2011. december 30., péntek

4. tétel Az ellenforradalom és a Teleki-Bethlen-féle konszolidáció

Belpolitika

· Első Teleki kormány 1920. júl. 19. IV. Károly első visszatérési kísérletébe bukott bele az I. Teleki-kormány.

· 1920:III. tc. rendtörvény: kommunista szervezkedés tilos

· 1920:XXV. Tc. numerus clausus

· 1920:XXXVI. tc. földreform (1-3 holdas parcellák osztása, nagybirtokrendszer fennmaradt)

· 1921-31 Bethlen mineln

· 1921. dec. 14-16. soproni népszavazás

· 1921. okt. 23. IV. Károly 2. visszatérési kísérlete, budaörsi csata

· -> nov. minisztertanács kimondta a detronizációt

· 1922. szept. 18. Népszövetség felvette Mo-t

· Kiegyezés az MSZDP-vel-> 1921. dec. 22. Bethlen-Peyer paktum

o MSZDP nem propagálja a köztársaságot, támogatja a kormány külpol törekvéseit, szakít a libi-polg ellenzékkel, pol sztrájkokat nem szervez

o A korm az MSZDP és a szakszervezetek működését engedi, a párthelyiségeket visszaadja, továbbfejleszti a munkásbiztosítást

o Azoknak az internálása megszűnik, akikért az MSZDP felelősséget vállal, de kommunisták internálása marad

· Kisgazdák bekebelezése: 1922. febr. 2. Bethlen 20 képviselőtársával belépett a kisgazdapártba és átvette a vezetését

· 1922-23 fordulóján Gömbös szervezkedése Bethlen ellen, szövetkezés az elégedetlen kisgazdákkal, legitimistákkal és keresztényszocialistákkal-> Bethlen gyorsan nyélbe üti a földreformot (1924:VII. tc.)

· Fajvédő szárny kiválik a kormánypártból-> Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt

· ->Szűkített vjog alapján választások 1922-ben

o Bp-en és a tvhatósági jogú városokban titkos, mindenhol máshol nyílt szavazás

· 1925:XXVI. tc. az 1922-es minelnöki vjogi rendelet törvényerőre emelése

· Bethlen házszabály revízió terve-> libik és szocdemek obstrukcióval tiltakoznak, létrehozzák az Országos Demokratikus Szövetséget (ezzel a szocdemek felrúgják a Bethlen-Peyer paktumot)

· Bethlen az obstruáló képviselőket az őrséggel eltávolíttatja az ülésteremből-> bojkottálják a nemzetgyűlést

· Frankhamisítási botrány, mégis megszűnt az ország gazdasági ellenőrzése 1926-27 folyamán

· 1926:XXII. tc. felsőház

o Örökös jogon tagjai: Habsburg-Lotharingiai-ház Mo-n élő 24 évet betöltött férfi tagjai

o Méltóság v hivatal alapján 31 egyh és 16 világi főméltóság

o 40 tag kormányzói kinevezéssel

o 152 választott tag

· Illegális kommunisták + szocdemek balszárnya: 1925 MSZMP megalapítása Vági István vezetésével

· 1926-ban megválasztott nemzetgyűlésben a kormánypárté a mandátumok 70%a, konszolidáció beteljesedett

· Szociálpol reformok: 1928 OTI Országos Társadalombiztosító Intézet

· 1928:XIV. Tc. a numerus clausus (1920:XXV.tc.) módosítása: népfajhoz tartozás mint felvételi kritérium kiiktatva, de szülők foglalkozása mérvadó

· Külpolitika

· 1927 olasz-magyar örök barátsági szerződés

· Mussolini és Bethlen meg akarták akadályozni az Anschlusst: 1930 olasz-osztrák barátsági- és együttműködési szerződés, 1931 osztrák-magyar

· Békés revízió programja

Gazdaság

· Hegedűs Lóránt gazdaság helyreállító programja kudarc,

· új pénzügymin Kállay Tibor-> új vámpol, infláció fokozása-> infláció átmeneti konjunktúra teremtő hatása-> 1921-22 termelés kimozdult a mélypontról, inflációs prosperitás

· a pénzkibocsátás a gazdaság fő finanszírozási forrása lett

· 1923-24 társadalmi feszültségek miatt halaszthatatlan lett az infláció felszámolása

· Népszövetségi kölcsön (Bethlen 600-700 millió aranykoronát kért, 307 milliót kapott Mo.)

· 1924 Magyar Nemzeti Bank jegybank

· 1924 végére helyreállt az államháztartás egyensúlya

· 20-as évek közepén „racionalizálás” (B listázás)

· 20-as évek második felében mérsékelt gazd fellendülés-> agrárlakosság aránya csökkent, iparból és forgalomból élőké nőtt

Társadalom

· Társadalom: horizontálisan és vertikálisan egyaránt tagolt, kettős struktúrájú/torlódott társadalom.

· Mezőgazdasági túlnépesedés-> munkaerő túlkínálat-> szegényparasztság többségét alkotó földtelen napszámosok nyomora nem javul

Kultúra

· Klebeldberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922-31

· Polgárias konzervativizmus: Szekfű Gyula, Gerevich Tibor, Magyar Szemle folyóirat

· Szellemtörténet: Minerva folyóirat. Kerényi Károly, Szerb Antal

· Tihanyi Biológiai Intézet

· Collegium Hungaricum, Accademia Reale d’Ungheria

· Konzi-libi ird: Herczeg Ferenc Új Idők c folyóirata

· Antilibiújkonzi: Napkelet folyóirat: Szekfű Gy., Németh lászló, Szabó Dezső

· 1929ig Osvát Ernő szerkesztette a Nyugatot, utána Babits és Móricz

· 1926-os népiskolai tv, iskolaépítések

Nincsenek megjegyzések: