkoposz: állandó felügyelő a keresztény közösségek élén

· Kis-Ázsiában alakult ki az a szokás, h egy-egy tartomány püspökei rendszeresen összegyűltek megvitatni a felmerülő kérdéseket-> zsinat

· Presbiterek tanácsa: a közösség idősebb tekintélyes tagjai

Constantinus

· 312 csata Maxentiussal a Mulvius-hídnál, „E jelben győzni fogsz” – mármint a Krisztus monogramban, a csatában a katonák pajzsára festtette. Tényleg megsemmisítette Maxentius hadseregét (Maxentius a Tiberisbe fulladt menekülés közben).

· Constantinus megosztotta a hatalmat Liciniussal, de 324-ben szakítás, aztán őt is legyőzte és meggyilkoltatta.

· Constantinus elfogadta a kereszténységet-> constantinusi fordulat

· A kereszténységet üldöző rendeleteket már Galerius visszavonta 311-ben

· 313 milánói ediktum: Constantinus és Licinius közösen hirdették ki a vallásszabadságot. Cél: a birodalom egységének megőrzése.

· Vallási türelem, de azon belül a kereszténység külön kedvezményezett, pl. 324-ben azzal az ürüggyel támadta meg Constantinus Liciniust, h ellensége a kereszténységnek (mert a vallások Milánóban rögzített egyenjogúságát védte).

· Constantinus egységes hittételekkel egyházzá akarta szervezni a keresztény közösségeket.-> az egyház beépítése az államba

Niceai zsinat (325)

· Egyetemes, összesen 250 püspök

· Elfogadta Athanasius alexandriai diakónus tanítását: az Atya és a Fiú egylényegű (homo usius), szentháromság. -> egyetemes (katholikus) dogma.

· Az ariánusokat (Arius alexandriai presbiter követőit) eretneknek nyilvánították. Krisztusnak nincs isteni természete.

· Constantinus a „külső ügyek püspöke” címet kapta

· Nicea után felgyorsult a hagyományos pogány vallások háttérbe szorulása a birodalomban

· Constantinus sok kincset elkoboztatott a pogány templomoktól pontifex maximusként

· Donatus karthágói diakónus elutasította a Konstantinápolyból irányított egyház elképzelését, és attól független közösségeket alapítottak-> donatista eretnekség

· 337-ben Constantinus, a halálos ágyán, megkeresztelkedett

Iulianus Apostata (361-63)

· Constantinus unokaöccse

· Régi római vallás és erkölcs helyreállítása volt a célja, csak az itáliai arisztokrácia és lakosság egy kis része támogatta ebben

· Egy perzsa háborúban esett el (keresztény szerzők szerint egy keresztény katonája végzett vele)

· Vele kihalt a Constantinus dinasztia

· Utóda, Iovianus, helyre akarta állítani a kereszténység helyzetét, de hirtelen meghalt

Valentinianusok (364-78)

· Valentinianus (364-375) és Valens társcsászárok

· A hunok elől menekülő 100 000 vízigót kérte bebocsáttatását a birodalomba-> Valens feltétele: nyújtsanak katonai szolgálatot Thrákiában, de nem kaptak elég élelmet és zsoldot-> föllázadtak, a lakosságból is sokan csatlakoztak-> 378ban Hadrianopolisnál legyőzték Valenst. A népvándorlás nyitánya.

Theodosius (379-95)

· Valentinianus hadvezérének fia

· Új típusú béke a gótokkal: foederati-nak ismerte el őket, külön lakókörzet, törzsszövetségük vezetője megkapta a rex címet

· 394 una vera catholica fides kötelező

· Symmachus római szenátor mozgalma küzdött a hagyományos római vallás visszaállításáért a kereszténységgel szemben. Szt. Ambrus nagy vitapartnere volt. A Curiában álló Victoria oltárt eltávolította a keresztény államhatalom, Symmachusék vissza akarták állíttatni, de Ambrus nyert.

· Symmachusék: a Birodalom hanyatlását az okozta, h elhagyták a római isteneket és a kereszténység lett az államvallás.

· Macrobius: Saturnalia c dialógusgyűjtemény. Saturnalia idején összegyűlt római értelmiségi társaság beszélgetései, fel akarják támasztani a régi rendes vallásosságot -> közvetve forrás a római ünnepekkel kapcsolatban.

· A hagyományőrző pogány szerzőkkel perlekedő keresztény szerzők, akik igyekeztek hitelteleníteni az antik vallásosságot is megőriztek információkat arról. Pl. Szt. Ágoston: De civitate Dei. Sok antik római szokásra kitér: pl. élcelődik azon, h a rómaiak hány féle istent hívtak segítségül egy-egy nászéjszakához.

· Theodosius betiltotta az eleusziszi misztériumot-> szimbolikus dátum

Nincsenek megjegyzések: