2011. december 6., kedd

Politikai teológia 9. 2011.11.12.06.


-          A pénteki pótóra a Bence György teremben lesz.
-          Peterson: nem lehetséges pol teol-> ezt úgy kell érteni, h a kappadokiai (v nagy-egyházi) teológia alapján nem lehetséges!
-          Peterson szerint elvileg zsidó alapon is lehetséges volna pol teol, mert a zsidó teol is monarchisztikus alapú. DE probl:
-          Teokrácia-> Isten kezében közvetlenül pol hatalom van, tehát nem lehetséges földi analógia rá, hiszen csak 1 világ van. A királyság bevezetésénél gyakorlatilag megtagadja Izr népe az istenét, azzal, h a többi nép mintájára akar berendezkedni a saját berendezkedése helyett, amelyben Isten közvetlenül vállalt érte felelősséget és vezette. Erre beiktatnak egy király a nép és Isten közé…
-          Naszianszoszi Szt. Gergely teológiai beszédeit először csak a 16. sz.ban fordították le latinra (Billius apát)! És Billius félre is fordítja az 5. teológiai beszédet, ahol Gergely vitatkozik egy (nikaiai alapon álló, ortodox, egylényegűséget elfogadó) teológussal, aki feladta a homo usiust, csak ahhoz ragaszkodott, h Isten 3ság.-> erre Gergely: ez egy olyan stratégia, mintha az ember a halálfélelmét úgy orvosolná, h felakasztja magát. J Tehát nem szabad a monarchia érdekében feláldozni a háromságot, mert azzal azt mondjuk, h a monarchia rossz dolog, és a legfontosabb dolgot áldozzuk fel-> ezzel a mondattal Billius apát nem bírt mit kezdeni, mert úgy volt szocializálva, h a monarchiának van prioritása a háromsággal szemben, nem tudott átállni az agya a kappadokiai teológia szempontjára, ahol a háromságnak van prioritása. -> tudásszociológiai hátterek eltérése.
-          Az individualitás, ami a megszámolhatóság feltétele, nem terjeszthető ki az isteni területre-> ebben a fogalmi apparátusban vitatkoztak arról, h az 1 lehet-e 3.
-          K-en a 4. sz. végén voltak a nagy trinitológiai viták, amikor már szinte végbement a birodalom nyelvi szétválása, NYon már csak a legeslegműveltebbek tudtak latinul, sőt ők sem mindig (pl. Ágoston is utált görögül tanulni és nem is tanult meg)-> a NYiak nem nagyon vannak benne a nagy Ki teológiai vitákban, a NY „külön utas” lesz.
-          Lactantius szerint Diocletianus a tetrarchia kitalálásával tönkretette a világ rendjét, és Constantinus állította helyre.
-          A keresztény római birodalom püspökei gyakorlatilag elöljáró-adminisztrátorok is voltak-> püspöki székhelyeken bíráskodás, egyház elképesztő vagyona, pénzügyi befolyása.
-          Egyház vezetése a K-róm birodalomban: pentarchia: 5 pátriárka vezetése. Az egyenlő pátriárkák legegyenlőbbike persze a konstantinápolyi.
-          Saeculum: metafizikai minőség, az utolsó ítéletet megelőző idő. A mennyei Jeruzsálem eljövetelekor lesz vége a saeculum-nak. -> feszültség a jelen és a jövő között. A saeculum létezése teológiailag legitimálja, h vannak emberek, akik még nem trétek meg. A jelenben még nem tökéletes az egyház sem és a világ sem.
-          Ecclesia militans: a küzdő egyház, önmaga és a világ  tökéletesedéséért küzdő egyház.
-          -> az egyház szekularizálódása be van kódolva teológiailag a rendszerbe! A világ története, a saeculum, része az üdvtörténetnek.
-          Tempus: szekuláris idő
-          Az ember élete a tempusban, a szekuláris időben, telik.
-          Az a konfliktus tárgya, hogy abban az időben, ami még hátra van a saeculumból, kié a földön a fő hatalom, az egyházé v a világi uralkodóé?
-          Teol szempontból sem lehet azzal elütni a dolgot, h az üdvtörténeti idő magasabb rendű a temporálisnál, mert a teol a saeculumot az üdvtörténet legitim részévé tette.
-          Ez a két hatalom a két kard-> 2 kard elmélete: világi és spirituális kard.
-          ! Le Goff. A Purgatürium születése c könyv.
-          A purgatórium fogalma a Karoling teológiához kapcsolódik, a Ki kereszténység nem ismeri. > az Isteni színjátékot nem lehetett bizánci kontextusban megírni.
-          Az ember a testből és a lélekből áll, tehát a Purgatóriumban is egyszerre kellene bűnhődnie a léleknek és a testének. (Aquinói Szt. Tamás: az ember a test és a lélek egysége)-> 1231-36 Visio Beatifica vita: mit tud hozzá tenni a feltámadás, ahhoz, ha vki már üdvözült és a Paradicsomban van, elvileg a test és a lélek az utolsó ítélet idején egyesülne. XII. Benedek: Benedictus Deus c bulla: közvetlenül a ahlál után ítéletre kerülünk, a halál utáni Isten látás, a Visio Beatifica az üdvösség.
-          Christian Trottman: La vision beatifique c könyve áttekinti a vitát, bár nem túl hozzáértően.
-          Gelasius pápa levele: spirituális hatalom (kard) felsőbbrendűsége a temporálissal szemben.
-          801 bizánci császár egy laikust akart kinevezni pátriárkának (ez jogilag normális volt)-> Studios kolostor (meghatározó egyh intézmény volt Konstantinápolyban) vezetője fellázad. Szerinte az a császár jogosítványa, h összehívja az egyh legkiválóbb férfiúit (oszlopszentek, teljes elvonultságban élő remeték, fatörzsben élő szentek) az új pátriárka megválasztására: „a csillagok közül a legszebben sugárzó napot” maguk közül választják ki. Ezt a levelet tekintik a világi és az egyházi hatalom harmóniájának első megfogalmazásának.
-          216 oszlopszentet ismerünk név szerint! (Az az oszlop, amin Oszlopos Szt. Simeon élt, kb. 24 m magas volt.) létrákon és csigákon vitték fel az ételeket. Bunuel filmje Oszlopos Szt. Simeonról: Simon and the Desert.
-          A Ki egyházban a papi státusz nem jár automatikusan gyóntatási joggal, azt külön ki kell érdemelni, nagyobb lelki érettséggel (geron).
-          Epiklészisz: a Lélek lehívása. A pap és a nép együtt hívja le a Lelket a bizánci liturgiában.
-          Az egész visszamegy a Leviticusra, ahol egyértelműen elkülönülnek az egyh funkciók, amikor Mózes bemehet a Szövetség sátrába, de nem végezhet liturgiát, ki kell jönnie, és Áron megy be. -> a bizánci császár beléphetett a szentélybe, de nem végezhetett liturgiát-> a cezaropapizmus hülyeség
-          A cezaropapizmus egy teljes félreértés, pápa ellenes református környezetből származik, ami ráadásul kontextusából kiragadva hozta létre a fogalmat. Dagron könyv!
-          Philippi levél 2. fejezetében lévő doxológia
-          Invesztitúra konfliktus alapja az Eigenkirche (magánegyház) germán intézménye. A feudális földesúr a birtokán működő papokat kinevezhette.
-          Az invesztitúra háború az egyház diadalához vezetett, utána nem lehetett megkérdőjelezni a pápa püspökbeiktatási jogát.
-          Egyik lehetséges argumentáció: a királyság volt először, a királyság érdekében van a prófétaság-> Sámuel
-          Melkizedek keveset szerepel a Bibliában, de könyvtárnyi irodalom foglalkozik az értelmezésével. Neve a מלך és a צדק szavakból van összerakva-.> király és pap volt egy személyben. „Az igazság az én királyom.”
-          Másik argumentáció: a saeculum folyamán a király fog uralkodni és vigyázni az egyházra.
-          ->Bizánci argumentáció: Melkizedek Krisztus előképe, nem a király alakja, tehát egy király nem vindikálhatja magának Melkizedek szerepét, az Krisztusnak van fenntartva.
-          Érv: az egyház későbbi a királyság intézményével, ami elkerülhetetlenül együtt jár az emberi együttéléssel.
-          Normann traktátus-> van-e az egyháznak joga véleményt alkotni a király háborúiról, nem feltétlen lojalitás-e a kötelessége? Nemzetállamok születésekor nagy konfliktus, VIII. Henrik fejti ki. Mivel az anglikán egyház feje az uralkodó, probléma van a  katolikusokkal, mert hogy lehetne lojális az államhoz vki, akinek a lelki vezetője a pápa, és nem a saját uralkodója? -> a katolikusokat egy idegen hatalom szolgáinak, árulóknak bélyegzik.
-          A szekuláris muszlim állam fából vas karika, szemben a szekuláris keresztény állammal. Igazából szekuláris zsidó állam sem lehetséges, ha komolyan veszik az Ószövetséget. Csak a kereszténységben van legitim helye a saeculumnak.

Nincsenek megjegyzések: