2011. december 29., csütörtök

1. tétel: Az őszirózsás forradalom kormányának bel- és külpolitikája


Az őszirózsás forradalom kormányának bel- és külpolitikája

- Okt. 31. Károlyi Mihály miniszterelnöki esküje József főherceg homo regius előtt

- A minelnökség mellett Károlyi M. pénzügyminiszter is volt

- Belügymin Batthyány Tivadar

- VH-ból hazaözönlő katonák, az osztrmagy hadsereg rengeteg nem magyar anyanyelvű katonája tartózkodott Bp-en

- Környezet: minél nagyobb területszerzésre törekvő új államok

- 1848 félbemaradt művét akarta folytatni Károlyi: polg jogállamiság megvalósításának programja

- Ált, egyenlő, titkos vjog alapján tervezték a köv választásokat

- Sajtó- és gyülekezési szabadság bevezetése

- Törekvés: földosztás, nemzeti egyenjogúság alkotmányos garanciája

- Hock János plébános (a Nemzeti Tanács elnöke, miután Károlyi mineln lett): Monarchiához hűség <-> Nagy György: köztársaság

- Wlassics Gyula (a főrendiház utolsó elnöke) 1918. nov. 13-án felkereste IV. Károlyt Eckerstauban, h akkor mi legyen, miután Ausztria köztársaság lett, de papíron Mo-n még király volt Károly…-> nyilatkozat arról, h Károly felfüggeszti mo-i jogainak gyakorlását

- 1918. nov. 16. Nagy Nemzeti Tanács-> I. számú Néphatározat

1. Mo. fggtlen népköztársaság.

2. új vjog alapján összehívandó alkotmányozó nemzetgyűlés lesz, a régi ogy képviselőháza és főrendiháza feloszlik

3. amíg az alkotmányozó nemzgyűl másként nem határoz, addig az állami főhatalmat a Károlyi M. vezette népkormány gyakorolja

4. népkorm sürgősen alkosson törvényeket: ált – titkos-egyenlő közvetlen-nőkre is kiterjedő vjog; sajtószabadság; esküdtbíráskodás; egyesülés és gyülekezés szabadsága; földműves nép földhöz juttatása

- azért népköztársaság, h jelezzék, h nem arisztokratikus

- külpol elszigeteltség

- egyre feszültebb viszony a Nemz Tanács és a korm között

- a Nemzeti Tanács ideiglenes közt elnöknek tekintette Károlyit

- 1919. jan. 18. Berinkey-kormány-> belügymin Búza Barna, külügyet Károlyi irányította, ebben a kormányban már nem függetlenségi, hanem szocdem túlsúly

- 1918 októberében a Szlovák Nemz Tanács és a horvát tartománygyűlés kimondta elszakadását Mo-tól, decemberben a Román Nemz Párt is

- 1919./XVIII. tv. „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”-> nem valósult meg, mert csak Károlyi osztotta fel kápolnai birtokát

- Az antant ragaszkodott a Szerbiával és Romániával az I. VH alatt kötött titkos szerződéseihez, a cseh emigráció hatására segítették a csehszl állam létrehozását is -> a magy korm süket fülekre talált csak az antantnál

- A belgrádi katonai konvenció kijelölte Mo. katonai határait (demarkációs vonal)

- Dec. csehek bevonultak: Eperjes, Kassa, Pozsony. Románok: Marosvásárhely, Brassó, Kolozsvár.

- Károlyi korm gyenge kísérletei a haderő megszervezésére-> „székely hadosztály”

- 1918 őszétől szélsőjobb szerveződése… MOVE, ÉME

- Kommunisták tüntetésszervezései-> 1919. febr. kommunista vezetők letartóztatása, Vörös Újság betiltása (1919./XX. néptörvény „a forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről”)-> csak olaj a tűzre

- Kun Béla szervezkedése a Gyűjtőfogházból

- MOVE és ÉME: utcai tüntetések is

- 1919. márc. 20. Vix jegyzék-> elfogadni és elutasítani is lehetetlen volt-> Károlyi lemondott, de az aláírását, amivel átadta a hatalmat a munkásosztálynak, azt csak odahamisították

Nincsenek megjegyzések: