2011. december 9., péntek

Politikai teológia 10. 2011.12.09.


§         A középkor csak segédfogalom, ami az antikvitás és újjáéledése közötti 1000 évet volt hivatva jelölni.
§         Az egyház időszakos intézmény az üdvtörténetben, önmaga értelmezésében.
§         Egyház=Krisztus teste metafora-> következmények:
-          egyetlen egyház lehet
-          normatív fogalom, nem helyzetleíró
-          a föld kül pontjain lévő helyi egyházak az egyetlen test tagjai
-          neuralgikus kérdés, hogy hol van a test feje: A) maga Krisztus az, aki az égben ül Isten jobbján B) a pápa az egyház feje, Krisztus földi helytartója C) Krisztus földi helytartója az 5 pátriárka együtt D) az egyház feje az egyetemes zsinat
-          nem természetes képződmény az egyház, szemben a pol hatalmi berendezkedéssel-> ehhez képest lesz újítás Rousseau szerződéselmélete
-          az egyház isteni döntés eredményeképp jön létre, nem azért mert a természetben szükség van rá v a világ adottsága lenne (a világi hatalom viszont a világ adottsága)
§         Gelasius pápa érvelése: mivel isteni döntés eredménye az egyház, ezért van felsőbbsége a spirituális hatalomnak a temporálissal szemben
§         1308 VIII. Bonifác pápa és Szép Fülöp összeütközése: Mihez van joga a királynak és mihez a pápának? Legitimációs kérdés.
VIII. Bonifác: Unam sanctam 1302
§         Egyház küldetése: az emberiség számára közvetíteni az üdvözítő üzenetet.
§         Egyetlen misztikus test, melynek feje Krisztus.
§         Egy a teste, egy a feje… Krisztus a feje, akinek képviselője Péter és Péter utódai, rá van bízva Krisztus minden báránya.
§         Ha tehát a görögök azt mondják, h ők nincsenek Péterre bízva, akkor ezzel beismerik, h nem tartoznak Krisztus juhai közé.
§         1054 is csak olyan szimbolikus, utólagosan kijelölt dátum, mint 476, a kortársak nem vették észre, h na, most szakadt ketté az egyház
§         1204 keresztesek beveszik Konstantinápolyt-> ez inkább tekinthető egyházszakadásnak, a bizánciak ekkor vették észre, h a nyugati kereszténység nagyon nem az, ami az övék
§         Az egyházon belüli két kard.
§         A két kard elmélete arra az evangéliumi jelenetre megy vissza, amikor Krisztus azt mondta az apostoloknak, h elég két kard-> csak 2 féle hatalom létezik. De ez probléma is, mert a spirituális kard egyben világi hatalom is-> a világi hatalom miért ne lehetne egyben spirituális is?
§         Bonifác: a lelki kardot maguk a papok forgatják, a világi kardot a királyok, de az  e gyházért kell forgatni és az egyház beleegyezésével.
§         Az egyház hüvelyben tartja a kardját és a világi kard van csak kivonva.
§         Az Aeropagita (5-6. sz., szerzetesi közeg) valószínűleg kegyelmi lépcsőfokokon felfelé lépkedésre gondolt, és nem ontológiai lépcsőfokokra. -> VIII. Bonifác korára már egész más kontextusban értelmeződött a hierarchia fogalma.
§         Ha a földi hatalom tévútra kerül, ítélkezni a lelki hatalom fog fölötte. Világi uralkodó viszont nem ítélkezhet a pápa fölött, a pápa csak Istennek felelős. Aki a pápának ellenáll, az Istennek ellenáll.
§         Az üdvözüléshez minden emberi lény számára szükséges, h alárendeltje legyen a római pápának.
§         A pápa jelenléte a tordesillas-i egyezmény megkötésekor is azt jelképezte, h elvileg a pápa uralkodik az egész föld felett!

Szekularizáció

§         Carl Schmitt: a modern állam minden jogi fogalma teológiai eredetű. Ez a történeti folyamat a vallási fogalmak szekularizációja.
§         Szekularizáció, szekularizálódás. A világi hatalom fennhatósága alá kerülés. Eredeti jelentés: szerzetes feladja a szerzetesi fogalmát és világi pap lesz belőle.
§         A szekularizáció világi kisajátítás Schmitt szerint. Vallási fogalmak átrakása más (világi) kontextusba.
§         Szuverén isteni törvényhozóból a király szuverén törvényhozója lett.
§         Kkori distinkció Isten abszolút és Isten korlátozott hatalma között. Potentia Dei absoluta és potentia Dei ordinata. Az ordinata itt önkorlátozót jelent. Mielőtt Isten a világot megteremtette, végtelen lehetőségei voltak, h milyen legyen a világ. De a teremtéssel létrehozott magának egy játékteret, a végtelen lehetőségek közül 1 realizálódott és annak megfelelően kell folytatnia a világ történetét. HA egyszer akkora lett az elektron töltése amekkora, akkor a természet már az alapján működik. -> a potentia Dei absoluta a teremtés előtt létezik, az ordinata utána.
§         Kkorban kardinális kérdés, h a király legibus solutus v alá van rendelve törvényeknek?
§         A szuverén királyi hatalom a potentia dei absoluta-val analóg.
§         De ha már meghozott egy törvényt a király, akkor annak alá van rendelve?
§         A király két teste: természetes és politikai.-> Kantorowicz könyve a Tudor-kor államjogászairól. A természetes teste halandó, a politikai teste viszont maga az állam, a király szerepe, ami nem hal meg.
§         Scmitt: az újkor a nemzetállamok létrehozásával feledésbe merítette a teológiai fogalmak teológiai tartalmát. Az örök birodalom helyett örök Franciaországról beszélnek, ami hülyeség teológiailag. De a nemzetállam is öröknek akarja tudni magát. Ezért látják a nemzethalált univerzális kataklizmának, holott több ezerszer megtörtént már a történelem során.
§         A politikai test egy fiktív test, az interregnum idején fenntartja az állam egységét.
§         Schmitt és Kantorowicz szerint az átvitel (a fogalmak szekularizációja) hozza létre a kora-újkori államelméleteket. Peterson szerint ez az átvitel illegitim, mert a két természet egysége Krisztusban egy egyedülálló pillanat, ami sehol máshol nem ismétlődhet meg a teremtett világban.
§         Peterson álláspontja normatív, Schmitt és Kantorowicz leírták, h de facto mi történt.
§         „A pápa az egyház” átvitele: „Az állam én vagyok” (mármint a király).
§         A corpus mysticum, ami az egyház, világi megfelelője az állam, aminek feje a király.
§         Az olyan metaforáknak, mint államfő, története van.
§         A királyt geminata persona-nak is hívták, amiatt, h egyesítette magában a természetes és a politikai testet. A geminata persona-nak 1 akarata van.
§         Aacheni ábrázolás (Aachen Gospels 975 körül), amin II. Otto császár abban a pózban ül, mint Krisztosz Pantokrator.
§         A pápa nem minden kijelentésében tévedhetetlen, csak az ex cathedra tett kijelentéseiben, mert akkor képviseli Krisztust.
§         Választott nép. Ábrahám leszármazottai, aki helyesen döntött. A választott nép értelmezési tartománya a nép és a népek szembenállása. A harmadik nép megszületése egyesíti a két kategóriát. A nemzetállamok nemzetei mind magát tekinti a választott népnek! -> Már nem is akarják, hogy létrejöjjön a harmadik nép, ami átlépés lenne az üdvtörténet fejlettebb fázisába?
§         Az angol gyarmatbirodalom felvette a világ civilizálásának küldetését annak minden terhével, ezért természetesen majd Anglia lankás dombjain fog újjáépülni Jeruzsálem… Lengyel izraeliták is voltak, amerikai zarándokatyák… Az Újvilág a derék fundamentalista protestánsok szerint az Ígéret Földje lesz, persze Amerikában…meg a Kárpát bérce is szent a mi Himnuszunkban…
§         A 19. sz.ban minden nemzet megalkotta a maga eposzát, ami megalapozta a nép küldetését.
§         16. sz. protestáns pamfletirodalom (pl. Károli) a nép történelmét az üdvtörténettel magyarázta: azért jöttek a törökök, mert a magyar nép bűnös lett -> analógia a zsidó nép bibliai törtnetével.
§         A pogányok lehetnek eszközök a Gondviselés kezében, de ettől még nincs önálló üdvtörténeti értéke Kürosznak, Nabukodonozornak v Attilának…
§         Jövő órára olvasni: Schmitt: Négy fejezet a szuverenitásról.

Nincsenek megjegyzések: