2012. április 18., szerda

Szerzetesrendi reformok, missziók, koldulórendek (10-14. sz.) - záróvizsga tétel

Szerzetesrendi reformok, missziók, koldulórendek (10-14. sz.)

· 910 Aquitániai Jámbor Vilmos herceg új bencés kolostort alapított Cluny-ben->

o 11. sz. cluny reform: egyházfegyelem visszaállítása: harc a simonia, a nepotizmus, a laicizáló életmód, a magánegyházak jelensége ellen és a cölibátusért

o Szt. Hugó apát (1049-1109) II. Orbán pápa barátja-> komoly befolyás

o 13. sz. Kongregáció=kolostori szövetség, 1500 bencés kolostor tartozott hozzá Európa-szerte, élén a cluny apát

o „egyházi hűbérség”, 5 perjelség Európában, anyakolostor és filiálék, egységes liturgia

o Probléma: az évszázadok során sokan felkarolták a nemes elképzeléseket és agyonadományozták a cluny apátságot-> meggazdagodott, eltűnt a krisztusi szegénység (alapprobléma, h a szerzetesnek csak személyében kell szegénynek lennie, a közösségek meggazdagodhatnak, és a sikeres kolostorokkal meg is történt)

· 11. sz. cölibátus komolyan vétetése:

o VII. Gergely semmisnek nyilvánította ki a cölibátusra kötelezettek már megkötött házasságait

o 1123 lateráni zsinat: a szubdiakónustól felfelé minden klerikusnak coelebsnek kell lennie, ha házasságot köt, az automatikusan érvénytelen

o Mo-n 1092 szabolcsi zsinat: minden pap és diakónus hagyja el az asszonyt, akivel együtt él

o A cölibátus kötelezettségét nagyjából mindenhol sikerült érvényesíteni, a simoniát és a nepotizmust nem sikerült felszámolni

· Új mozgalom a szerzetesi szegénység és egyszerűség helyreállítására-> új szerzetesrendek

· 1084 Kölni Szt. Brunó megalapította a karthauzi rendet fekete csuha)

· 1098 Clairvaux-i Szt. Bernát-> ciszterci rend

o hatalomtól és emberektől távol élés

o állattenyésztésben jeleskedtek: szügyhám, patkó,

o nehézeke elterjesztése-> nagyobb termésátlag-> nagyobb esély a gyerekek életben maradására-> népesség nő Európában (12. sz. 45 millió-> 13. sz. 75 millió)

o Mo-n: III. Béla idején települtek be, Bélapátfalva

o Végül ez a rend is meggazdagodott a mezőgazdasági szakértelem miatt

· 1120 Szt. Norbert-> premontrei rend

o Konteplatív

o Közösségben élő remeték

o Miniatúrakészítésben nagyon jók

o Máig is szegény maradt

· 1212 Kamalduli

o Szt, Romuald az alapító, III. Ince hagyta jóvá

o Szakítás a meggazdagodott bencés és ciszterci rendekkel

o Kontemplatív rend, közösségben élő remeték

o Hallgatási fogadalom, magányos cellák

o A conversus (laikus) testvérek dolgoztak nekik

· 1073 (VII. Gergely: Dictatus papae) – 1122 (wormsi konkordátum) invesztitúra háborúk

· Sokszor volt kettős pápaválasztás és amiatt skizma

· 1095 clairmont-i zsinat: II. Orbán pápa keresztes hadjáratot hirdet

· keresztes hadjáratok-> ispotályos (johannita) rend 1099, templomos rend 1118 (1314 Szép Fülöp és V. Kelemen közös hajtóvadászata máglyára küldi a nagymestert, feloszlatja a rendet és elosztják egymás között a vagyont), 1189 Német Lovagrend

· a 12-13. sz. egyháztörténete VII. Gergelytől VIII. Bonifácig a keresztes háborúk, a koldulórendek és skolasztika kora

· sokan III. Ince pontifikátusát (1198-1216) tartják a pápai hatalom csúcspontjának, pl. elérte, h Welf Ottót válasszák ném-róm császárrá és azt is, h letegyék…

· mivel az egyház kapcsolata nagyon meggyengült a néppel, és a nép kezdett „eltévelyedni” vallási kérdésekben, III. Ince felkarolta a koldulórendeket:

o 1215 lateráni zsinat III. Leó keresztes hadjáratot hirdetett a katharok ellen is-> domonkosok jeleskedése az inkvizícióban

o 1220/21 domonkosok

o 1223ban Assisi Szt. Ferencéknek adott regulát a pápa-> szürkebarátok

o + még a 13. sz.ban klarisszák, karmeliták, ágostonosok

· 12. sz. új mentalitás: a világi tudásnak is van értéke - skolasztika-> egyetemek: itt is fontos a szerzetesek szerepe

· A vagyon miatt még a ferences renden belül is szakadás keletkezett a konventálisok és a szegénységhez visszatérők: spirituális/obszerváns/minoriták között

· 1300 VIII. Bonifác jubileumi évet hirdet, búcsúév: adósságok eltöröltetnek,

· A pápák avignoni fogsága

o Szép Fülöp bebörtönzött egy pápai legátust-> VIII. Bonifác az Ausculta, fili c. bullával a pápai bíróság elé idézte Rómába.

o Szép Fülöp Franciaországban a bullát sokkal agresszívabbá átfogalmazva tette közzé-> pápaellenes, király melletti hangulatot keltett az országban.

o Unam sanctam c bulla: elmagyarázza a két kard (világi és egyházi hatalom) elméletét és azt, h az üdvösséghez egyedül a pápai fennhatóság elismerésén át vezet az út

o V. Kelemen pápa (francia és francia nyomásra választották meg), Avignonba teszi át a Curia székhelyét

o 1309-77 pápák avignoni fogsága, 77ben Sienai Szt. Katalinnak is szerepe volt abban, h a pápa vissza mert térni Rómába

· 14. sz. konciliairzmus, zsinati mozgalom: a zsinat primátusa a pápával szemben. De a zsinathoz kell, h összehívja a pápa (néha a császár).

· Mindeközben misszó a még mindig pogány K-európai területek megtérítésére (hospesek+klerikusok)-> Német Lovagrend Litvániában, aztán saját államot alapítottak, amiből majd Poroszország lesz,

· Források: saját füzeteim, Herber-féle törikonyvsorozat, Ludwig Hertling: Storia della chiesa, Norman Davies: Európa története, Katolikus Lexikon online változata

Nincsenek megjegyzések: