2012. április 16., hétfő

A korai egyház (4-9. sz.) - záróvizsga tétel

·  
·         Constantinus=defensor ecclesiae
·         Constantinustól immunitast kapott
·         Róma püspökéé lett a Laterán dombján álló volt császári palota
·         apostoli alapítású keresztény közösségek városai lettek a központok: Jeruzsálem, Antiochia, Alexandria, Róma-> metropóliák. Constantinus nyomására persze Konstantinápoly is metropólia lett.
·         Róma püspöke=pater patriae -> pápa. ő a legbefolyásosabb metropolita, hiszen az egész NYi bir. a fennhatósága alá tartozik.
·         325 niceai egyetemes zsinat: Athanasziosz tanítása győz: homo usius, tehát Krisztus egy Istennel. A Trinitas, szentháromság része. Akit elítélnek: Arius, tanítása szerint Krisztus homo iusius, vagyis Istenhez hasonló, de nem része. Nincs Szentháromság, Isten 1 személy és kész.
·         akiket a zsinatok elítélnek, azokat „elhajlónak”/hereticusnak=eretneknek nevezik
·         amit a zsinatok elfogadnak, az az orthodoxia, tehát az „igaz hit” része lesz. -> una vera catholica fides= egy igaz egyetemes hit.
  • II. Constantius császár (337-361): a püspököket udvaroncokká tette.
o   Athanaszios alexandriai püspököt is le akarta tetetni, mert úgy vélte csak az arianizmussal lehetne egybe kovácsolni a  birodalmat. 359-es rimini zsinat az arianizmus győzelme, és bukása, mert a  mérsékelt arianisták megijedtek szélsőséges társaiktól, ésátpártoltak.
·         Iulianus Apostata 361-63 sikertelenül próbálja restaurálni a régi római vallás uralmát. Mármint azét a vallásét, amit ő annak tekintett.
·         Nagy Theodosius császár-> 380 az orthodox (tehát a niceai dogmák alapján álló) kereszténység kötelező államvallás a birodalomban-> az államhatalom üldözi a pogányokat és az eretnekeket is
·         NY-on hanyatlott a világi uralom, ezért egyre nagyobb lett az egyház világi felelőssége és így hatalma is. Ezt jól szemlélteti az a történet, h hogyan mentette meg Rómát I. Leó pápa a hunoktól. Keleten pont az ellenkezője történt.
·         380 Jeromos bibliafordítása: Vulgata.
·         barbár nyelvekre is lefordították a Bibliát, pl. Wulfila gótra.
·         Róma elsőbbséget követelt magának a 4 nagy keleti patriarchátussal szemben: Alexandra, Konstantinápoly, Antiochia, Jeruzsálem
·         a 4. sz. végére a legműveltebb emberek már nem az állam, hanem az egyház szolgálatába állnak
·         451 khalkedóni egyetemes zsinat: monofiziták elítélése. Monofiziták: Krisztusnak csak egy természete van, egyesül benneaz isteni és az emberi, különállás nélkül. (az ezzel ellentétes eretnekség a nesztoriánus: Krisztusnak két külön természete van: isteni és emberi)
·         a barbár támadások idején az egyháznál keresnek oltalmat az emberek: 410 gót támadás: Alarik feldúlta Rómát, 452 Nagy Szt. Leó pápa visszafordulásra késztette Attilát, legalább is úgy tartották
·         a NY-Róm. bir. bukása után:
o   az ariánus gót királyok toleránsak az egyházzal
o   Justinianus legyőzte a gótokat, utána igyekezett elnyomni az egyházat, de ez nem tartott soká
o   568 langobárdok bevándorlása Itáliába-> részekre szakad, megszűnik a bizánci befolyás Itália közepén, a pápa államot szervez földjeiből a langobárd herdegségek gyűrűjében
·         I. Nagy Szent Gergely pápa (590-604)
o   kiépíti a pápai hivatalt: Curia,
o   Rómához csatolta a város körüli területeket-> ez lett Patrimonium Sancti Petri: az a birtokegyüttes, amely felett csak a pápa rendelkezhet
o   liturgia reform
o   gregorián egyházzene
o   misszionáriusokat küldött az angolszászokhoz
·         6. sz. NYi-gótok, Britannia megtérítése
·         751 a langobárdok elfoglalták Ravennát, az itáliai bizánci befolyás központját és megindultak Róma felé-> II. István pápa átkelt az Alpokon, h segítséget kérjen Kis Pippintől, cserébe frank királlyá kellett koronáznia
·         Pippin a pápának ajándékozta a legyőzött langobárdok É-itáliai területeit-> létrejött a Pápai Állam
·         a hamisított Donatio Constantini
·         Nagy Károly a langobard állam maradékát is megsemmisítette-> III. Leó pápa 800-ban császárrá koronázta. A langobárd vaskorona is Károly fejére került jelezvén, h ő Itália királya is. Az új császárságot Szent Római Birodalomnak hívták.
·         az Itáliába betörő arabok és normannok időnként Rómát is megsarcolták
·         a pápai trón, ami korábban görög egyháziak kezében volt, most  már hosszú időre Közép-Itális nemesi családjainak kezébe került
·         962 I. Ottó német király Itáliába vonult, legyőzte a pápa ellenségeit-> XII. János pápa császárrá koronázta-> Szent Német-római Birodalom
·         egyházmegye-püspök-pásztorbot és gyűrű, egyháztartomány-érsek,
·         az egyházmegye székhelyén a püspök körül dolgozó egyh ziak a kanonokok, testületük a káptalan (8. sz.tól), élén prépost/dékán
·         a vidéki közösségeket (plébánia) presbiterek vezetik, elterjed a plébános elnevezés

Pogányok megtérítése

·         376 az ariánus Valens császár megkereszteltette a gótokat, így ariánusok lettek-> továbbra is különállnak a katolikus rómaiaktól
·         a frank volt az első germán törzs, amely a katolikus kereszténységet vette fel, mert Chlodwig a katolikus burgund hercegnőt, Klotildot vette feleségül

Szerzetesség

·         4. sz. Egyiptom
·         imitatio Christi aszkézis aspektusa
·         Remete Szent Antal az első híres remete típusú szerzetes. Kopt nyelven írt, tübbek között az első regulát, de annak szerzősége vitatható.
·         320 körül Pakhómiosz szervezett először közösséget az egyiptomi remetékből
·         a sivatagi remetéket Nagy Szt. Vazul szervezte közösséggé
·         NYi szerzetesség az 5. sz. végétől, inkább közösségi, térítésre koncentrál. Szent Ágoston regulája.
·         529 Nursiai Szt. Benedek megalapította Monte Cassinóban az első (később bencésnek elnevezett) kolostort. Regulát írt. A 11. sz-ig a bencés regula volt az alapja a NYi szerzetesi közösségeknek. „Ora et labora”
·         szegénységi, szüzességi és engedelmességi fogadalom
·         10. sz. elterjedt a magánegyházak alapítása-> megnőtt az egyházat ért laikus befolyás
·         10. sz. a szerzetesség válsága, de Aquitániai Vilmos Clunyben bencés kolostort alapított, ahonnan elindult a cluny reform. 

Nincsenek megjegyzések: