2012. április 22., vasárnap

A Jagelló-kor bel- és külpolitikai problémái - záróvizsga tétel


Belpolitikai problémák   
II. Ulászlót a rendek választották királlyá (1490), mert Beatrix férje volt (később elvált Beatrix meddőségére hivatkozva)
·   1491 pozsonyi béke: megerősítették a Habsburgokkal az 1463-as szerződést: ha Ulászlónak nem lenne örököse, a Habsburg család örökli a magyar trónt
·   Ulászló átengedte a subsidium (hadiadó) egy részét a báróknak, h a saját felelősségükre fegyverkezzenek a török ellen, de ez deficit a királyi kincstár számára, magánhadseregek kezdenek uralkodni, a királynak nincs zsoldos serege.
·   A Jagelló korban tömeges részvétek az országgyűléseken
·   1505 rákosi országgyűlés: nem legyen soha Habsburg a magyar trónon, ha Ulászlónak nem lenne örököse, akkor is „magyar vérből való király” legyen
·   De 1506-ban megszületett Ulászló fia: Lajos
·   Az Országtanács (39 báró + esztergomi érsek [most épp Bakócz Tamás] politikailag és anyagilag is eluralkodott az országon a Jagelló-korban.
·   A familiaritás átalakult szervitori viszonnyá: köznemesek pénzért ajánlották fel szolgálataikat a báróknak.
·   : a földrajzi felfedezések hatásának begyűrűzése: Ny-Európában rengeteg lett a nemesfém-> lecsökkent az értéke-> felemelkedtek az árak-> növelik az ipari termelést és K-Európából vesznek gabonát-> K-Európában extenzív termelésnövelés-> több föld kell, de a jobbágytelket nem lehet elvenni!-> a mezővárosok jobbágyságától veszik el a közföldeket
·   Mezgazd konjunktúra-> verseny alakult ki a földesurak és a mezővárosok között.
·   A földesurak igyekeztek majorságot csinálni a közös földekből is (legelő)
·   1514 X. Leó (Giovanni Medici) pápa török ellenes keresztes hadjárat szervezésével bízza meg BakóczTamást-> Dózsa György parancsnok, Pest alatt gyülekezett a sereg. Sok parasztot nem engedtek el a földesurak a nyári munka miatt, Bakócz már épp fel akarja oszlatni a gyülekezőket-> FELKELÉS háttérben Lőrinc minorita barát is
·   Dózsáék megtámadták Temesvárt, elfoglalták Csanádot, a csanádi püspököt karóba húzták…-> Báthory István temesi ispán segítséget kért Szapolyai János erdélyi vajdától
·   Szapolyai felmenti a felkelők által ostromlott Temesvárt-> megtorlás, Dózsa György tüzes trónon elégetése…
·   A megtorlás része még a jobbágyok röghöz kötése, a robot intézményesítése: évi 52 nap igás robot állattal vagy 104 nap gyalog robot=jobbágyi ingyenmunka a majorsági földön
·   1514 Werbőczy István: Tripartitum/Hármaskönyv

Külpolitikai problémák

·   1495 II. Bajezid szuktánnal megújította az 1485-ös magyar-török békét, ez a béke 1520-ig tart
·   1506 Habsburg Miksa megtámadta Mo-t (rákosi gyűlés!), békekötés-> Habsburg-Jagelló házassági szerződés: Miksa unokáinak összeházasítása Ulászló gyerekeivel-> Habsburg Mária ~Jagelló Lajos, Habsburg Ferdinánd ~ Jagelló Anna
·   1519 fegyverszünet II. Lajos és Szelim szultán között
·   1520 I. Nagy Szulejmán trónra lép-> követet küld Mo-ra, h meghosszabbítsa a békét, a követét 1 hónapra bebörtönzik-> diplomáciai sértés-> újabb török portyák
·   1521 aug. 29. Szulejmán elfoglalja Nándorfehérvárt-> megsérül a végvárvonal-> csatát kellv állalni
·   II. Ulászló zsoldos sereget fogad (Habsburg segítséggel), mégse jön a török támadás…ez így ment 5 évig, aztán amikor nem számítottak rá már annyira, akkor 1526 volt…
·   Mohács előtt csak a pápaság (VI. Adorján, VII. Kelemen) nyújtott komoly anyagi segítséget Mo-nak a törökök elleni háborúkra.
·   1526 aug. 29. Mohács

Nincsenek megjegyzések: