2011. december 29., csütörtök

2. tétel: A Tanácsköztársaság bel- és külpolitikája


- Budapesti Munkástanács szentesítette: kommunista és szocdem párt egyesülése (-> Magyar Szocialista Párt), munkás- katona- és paraszttanácsokra épülő proletárdiktatúra

- Proletárdiktatúra végrehajtó hatalma: kormányzótanács

- Program: Szövetség Szovjet-Oroszországgal, Vix-jegyzék visszautasítása

- Bp-i helyőrség, népőrség és rendőrség a tanácskormány mellé állt, fait accompli Károlyi M. számára

- A Radikális Párt és a Függetlenségi Párt feloszlatta magát, Nemzeti Tanács megszűnt

- Szélsőjobbos szervezetek vezetői Ausztriába emigráltak

- Tanácsok Országos Gyűlése: csak 1szer ülésezett, nem hozott törvényeket, csak elfogadott egy alkotmányt, nem ellenőrizte a végrehajtó hatalmat

- Kormányzótanács=direktórium

- Végrehajtó hatalom: Forradalmi Kormányzótanács-> ez irányított mindent. Elnöke Garbai Sándor volt. Tagjai a népbiztosok.

- Kun Béla külügyi népbiztos. Ő volt az igazi vezető.

- Nem volt igazi törvényhozó hatalom, ezért a kül-és belpol döntések a Budapesti Munkástanácson múltak

- Forradalmi törvényszékek

- Csendőrség és rendőrség helyett: Vörös Őrség

- Tanácsközt elleni felkeléseket megtorlandó: Lenin-fiúk (Csernyi Tibor)

- Antant hatalmak megijedtek ettől a váratlan fordulattól, alkudozásba kezdtek a Tanácsközt vezetőivel (bezzeg az antantbarát Károlyiékkal nem foglalkoztak annak idején)

- Kun Béla jegyzéke a párizsi békekonferenciához: a belgrádi konvenciót elismeri, de a Vix-jegyzék elfogadhatatlan

- Belső feladat: szocializálás

- Angol törekvés: a Vix jegyzéknél kedvezőbb (és nem polg, csak aktonai) demarkációs vonal ajánlása Kun Béláéknak

- Franciák: románokat rávenni a fegyveres beavatkozásra

- 1919. ápr. 16. román támadás megindul, Tiszántúl elfoglalása

- 20 főnél többet foglalkoztató gyárak, bányák, közl vállalatok, pénzintézetek államosítása

- Kormányzótanács „Mindenkihez” c. proklamációja: nagy alkotások sorozatát megkezdi a szoc, a kommunizmus előkészítésére

- Közép-és nagybirtokok kárpótlás nélküli szocializálása, ezeken szövetkezetek alakítása

- Parasztság elégedetlen a falusi rekvirálások, munkásság a munkanélküliség miatt

- A szomszédos államok által megszállt területekről rengeteg magyar menekült el

- Iskolák államosítása

- Papok kizárása a választójogból

- Magyar Vörös Hadsereg megszervezése

- Sokfrontos háború: É-on csehszl támadás, K-en román, D-en francia csapatok

- Amikor összetalálkozott a csehszl és a román sereg Munkácsnál, az ukrán és az orosz Vörös hadsereg közös ultimátumot intézett Bukaresthez: megtámadják Besszarábiát, ha nem hagyják békén a magyar tanácsköztársaságot-> román sereg megállt a Tuszánál

- Bőhm, Peyer, Miákits: katonai ellenállás felesleges <-> Kun Béla, Landler Jenő: folytatni kell a harcot

- 1919. május: ált hadkötelezettség bevezetése

- Külpol feltételek romlása: bajor tanácsközt megszűnt, orosz Vörös Hadsereg rosszul állt a fehérekkel szemben

- De azért a csehszlovákok ellen sikeres É-i offenzíva (helyi lakosság támogatásával)

- 1919. jún. 14-23. Tanácsok Országos Gyűlésének egyetlen ülése-> alkotmány

o Termelőeszközök köztulajdonban

o Állam neve: Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság

o Burgerlandnak és Ruténföldnek önkorm

- -> új kormányzótanács választása-> Kun Béla külügyi, Landler Jenő belügyi népbiztos, Szántó Béla hadügyi népbiztos

- Clemenceau-jegyzék: Mo. É-i és K-i határai (későbbi trianoni határ). Magyar hadsereg vonuljon vissza a Felvidéken, románok hagyják el a Tisza vonalát.

- Kormányzótanács: Felvidék kiürítésa. A románok mégsem vonultak vissza a Tisza vonalától, sőt (antant tudtával, francia támogatással) új támadásra készültek.

- -> lemondott Bőhm Vilmos főparancsnok és Stromfeld Aurél vezérkari főnök.

- Munkanélküliség, infláció, rekvirálások-> tiltakozás

- Kormányzótanács a Dunántúlon ostromállapotot hirdetett

- Dunapataji, kalocsai, solti, apostagi parasztfelkelések

- Bp-en ludovikások zendülése

- -> Lenin-fiúk és Szamuely Tibor vörös terrorja

- Bécsben Bethlen megszervezte az Antibolsevista Comite-t, Aradon károlyi Gyula az ellenkormányt (Teleki Pál külügymin, Horthy M. hadügymin)

- Júl. 10. magyar Vörös Hadsereg románellenes offenzívája-> kudarc-> Tamácsközt összeomlása

- Aug. 1. kormányzótanács átadta a hatalmat a szakszervezeti szocdem kormánynak

Nincsenek megjegyzések: