2012. május 18., péntek

Forradalom, szabadságharc, önkényuralom, kiegyezés - záróvizsga tétel


Forradalom, alkotmányos átalakulás, szabadságharc, önkényuralom és kiegyezés

Magyarul tehát: Magyarország története 1848-tól 1867-ig.
A forradalom
·          febr. 24. párizsi forradalom-> tavaszi forradalom-hullám Európában: Berlin, Szicília, Nápoly, Velence, Prága
·         márc. 3. Pozsony: Kossuth felirati javaslata:
o   közteherviselés
o   független magyar minisztérium
o   alkotmány az örökös tartományoknak
o   kötelező örökváltság
o   az Alsótábla elfogadja, a Felsőtábla nem ül össze, mert nincs itthon a nádor
·         lrinyi a Pesti Ellenzéki Kör nevében meglátogatja Kossuthot, petíciót írnak, aláírást gyűjtenek
·         márc. 13. I bécsi forradalom
o   menesztik Metternichet
o   Mo.ra küldik István nádort, h mentse, ami még menthető
·         márc. 14. a Felsőtábla is elfogadja Kossuth felirati javaslatát, közben megszületik a 12 pont és a Nemzeti dal.
·         a 12 pont a reformkori törekvések összegzése: csak a 3. és a 9. pont újdonság. „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”, „Egyenlőség, szabadság, testvériség!”
1.       Kívánjuk a sajtó szabadságát,  cenzúra eltörlését.
2.       Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3.       Évenkénti országgyűlést Pesten.
4.       Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5.       Nemzeti őrsereg.
6.       Közös teherviselés.
7.       Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8.       Esküdtszék. Képviselet egyenlőség alapján.
9.       Nemzeti Bank.
10.   A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11.   A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12.   Unió.
·         márc. 15. pesti forradalom
o   útvonal: a mai Nemz. Múz.-> budai Helytartótanács-> Landerer nyomda: a nép nevében lefoglalnak egy sajtót és kinyomtatják a 12 pontot
o   Táncsics Mihály kiszabadítása
·         márc. 16. Ferdinánd király teljhatalmat ad István nádornak Mo. ügyeiben
·         az utolsó rendi országgyűlés, választások
·         törvényes forradalom: az országgyűlés által hozott forradalmi törvényeket a király szentesítette
·         ápr. 7. István nádor kinevezi a Batthyány-kormányt
o   igazságügy: Deák Ferenc
o   pénzügy: Kossuth Lajos
o   hadügy: Mészáros Lázár
o   közlekedésügy: Széchenyi István
o   belügy: Szemere Bertalan
o   földművelés és iparügy: Klauzál Gábor
o   király személye körüli miniszter: Esterházy Pál herceg
o   vallás és közoktatásügy: Eötvös József
·         ápr. 11. Áprilisi Törvények
o   Vita: új alkotmánynak tekinthető-e?
o   Nem alkotmány formátumú, de gyakorlatilag helyettesített egy korábbi rendi alkotmányt.
o   Sok vita volt a magyar politikai életben 1848 előtt Mo belső berendezkedésével kapcsolatban, de Mo. Habsburg birodalmon belüli helyzetéről nem.
o   Még nem népképviseleti ogy fogadta el őket, hanem az utolsó rendi ogy!
o   Milyen berendezkedést hozott létre az áprilisi törvénycsomag?
o    Perszonálunió
o    Nincs önálló magyar külpolitika. De a király személye körüli miniszter külügyminiszteri funkciót látott el és 1848ban küldtek magyar követet Frankfurtba, Londonba, Párizsba, Törökországba.
o    Az uralkodó jogosítványai nagy részét elvesztette, a nádor rengeteg újat kap. Ha a király nem tartózkodik Mo-n, akkor minden jogosítványával a nádor él.
o    Megmarad az uralkodó kezében: a főpapok kinevezése, hadsereg vezénylése
o   Létszükséglet volt, h legyen a magyar kormány kezében haderő, mert látszott, h háború lesz. 18 ezred volt Mo-n, a még rendezett viszony Ausztriával lehetővé tette, h ezek felesküdjenek a magyar kormányra.
o   Az Áprilisi Törvények országgyűlési határozatok, nem törvények, mert nem szentesítette őket az uralkodó, nem kerültek be a Corpus Iuris-ba. Nagyon sokat egyszeri alkalomra hoztak és továbbfejlesztésre szántak közülük. Pl. az 1848/III. tc.
o   Miniszteri ellenjegyzés kell az uralkodói intézkedések érvényesítéséhez, méghozzá egy pesti miniszter aláírása. (A király személye körüli miniszter székhelye Bécs.)
o   1848/III. tc. A király sérthetetlen-> nem felelős (ezt „felelőtlen”-nek mondták akkor), a kormány viseli helyette a felelősséget.
o   1848/IV. tc. Az uralkodó köteles minden évben összehívni az ogy-t. 3 éves országgyűlési mandátum. Joga marad a királynak, h felfüggessze v feloszlassa az ogy-t, de 3 hónapon belül újra össze kell hívni. Feloszlatni csak akkor lehet, ha már elfogadták az új költségvetést és az előző évi zárszámadást.
  • 1848/V. tc. A „régi jogon szavazók” most is maradnak, de a gyerekeik nem, ha nem érik el se a vagyoni se a műveltségi cenzust.Min. 20 éves férfi szavazhat, akinek városban min 300 FT értékű háza van, v min 100 Ft éves jövedelme, v üzlete stb. Értelmiségi cenzus: felsorolja azokat a foglalkozásokat, akik szavazhatnak: tanár, orvos stb.377 választókerület +Horvo.+Erdély+Határőrvidék

·         A nemzetiségiek nem nagyon mentek el szavazni, a horvátok nem küldték el képviselőiket a népképviseleti ogy-re.
·         Amíg csak Horvátországgal kerültünk háborúba, addig mindenki lelkes volt, de amikor az uralkodóval is, az sokaknak nagy törés volt.
·         Windischgrätz bevonul Pestre-> követség megy hozzá Batthyány vezetésével, Windischgrätz csak Deákékat hajlandó fogadni. Deákékat elengedi azzal a feltétellel, h nem vesznek részt a továbbiakban a szabadságharcban. -> 48végén Deák visszavonul a birtokára. Amikor visszaveszik Pestet a magyar csapatok, visszatér, de pozíciót már nem vállal. -> nem volt miért felelősségre vonni 1849 után, hiszen nem volt már ott Debrecenben.
·         A Batthyány-kormány a nemzetiségeknek csak kollektív jogokat akar adni, mert szerinte az 1 politikai nemzet, tehát a magyar nemzet részei. A románok, a szerbek és a szlovákok is szembehelyezkednek ezzel. (Horvo. eleve csak perszonálunióban van Mo.gal.)
·         a kötelező örökváltság révén egy csomó paraszt csak telektöredéket kapott és a 60%-uk pedig semmit sem, úh zsellér lett, h kedvezzen nekik a kormány, eltörli a szőlődézsmát
·         a király minden jelentős intézkedést ellenjavallt
·         Mészáros Lázár hadügyminisztert nem engedik haza itáliai állomáshelyéről
·         Bécs csak időt akart nyerni az áprilisi kompromisszummal, mert a cseh és az itáliai felkelésekkel kellett fogalalkoznia
·         a Pesten kudarcot vallott szlovák, szerb és román nemzetiségi képviselők Bécsben minden ígéretet megkapnak…
·         az udvar miniszteri ellenjegyzés nélkül kinevezi Jellasicsot horvát bánnak-> a magyar kormány tiltakozik
·         további problémák: a magyar katonákat nem engedik haza az állomáshelyeikről, és a kormány nem toborozhat
·         nyárra a Batthyány-kormány a szétesés szélére kerül, mert Széchenyi Döblingben van, Esterházy Pál Londonban. Politikailag aktív csak: Batthyány, Kossuth, Szemere, Mészáros Lázár. Létrehozzák az Országos Honvédelmi Bizottmánytt, aminek Kossuth az elnöke-> toborzás, erre Bécs mondhatta, h a kormány törvénytelenné vált

A szabadságharc
·         1848. szept. 11. Jellasics átlépi a Drávát, ő is  a királyra hivatkozik, meg a magyar kormány is!
·         szept. 29. Pákozd: magyar győzelem (Móga János és Görgey Artúr), ennek emlékére a magyar hadsereg napja
·         okt. 6. II. bécsi forradalom: szimpátiatüntetés az alkotmányos magyar kormány mellett-> belelőnek-> kitör a forradalom. A forradalmárok elmentek Móga lajtai táborába segítséget kérni, 30 napi tipródás után át is kelt: igazából ezzel sérült meg a magyar kormány törvényessége
·         okt. 30. Schwechat: magyar vereség-> Mógát lemondatják, Görgey a fővezér.
·         minden birodalmi felkelés megbukott (kivéve Velence)-> egyesül a birodalmi sereg
·         dec. 30. móri vereség-> Windischgraetz beveszi Budát-> a Batthyány-kormány Debrecenbe menekül
·         dec. 2. Ferdinánd lemond, Ferenc József a király, aki visszamenőleg törvénytelennek minősíti az egész forradalmat
·         Schlick hadművelete a Felvidéken, de nem sikerül elég szlovákot maga mellé állítania
·         Damjanich János legyőzte a kormányellenes szerb felkelőket
·         Puchner báró erdélyi hadjárata, Bem védi
·         1849 jan-febr. felkészülés-> 150 000es sereg összpontosul Szolnoknál
·         Görgey Buda elvesztése után a Felvidékre vonult-> Kossuth árulónak bélyegzi, pedig ezzel Görgey tehermentesítette Debrecent és Szolnokot és megállította Schlicket
·         1849. febr. 5. Branyiszkó: Görgey áttöri az ellenség blokádját a szorosban
·         Kossuth Henrik Dembinskyt nevezi ki a szolnoki fősereg parancsnokának-> Görgey féltékeny
·         1849. febr. 26. kápolnai vereség, Dembinsky frontális támadása nem jött be. Windisch-Grätz azt hitte, h ezzel végleg győzött
·         1849. márc. 4. Olmützi alkotmány: Ferenc József által oktrojált egységes birodalmi alkotmány, kerületekre osztja a birodalmat (megszünteti a belső határokat és a vármegyéket). Csak a szerbeknek adja meg a megígért területi autonómiát-> a  nemzetiségek most már szóba állnak a magyar szabadságharcosokkal
·         1849. ápr. 14. Függetlenségi nyilatkozat: a debreceni Nagytemplomban kikiáltják mo. függetlenségét
·         Habsburgok trónfosztása: az államforma marad királyság, csak éppen nincs király-> Kossuthot kormányzóvá választják, új kormány Szemere Bertalan vezetésével. Mindezt a katonai helyzet tette lehetővé.
·         a kápolnai vereség utá Klapka, Damjanich és Görgey puccsal elváltják Dembinskyt-> Kossuth elmegy felelősségre vonni a zendülőket, de látja, h mindenki Görgey pártján van, úh törvényesíti a fővezérségét. Dembinskyt nyugdíjazzák.
Tavaszi hadjárat
·         1849. ápr. 2. Hatvan
·         ápr. 4. Tápióbicske
·         ápr. 6. Isaszeg
·         ápr. 11. Nagysalló
·         -> Windisch-Grätz Buda felé hátrál
·         Isaszeg után csak Aulich hadteste vonul Pestre, úgy tesz, mintha támadni, de a fősereg Nagysallóhoz vonul, mert Görgey rájön, h Buda az, amit Windisch-Grätz mindenáron meg akar tartani
·         Nagysalló után Windisch-Grätz Bécs felé vonul vissza
·         máj. 21. Buda visszafoglalása: a szabadságharc katonai csúcspontja
·         Ferenc József segítséget kér I. Miklós cártól: máj. 9-én egyeznek meg-> Paszkievics herceg 150 ezres orosz sereggel jön + Haynau egy 150 ezres osztrák sereggel jön
·         -> magyar politikai engedmények a nemzetiségeknek
o   a kormány eddigre Szegedre költözött
o   Nicolae Balcescu
o   1849. júl. Nemzetiségi törvény: a románok területi autonómiát kapnak, ha nem fegyverkeznek a szabadságharc ellen, a szlovákokra is vonatkozik, Horváto. nem fogadja el
o   már késő…
·         Görgey egyre hátrál az orosz-osztrák túlerő elől, minden csatát felvállal és elveszít. Minden szabadságharcos sereget Arad és Temesvár környékére csoportosítanak, Erdély a hátország, amit Bem véd.
·         júl. 31. Segesvár: vereség. A sereg megsemmisül. Bem az új főparancsnok. Haynau előbb éri el Temesvárt, mint Görgey… Temesváron is vereség. A Görgey-hadtest marad meg egyedül Aradnál.
·         Kossuth és a Szemere-kormány lemond és Töröko. felé menekülnek. Bem is.
·         aug. 11. Görgeyé a teljhatalom.
·         aug. 13. világosi fegyverletétel: az oroszok, nem az osztrákok előtt! (Görgeynek nagy tekintélye volt az orosz tisztikarban, remélte, h ők megmentik őt.) Pétervárad és Komárom még magyar kézen van: szabad eltávozást, azaz menlevelet kapnak. (Komárom védője Klapka György)
·         okt. 2. Pétervárad és Komárom kapitulál.
·         Paszkievics csak azzal a feltétellel adja ki Görgeyt Haynaunak, ha nem állítják hadbíróság elé-> élete végéig (1916ig!) házi őrizetben volt egy osztrák kisvárosban.
·         okt. 6. az aradi vértanúk és Batthyány kivégzése. Aulich Lajos, Damjanich János, Desewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-Sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel józsef, Török Ignác, Vécsey Károly.

Önkényuralom
·         1848-50 Haynau terrorja, 50-ben nyugdíjazták, mert mát ártott a rendszernek. Pl. az aulikusok (Dessewffy Emil, Jósika Samu és Apponyi György) is ellene voltak
·         1850 Bach belügyminiszter elkezdi az „ideiglenes közigazgatási rendezetet” abszolutista berendezkedéssé változtatni
·         polgári és katonai kerületekre tagolták az ország területét (ezt már 49-ben elkezdték)
·         „Bach-huszárok”: Lajtán túlról importált hivatalnokok számára előírták a magyaros viseletet: atilla, kunkalap, görbe kard, ezért gúnyolták őket Bach-huszárnak
·         Kempen vezette rendőrség-> besúgóhálózat
·         úrbéri pátens: újraszabályozta a jobbágyfelszabadítást, a földek 20%-ánál előírta a paraszti megváltást
·         6-12 közötti gyerekek iskolakötelezettségének érvényesítése
·         a félelemre építő berendezkedés nagyon drága volt az udvarnak-> folyton emelni kellett az adókat, így is nő az államháztartás hiánya-> 1857ben menesztik Bachot
·         1849-59 a lakosság nagy részének magatartása: passzív rezisztencia, Deák mintájára
·         az aulikus arisztokrácia 1851 után vállalt hivatalokat, céljuk az 1847es politikai állapotok visszaállítása (őket schwarz-gelbeknek csúfolták)
·         aktív rezisztencia
o   1851 nyarán Makk József fegyveres megmozdulást szervezett a Székelyföldön
o   Noszlopy Gáspár tolnai mozgalma
o   Rózsa Sándor: Albrecht főherceg tanácsára halálos ítéletét kufsteini várfogságra módosították, h ne váljon hőssé, hanem elfelejtse a nép
o   1853. febr. 18. Libényi János merénylete Ferenc József ellen, utána felakasztották Libényit
·         a török kormány NYi nyomásra nem adta ki a hozzá menekült magyar szabadságharcosokat, hanem 1850ben Kütahyába internálta
·         Kütahyában maradt: Kossuth, Batthyány Kázmér, Mészáros Lázár, Perczel Mór
·         Szemere B. Teleki László után ment Párizsba
·         londoni emigráció: Pulszky Ferenc, Klapka György, Türr István,
·         párizsi emigráció: Andrássy Gyula, Teleki László, Horváth Mihály, Szemere
·         feszültség Kossuth és teleki csoportja között
·         Kossuth: kütahyai alkotmány: nemzetiségek nyelvi-kulturális jogai, de politikai autonómia nem, a Török Porta alól felszabaduló nemzetekkel szövetség, konföderáció,
·         1862 egy torinói lapban megjelent Kossuth Dunai Szövetség-koncepciója: autonómia Erdélynek, a Szöv. központja rotációs rendszerben: Belgrád, Zágráb, Bukarest, Pest, szabad nyelvhasználat a törvényhozásban, a Szövetségbe be- és kilépésről népszavazás dönt
·         1859-60 neoabszolutizmus
·         1860 márc. 15. megemlékezés-> rendőrség közbelép-> Forinyák Géza joghallgató halálos áldozat-> temetése újabb demostráció
·         1860 októberi diploma: országgyűlés és megyerendszer visszaállítása,
·         1861 februári pátens: centralizáció és parlamentarizmus
·         1861 magyar országgyűlés: tiltakozik a februári pátens ellen, közjogi kérdés homloktérbe kerül
o   Deákék: kompromisszumkészség
o   Telekiék: nem engedni a 48-ból
o    1860-61 megmozdultak a politika iránt érdeklődők, pártokat szerveztek. A politikusok az Áprilisi Törvények visszaállításáért álltak ki, nem kértek azokon túlmutató engedményeket.
o    1861-es országgyűlés feloszlatása-> apátia a magyar politikai életben
o    Schmerling visszanyúlt az 50-es évekhez. Tisztában volt vele, h a magyar társadalomnak nincsenek tartalékai (gazdaságiak sem), úgyhogy csak kivárni kell. De Schmerling nem számolt a birodalom külpolitikai és gazdasági problémáival, a belpolitikaiakkal meg aztán végképp nem.
o    1863 összehívták az erdélyi országgyűlést (még érvényben volt a februári pátens!). A szász és a román képviselők választanak követeket, h elküldjék a bécsi Reichsrat-ra. Magyarok nem vettek részt az erdélyi országgyűlésen. Úgy tűnt, sikerül kiegyezni a nemzetiségekkel a magyarok feje fölött. De hosszú távon nem lett eredményes, mert a csehek kihátráltak a Reichsratból.
o    1862 végén Ferenc József felkérte Apponyi György ókonzervatív országbírót, h készítsen kiegyezési tervet. -> emlékirat Ferenc Józsefhez:
o    ·        Megjelenik benne a Pragmatica Sanctio. A Pragm. Sanc. konz értelmezése: egységes, oszthatatlan birodalom 1 uralkodóval.
o    ·        Közös vámügy, külügy, pénzügy
o    ·        Delegáció intézménye a közös ügyes intézésére és ellenőrzésére, a két delegáció együtt ülésezne.
o    ·        Két feltétel: Mo. területi integritásának helyreállítása, magyar kormány felállítása a nem közös ügyek intézésére.
o    ·        Nagyon merész tervezet 1862-63-ban-> Apponyi Györgyöt leváltották, politikai szerepét elvesztette, kegyvesztettség.
o    Deák F. teljesen visszavonult a politikától a 60-as évek elején. Nagypolitikai nem volt (nem volt országgyűlés és megyegyűlés), de a háttérben nem szűntek meg az egyeztetések és lehetett már politikáról beszélni nyilvános helyen (pl. kaszinó) és a sajtóban (cenzúra mellett).
o    A cenzúra úgy működött, h öncenzúrára késztette a kiadókat, ugyanis miután kinyomtatták az össze példányt, akkor kellett bevinni a rendőrhatósághoz, és ha akkor kivetnivalót talált benne a cenzor, akkor nem lehetett terjeszteni-> hatalmas anyagi veszteség-> inkább eleve nem írnak olyat az újságok, ami politikailag ciki.
o    Deák a kultúrába menekült. Most már közvetlen környezete (Lónyay, Falk Miksa, Trefort) sem támogatja ezt a visszahúzódó politikát, szerintük meg kell tartani a kezdeményezést.
o    1862 megjelent Bécsben egy osztrák jogtörténeti munka (kifejtette, h Mo. a birodalom homogén része jogilag), ami kimozdította Deákot az apátiából. Csengery Antallal választ kezd írni rá-> 1865-ben jelenik meg Adalék a magyar közjoghoz címmel a Budapesti Szemlében. Bizonyítja, h a magyar különállásnak meg van a jogi alapja, nem homogén része a birodalomnak.
o    Osztrák liberálisok alkotmányos reformokat szeretnének-> reformfolyamat Ausztrián belül, Schmerling ellenfelei. 1864-ben felveszik a kapcsolatot Deákkal, de ő kihátrál belőle, mert szerinte magyar politikai elitnek az uralkodóval kell tárgyalnia, nem az osztrák politikai elittel. Közvetlenül az uralkodót kell meggyőzni. Valszeg Albrecht főherceg is ott volt az osztrák liberálisok és Deák kapcsolatának hátterében, ki akarta puhatolni Deák álláspontját. Augus (?) leírta a tárgyalás eredményét. -> közvetve az uralkodó és Deák között történt meg a kapcsolatfelvétel.
o    1865. ápr. 16. Húsvéti cikk
o    ·        Elvi kinyilatkoztatás
o    ·        Deák elismeri a birodalom biztonságának elsődlegességét, ennek hajlandó alárendelni Mo. függetlenségét. Enged az Áprilisi Törvényekből.
o    ·        Aláírás nélkül jelent meg, a Pesti Hírlap címlapján, aminek Kemény Zsigmond volt a főszerkesztője. Annyira el akarták titkolni Deákszerzőségét, h Kemény elküldött hozzá egy újságírót, h a kézírás se utaljon Deákra.
o    ·        Hosszú történeti fejtegetéssel kezdődik, gyakorlatilag felmenti az uralkodót a szabharc leverése és az 50-es évek elnyomása miatti ódium alól, csak azt várja el, h jobb tanácsadókkal vegye magát körül.
o    1865. május 7-8-9. Májusi program
o    ·        Apponyi György bécsi lapjában, a Debatterben jelent meg 3 részletben.
o    ·        Szintén név nélküli, de a Húsvéti cikkre már úgy hivatkozik vissza, h annak Deák a szerzője.
o    ·        A Húsvéti cikk konkrét programmá alakítása
o    ·        Gyakorlatilag felvázolja azt a rendszert, ami majd 1867-ben megvalósul.
o    Ferenc József felfüggeszti a katonai bíráskodást, új irányítókat helyez a Helytartótanács élére. Schmerling levonja a következtetéseit és lemond.
o    1865 szeptemberében felfüggesztette F. J. a februári pátenst, feloszlatja a magyarok nélküli erdélyi országgyűlést és kiírja az új választásokat. -> most már hajlandó szavazni menni az erdélyi magyarság. Decemberben összeült a magyar országgyűlés. Most már háttéregyeztetések helyett nyilvános viták. A cenzúra működése enyhült. De Deák kihúzta a Pesti Naplóból a szerinte nem megjelenítendő cikkeket 1865 és 67 között, mert a közvélemény a Pesti Naplót Deák lapjának tekintette, így zavart okozott volna, ha megjelennek olyan cikkek, amik az övével ellentétes álláspontot képviselnek.
o    1866 nyarán vereség a poroszoktól. Egészen eddig megosztott a magyar politikai elit.

A kiegyezés
o    Deák nehezen engedett bármiben is Ferenc Józsefnek, de ha már megegyeztek vmiben, akkor teljes mellszélességgel kiállt amellett minden támadás ellenére is.
o    Csengery Antal: ő az, akiben Deák vakon megbízott, sokszor ő írt Deák helyett bizonyos paragrafusokat. Nehéz megállapítani a kiegyezési törvénynél, h melyik részét melyikük fogalmazta. Szóval Csengery szürke eminenciás volt.
o    1867-es bizottság a kiegyezési törvény létrehozásáért, Andrássy az elnöke.
o    Nagy vita a porosz háború idején, h hozzájárul-e az ogy saját feloszlatásához. A magyar pol elit biztos volt benne, h Ausztria fog nyerni, és féltek, h egy győztes háború után nem lesz olyan egyszerű tárgyalni Béccsel, úh gyorsan össze akarták hozni az ogy céljait. De felfüggesztették az ogy-t végülis.
o    Königgrätzi csata-> Ferenc József Pestre menekíti Erzsébetet, Deák fogadja, de utána gyorsan elhúz Pestről.
o    Deák nem követelt semmivel sem többet Ferenc József königgrätzi veresége után, mint előtte. Itt váltak le a 49-esek és Tisza Kálmánék Deákról, mert ki akarták használni az új tárgyalási pozíciót.
o    Fő vitás pontok:
·        Hadsereg: az I. VH-ig nem sikerült megoldani, végig ez váltotta ki a legtöbb vitát a két birodalomrész között. Újoncmegajánlás az ogy ősi joga. A tisztikarral kapcsolatban mindenről az uralkodó dönt, de a katonát és a pénzt az ogy szavazza meg… A hadügyminiszter elveszíti 1848-hoz képest a vétójogát (a miniszteri ellenjegyzést). Bekerülhet-e egyáltalán a törvénybe a „magyar hadsereg” kifejezés? Deák profin csűrte-csavarta a jogi nyelvet. J
o    Beust az új belügyminiszter.
o    1867. febr. 17. megalakul a magyar kormány Andrássy vezetésével. Ez bonyolítja a kiegyezés körüli tárgyalásokat, mert a kormány gyakran más véleményen volt, mint Deák. Eljárt a minisztertanácsi ülésekre, elmondta a véleményét és elvárta, hogy aszerint döntsenek mindig. Sértő stílusban osztotta ki a minisztereket ráadásul. De jogilag nincs Deákon felelősség!
o    1866-ban elkezdődtek az egyeztetések Horvátországgal. Deák egyre többet foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel. Két dologról nem sikerül megegyezni: Fiume és a muraköz hovatartozásáról. Ferenc József feloszlatja a horvát ogy-t. Új választások, bundagyanúsan-> a magyarbarát párt nagy fölénnyel nyert.
o    Kossuthnak nem volt komoly beleszólása a magyar politikába. De a tömegekre nagyon hatott. 40 ezer példányban terjesztették a Kasszandra-levelet. Felkorbácsolta a függetlenségi érzületet.
Maga a Kiegyezési törvény
o    A preambulumban megjelenik a Húsvéti cikkből az a gondolat, h a birodalom biztonsága az első, még Mo. függetlenségével szemben is.
o    A Pragmatica Sanctiora hivatkozva vezetik le a birodalom oszthatatlanságából a közös minisztériumokat.
o    A közös uralkodótól még nem közös minden minisztérium.
o    Közös ügyek: vám, pénz, kamatlábak, költségvetés: delegációk tárgyalják és a külön ogy-k nem foglalkozhatnak utána vele. Közös miniszterek felelősségével is foglalkozik a törvény.
o    Az újonc- és pénzmegajánlás a hadsereg számára a magyar ogy joga. A törvények szentesítésének joga az uralkodóé marad. Előszentesítés joga.
o    Pl. az egyetemi tanárok és középiskolai igazgatók kinevezése is az uralkodó joga és még rengeteg hétköznapi dolog, ami meglepő a megelőző tárgyalások fényében. Abszolutista uralkodói jogosítványok, miközben alkotmányos, választott polgári kormány volt.
Kiegészítő törvények
o    Uralkodói követelésre fogadták el őket.
o    Nádor jogkörének szűkítése. Ráadásul szüneteltették a nádorválasztást. A koronázásnál Andrássy helyettesítette a nádort, akinek az uralkodó fejére kellett volna tennie a koronát.
o    1848: minisztertársait a min. eln. választja ki, az uralkodó csak jóváhagyja. 1867 után: az uralkodó nevezi ki a minisztereket.
o    Év végéig mindenképp el kell fogadni az előző évi zárszámadást és az új évi költségvetést.
o    „Gazdasági kiegyezés”:
·        Kvóta aránya: a közös költségek 70%-át Ausztria, 30%-át Mo. állja.
·        Államadósság kérdése: a magy pol elit szerint nagy része olyan kölcsönökből keletkezett, amiket Mo. elnyomására vettek fel. Mégis hozzájárult a törlesztéshez Mo.
·        A Monarchia 1 vámhatárt képez-> óriási belső piac.
·        A magyar kormány Ausztria nélkül is köthet gazdasági megállapodásokat külföldi országokkal. Európai tendencia volt a vámhatárok megerősítése a 19. sz. második felében.
Közös hadsereg:
o      4 intézménye: hadsereg, hadi tengerészet, honvédség, népfelkelés
o    A kiegyezés megítélése
o    Ausztriában csak 67 decemberében fogadták el az új alkotmányt, aminek része az osztrák kiegyezési törvény.
o    Mo. nem Ausztriával, hanem az uralkodóval kötött szerződést a kiegyezési törvény keretében.
o    ?Alkotmány v csak sima törvény?
o    Az osztrákok szemében egy birodalom 2 része rendezte a viszonyát a kiegyezési törvénnyel. Magyar oldal (Deák): két különálló ország uralkodón keresztül kötött szerződése.
o    Magyar delegáció: 20 képviselőt küld a főrendiház és 40-et a képviselőház. 
·         1867. jún. 8. Ferenc József megkoronázása

Nincsenek megjegyzések: