2012. április 4., szerda

A Karoling-kor. Záróvizsga tétel

Martell Károly (714-741)

·   A Meroving-kor vége: Az 573-613-ig tartó belháború nagyon meggyengítette a Meroving királyok tekintélyét, ellenben megnövelték a egyházi és világi arisztokrácia hatalmát és a régiók önállósulási törekvéseit. 613-ban II. Clothar egyedüli feje lett a részkirályságoknak, de tényleges hatalommal nem rendelkezett. I. Dagobert (629-639) az utolsó Meroving, aki még valóban uralkodott. Utána a majordomusok gyakorolták a tényleges hatalmat.
·   Pippin halála után, tvtelen fia, M. Károly lett Austrasia maiordomusa. Keleten visszaállította a frank fennhatóságot az alemannok és a bajorok felett, Északon harcolt a frízek és a szászok ellen, visszaverte az Aquitánia hercegével, Odóval szövetséges neustriai majordomus lázadását.
·   732 az arabok átlépték a Pireneusokat-> Poitiers, Martell Károly legyőzte őket-> ekkor nevezték el Martellnek („pöröly”)
·   Ezután Károly megszerezte Burgundiát és Provence-ot
·   Amikor Neustria királya meghalt, Károly egyszerűen elfoglalta a trónját
·   A Karoling család megszerezte Tours-i Szt. Márton köpenyét-> ezzel is nőtt a tekintély
·   741-ben, halála előtt örökségét valódi uralkodóként felosztotta két fia, Carloman és Pipin között.

Kis Pippin (741-768)

·   747-ben Carloman lemondott a hatalomról és visszavonult Montecassino kolostorába. Pipin 750-ben kedvezőnek láta, hogy felvegye a királyi címet. 751-ben a frank nemesség királlyá választotta, Soissons-ban Bonifác ünnepélyesen felkente.
·   Tudta, h ahhoz, h megdöntse a Merovingok szakrális királyságát, meg kell szereznie az egyház támogatását-> Róma áldását kérte
·   751 Pippin kolostorba záratta az utolsó Meroving királyt, III. Childeriket, haját levágatta
·   752 II. István pápa elismerte, h Pippin Dei gratia (Isten kegyelméből) uralkodik
·   754 István pápa megkéri Pippint, h katonai beavatkozással mentse meg Rómát a langobárd fenyegetéstől-> Pippin legyőzte őket és területeiket a pápának adta -> Pápai Állam születése
·   Septimániában sikerrel foglalta vissza 759-ben az arabok által birtokba vett városokat. 768-ban közvetlen uralma alá vette Aquitániát.
·   768-ban a szászokat adó fizetésére kötelezte, 757-ben III. Tasziló bajor herceg hűséget fogadott neki.
·   Pippin fiai, Károly és Karlmann között osztotta fel királyságát
·   771 Karlmann meghalt-> Károly az egyedüli király

Nagy Károly (768-814)

·   Einhard írta meg Károly életét: Vita Caroli
·   Aki nem tudott a tavaszi seregszemlén részt venni az fegyverváltságot fizetett. Később akik nem tudták megengedni maguknak, h felfegyverkezzenek, fokozatosan elveszítették szabadságukat.
·   774 Károly elfoglalta Paviát, elfogta Desiderius langobard királyt és kolostorba záratta, majd felvette a „langobardok királya és a rómaiak patríciusa” címet
·   Beavatkozott a pireneusi arab ügyekbe is-> Roland ének dolgozza fel Hroutland sorsát, aki a frank sereg utóvédjével együtt a baszkok áldozata lett
·   Kb. 30 évig szász háborúk, az utolsó még meg nem keresztelt germán nép, Rajna és Elba között, végül a frankok erőszakkal és tömegesen megkeresztelték őket. Nagy Károly első hadjáratát 772-ben indította a Hessenben dúló szászok ellen. A hadjáratok majd’ tíz évig tartottak. Widukind volt a szászok feje. 782-ben Károly Werdennél 4500 szászt lefejeztetett. Ugyan ebben az évben adta ki Károly a szász capitulárét, amelyben a lakosságot a frank grófok alá vetette, megtiltotta a szászok gyűléseit, szigorúan büntetet minden szembenállást a király rendelkezéseivel, a keresztény missziósokkal. A lakosságnak esküt kellett tenni, is meg kellett keresztelkednie. 785-ben Widukind is meghódolt és megkeresztelkedett. A szász területek beépültek a frank királyságba. 785-ben kiadták a Lex Saxonumot, a szász törvény szerint az ítélkezést frank grófok végezték,
·   A Bajor Hercegséget is vazallusává tette. III. Tasziló bajor herceget kolostorba záratta.
·   Alemannok kolonizációja
·   791 Megtámadta a Kárpát-medencében az avarokat, az ottani NYi szlávok védelmezőként üdvözölték őt-> a szláv nyelvekben Károly nevéből lett a király szó [aztán a magyar is J] 803-ban az avarok területének a Dunáig terjedő részéig terjesztették ki a Keleti Markot. Az itt élő avar és szláv lakosság térítését Arno, salzburgi érsek irányította.
·   814 a bizánciak elismerték a nyugati császárt, de megtartották szuverenitásukat Velencében és Dalmáciában, Itáliában még az övék maradt Szicília és Calabria
·   Grófságokra osztotta a Frank birodalom területét, élükön gróf/comes,ők mozgosítják a grófság haderejét
·   A birodalom határán lévő grófságok (mark) az őrgrófságok
·   Missi dominici (1 egyházi + 1 világi ember) ellenőrizték a grófok királyhűségét
·   a grófok+ főpapok=királyi tanács? Károly alatt nincs nagy befolyása, de a gyenge kezű utódok alatt lesz
·   nem épült ki megfelelő intézményrendszer a birodalom összetartására
·   birodalmi gyűlések
·   kancellária: oklevélkiadás, Károly rendeletei: capitulárék
·   megszűnt a maiordomus, helyette kamarás funkció
·   799 II. Leó pápa ellenségei fogságába esett, megszökött és Károly segítségét kérte
·   800. dec. 25. III. Leó császárrá koronázta Nagy Károlyt, a Szt. Péter bazilikában, bizánci rítus szerint.
·   A királyi udvar folyamatosan vándorolt
·   812 I. Mihály bizánci császár is elismerte Károly császárságát
·   A hadakozást anyagilag bíró réteg egyre több privilegiumot és immunitast kapott, a birtokaikon élők elveszítették szabadságukat. A 10. sz.ra kialakult az uradalmak rendszere.
·   Hűbériség
·   Elterjedt a 2 nyomásos helyett a 3 nyomásos gazdálkodás, a nehézeke is elterjedt -> hospesek mentek addig lakatlan vidékek felé
A Karoling-reneszánsz
·   Ír szerzetesek
·   Mivel a kolostorok voltak az oktatás központjai, ezért kolostoralapításokkal lendítette fel Károly az oktatást
·   Alkuin (Yorkból jött) bevezette a nagy iskolákban a septem artes liberales/7 szabad művészet tanítását, Cassiodorus csoportosítása alapján:
o       Trivium: grammatika, retorika, dialektika
o       Quadrivium: aritmetika, geometria, asztronómia, musica
·   Könyvmásolások szorgalmazása a scriptoriumokban, karoling minuscula

Jámbor Lajos (814-840) és a birodalom végleges felosztása

·   3 fia között osztotta fel a birodalmat: Pippin, Lothar, Lajos, de aztán változtatott ezen, h Kopasz Károlynak is jusson vmi-> a többiek kiakadtak-> polgárháború
·   843 verduni szerzetes: Lothar, Német Lajos, Kopasz Károly
·   10. sz. É-on vikingek, K-en magyarok. Mivel a NY-i és a K-i frank király (császár) is gyenge hatalommal bírt, a helyi előkelőkre hárult a barbár betörésekkel való harc-> hatalmuk nő
A nyugati-frank állam
·   Kopasz Károly királysága töb autonóm régiót foglalt magába külön etikai és kultúrális hagyományokkal.
·   Bretagne kelta lakosságával nyelvileg is eltér a román területektől. Királyaik a frankokkal szemben a saját egyházukat támogatták és harcba szálltak Kopasz Károllyal.
·   Septimaniát nyugati gótok lakták, a frankok nem foglaltál el, ezért nevezték Gothiának is. A terület a Spanyol Markhoz kapcsolódott Barcelona fővárossal. A IX. században Septimaniai Bernard kormányozta, aki egyike volt a Karoling-arisztokrácia fő személyiségeinek. Lázadások törtek ki, majd 865-ben egy lázadás után különválasztották Septimaniát a Spanyol Marktól.
·   Aquitánia nem népesült be frankokkal a gótok kiűzése után. Késöbb a Pireneusokból jött baszkok önálló hercegséget alkottak Toulouse központtal. Aquitania az arab inváziókig virágzott. Martel Károly, Pipin és Nagy Károly is harcolt alávetéséért. Nagy Károly alkirályságot szervezett Jámbor Lajos, ő pedig Pipin számára. Kopasz Károlynak ellenálltak.
·   Neustria elismerte Károlyt, de itt is polgárháborúk törtek ki. A királyság nem tudta hatalmát érvényesíteni. A várat építő senior jelentett valódi védelmet
·   A normannok kihasználták a frank területek belső zavarait és fosztogattak. Évről-évre támadásokat vezettek, őrhelyeket állítottak.
·   Kopasz Károly halála után fia, Hebegő Lajos nagy adományokkal kívánta megnyerni a főurak támogatását, de az ellenzők Gyermek Lajost, Német Lajos fiát hívták a trónra
·   987 Capet Hugó (megszerezte Tours-i Szt. Márton köpenyét) frank herceg királlyá koronázása és uralkodása az Île de France területén
A keleti frank állam
·   Német Lajos területe volt a legszegényebb, alig volt néhány városa. Ez a terület volt a legkiterjedtebb, de sok népet foglalt magába. Lakosai a germán nyelvcsoporthoz tartoztak és nagyrészt szabadok voltak. A királyság központja a bajor terület volt Regensburg központtal. Kezdeti nyugalom a szlávokkal vívott sikeres harcok miatt. A morvák Rasztiszláv és Szvatopluk vezetésével felkeltek és 872-ben megverték a németeket. Rasztiszláv berendezkedett a Keleti Mark területén.
·   862-ben Carloman fellázadt apja, Német Lajos ellen. 865-ben a király felosztotta a királyságot fiai között
·   876-ban meghalt meghalt Német Lajos, ekkor Kopasz Károly el akarta foglalni Lotaringiát, de vereséget szenvedett Német Lajos fiaitól.
·   A grófságok öröklődővé váltak és hatalmuk nőtt, a királyság gyengült, a grófok a király tanácsadói lettek.
·   900 és 955 (Augsburg) között szenvedések a magyarok kalandozásaitól
·   A szászok tudták legjobban megszervezni a védelmet-> 919ben német királlyá választották Madarász Henriket és a Frank Császárság formailag is megszűnt

Nincsenek megjegyzések: