2012. május 10., csütörtök

Rendiség és abszolutizmus - záróvizsga tétel


I.1           Rendiség

·         rend definíciója: azonos kiváltságokkal rendelkező, azonos jogú és érdekű társadalmi csoport, amely érdekképviselettel bíró emberek csoportja. A legtöbb országban 3 rend volt: főpapság, nemesség, városok.
·         Pl. A nemesi rend kiváltsága az adómentesség, a polgárságé a közös adózás.
·         a rendiség a társadalom horizontális szerveződése, a hűbériség vertikális volt
·         Páduai Marsilius: Defensor Pacis c műve: népszuverenitás elve: a királyi hatalom jogforrása a nép, de a népen nemességet értenek a középkorban
·         az uralkodók általában szorult helyzetben ismerték el a rendiséget, tehát, h a rendekkel közösen kell kormányozniuk
o   1215 Földnélküli János: Magna Carta Libertatum
o   1222 II. András: Aranybulla
o   1302 II. Fülöp Ágost rendi gyűlést hívott össze

I.2           Rendi küzdelmek Angliában

·         Földnélküli János konfliktusba került a pápával a canterburyi érseki szék betöltése kapcsán      ->        az ország interdictum alá került, majd 1209-ben Jánost is kiközösítette a pápa                János király csak egy merész diplomáciai húzással tudja elhárítani, a III. Ince pápa által is támogatott  II. Fülöp francia király által indítani készült inváziót:
·         1213-ban magát és országát a pápa hűbéresének ismerte el,
·         -> ezt rosszul fogadta az angol nemesség-> nem támogatja János 1214-es hadjáratát a kontinensen + kisebb és nagyobb urak + London városa felkel
·         1214 Bouvinesi csata: Földnélküli János vereséget szenved II. Fülöp Ágosttól
·         -> 1215. jún. 15. Magna Carta Libertatum: az első országos privilégium, amely tartalmazott garanciákat
o   25 fős bárói tanács ellenőrzi a királyt
o   a király csak a nemesség beleegyezésével adóztathat
o   minden vádlottnak van joga tárgyalásra
o   ártatlanság vélelme: amíg be nem bizonyosodik a vádlott bűnössége, ártatlannak kell tekinteni
III. Henrik (Földnélküli János fia)
·         1258 oxfordi províziók: Oxfordi províziók: a kormányzat irányítását és a királyi hatalom intézményes korlátozását szabályozta
·   a király semmilyen fontos ügyben nem dönthetett a bárók és a király megbízottai által választott tanácsosok hozzájárulása nélkül
·         + westminsteri provízók: a bárók által a szabad birtokosoknak okozott sérelmek orvoslására
·         így kb. az a helyzet alakult ki, h a király uralkodik de nem kormányoz               a XIII. sz-ban csak rövid ideig maradhatott fenn, mivel a bárók nem békéltek meg azzal, hogy a reformok őket is korlátozzák (westminsteri províziók)
·         amikor Szt. Lajos fr. királynak kell ítélkeznie az angol király és az angol rendek konfliktusában: semmisnek nyilvánítja a províziókat, a király szabadon választhatja meg tanácsadóit és főtisztviselőit
·         Simon de Montfort hívei számára ez elfogadhatatlan -> fegyveres felkelés
·         1264-ben vereséget mértek a királyi seregre: elfogták Henriket és fiát, Edwardot, aki megszökik a fogságból-> ő a későbbi I. (Nyakigláb) Edward király
·         1265 rendi gyűlés=parlament
·         de 1265-ben Simon de Monfort elesett
I. Edward (1277-1307)
·         rájön, h a maga hasznára ki tudja használni a parlamentet-> 2 kamarás parlament: felsőház + alsóház
·         az alsóházban a grófságok (shire) követei
·         elfoglalja Wales-et, háború Írországgal és Skóciával

I.3           Rendiség Franciaországban

·         a francia király de facto hatalma csak az Ile de France területére terjed ki-> cél: kiterjeszteni a királyság egész területére
·         ennek eszköze a beházasodás a különböző hercegségekbe: VII. Lajos házassága Aquitániai Eleonórával
·         rendi gyűlés: 1302-től a király által összehívott gyűlés a 3 rend (főpapság, nemesség, városi polgárság) részvételével, II. Fülöp Ágost hívta össze először, mert pénzt akart szerezni a flandriai háborúra
·         1 kamarás rendi gyűlés
·         minden tartománynak van rendi gyűlése, ez a tartományi gyűlés, és általános rendi gyűlésről beszélünk, ha minden tartomány minden rendje képviselve van
·         fontos: francia kontextusban a parlament bíróságot jelent, nem rendi gyűlést!

I.4           Rendiség Magyarországon

·         1222 Aranybulla
ü  az ország védelmében kötelesek hadba vonulni, de az országhatáron kívül nem kötelesek hadba szállni a király mellett a nemesek,
ü  az oklevelet megszegő király fegyverrel kényszeríthető a betartására
ü  nemesek bírói ítélet nélkül nem ítélhetők el
ü  adómentesség
·         1231 Aranybulla megerősítése
·         a városi polgárságot Zsigmond szervezte renddé: városi jogok adományozása, függetlenített őket a földesúri bíráskodástól: tárnoki szék fellebbviteli fórum számukra. -> 15. sz. végére nálunk is megvan a 3 klasszikus rend
·         a 16. sz.ra a főnemesség és a köznemesség elvált-> 4 rend a 19. sz.ig
·         utolsó rendi országgyűlés: 1847

I.5           Rendiség a Német-római birodalomban

·         1356 IV. Károly: Német Aranybulla
o   a választófejedelmek hatalmát erősítette meg a központi császári hatalom rovására
o   szabályozza a császárválasztás módját : 7 választófejedelem –a trieri, a mainzi és a kölni érsekek, szász fejedelem, cseh király, brandenburgi őrgróf, rajnai palotagróf
o   választófejedelmek pénzverési és hadsereg állítási joga
o   a választófejedelmek független külpolitikát is folytathatnak gyakorlatilag

I.6           Egyházi rendiség

·   a rendiség még az egyházba is beférkőzött
·   zsinati elv/konciliarizmus: concilium supra papam
·   a zsinat leteheti a pápát, de probléma: a pápa (v. a császár) hívhat csak össze zsinatot

II.1. Abszolutizmus

·         abszolutizmus fogalma: a végrehajtó hatalom 1 kézben egyesülése, a király törvényes keretek közötti egyeduralma
·         a királyi hatalom kiterjesztése az uralkodói jövedelmek megnövekedésével válik lehetővé
·         a hosszú 16. sz.ban lett elég pénze az európai uralkodóknak ahhoz, h kiszorítsák a rendeket a kormányzásból
o   zsoldosok sereget tud alkalmazni, lemondhat a nemesek katonai szolgálatairól,
o   hivatalnokokat képez ki magának-> nem kell az írástudó papság a közigazgatáshoz
·         az abszolutizmus pillérei:
o   zsoldos sereg
o   királytól függő hivatalnoki réteg
o   a kiváltságosokon kívül mindenkire kiterjedő adórendszer
·         központosított, bürokratikus rendszer

II.    1. A klasszikus, francia modell

·         IV. (Navarrai, Bourbon) Henrik megalapozta, miután őt megölte Ravaillac, azután sem omlott össze a királyi hatalom, mert a kis XIII. Lajos elsőminisztere, Richelieu, kezébe vette a dolgokat (miután leszerelte az özvegy Medici Mária régensnő hatalmát embereinek meggyilkolásával ás Mária házi őrizetbe zárásával)
o   szakértelmen alapuló hivatalnokrendszer
o   -> nemesség kiszorítása a kormányzásból
o   1613 XIII. Lajos feloszlatja az általános rendi gyűlést, kinevezi Richelieu-t államminiszternek, h ő maga nyugodtan élhessen a szórakozásnak
o   1614-től egészen 1789-ig nem is volt általános rendi gyűlés Franciaországban
·         XIII. Lajos nem volt nagy államférfiú, de ezt elismerte, és hagyta Richelieu-t intézni a dolgokat:
o   király által kinevezett intendánsok (hivatalnokok) minden megye élén, akik csak az államminiszternek felelnek
o   minden jövedelem a királyi kincstárba folyik be
o   zsoldos sereg újraszervezése
o   titkosszolgálat (kémhálózat) kiépítése->  az államminiszter mindenről tud
o   1627 La Rochelle hugenotta fellegvár bevétele: maradhatnak hugonetták, de elveszítik a nantesi ediktumban foglalt autonómiájukat. Fontos:itt már nem lelkiismereti okokból igyekszik a katolikus államhatalom felekezetileg homogenizálni az országot, hanem pusztán praktikus okból, egyszerűen minden szempontból minél homogénebb lakosságot akar
o   a 30 éves háborúba ügyesen avatkozik be, sikerül beszerveznie a svédeket is a Habsburgok ellen
o   feltalálta a modern diplomáciát: állandó követek külföldön
o   Párizst teszi a kultúra fővárosává, jó sok anyagi befektetés árán
·         1642 Richelieu meghal, Mazarin bíboros lesz az államminiszter
·         1643 XIII. Lajos halála-> XIV. Lajos, a Napkirály uralkodása
·         1643 Fronde mozgalom, célja a rendiség helyreállítása, Mazarin szívós munkával egyenként bebörtönzi a frondistákat, így 1648-ra sikerül felszámolni a mozgalmat (fronde:parittya)
·         mivel a Fronde tűzfészke Párizs és ott rengeteg megaláztatás éri a gyermek XIV. Lajost, örökre meggyűlöli a várost (3x kellett onnan elmenekülnie), ezért is helyezi az állandó királyi székhelyet Versailles-ba (addig vándorolt a királyi udvar)
·         Mazarin végrendelete XIV. Lajos számára:
o   vallási ügyekben semmi szélsőség
o   erősítse a nemesség anyagi helyzetét, de gyengítse meg a politikait
o   könnyítsen az adóterheken, nehogy megismétlődhessen a Fronde
o   szüntesse meg az államminiszteri tisztséget és ő maga kormányozzon
·         a Napkirály meg is fogadja a tanácsokat
·         Louvois hadügyminiszter
o   az idejétmúlt nemesi felkelés megszüntetése, toborzás bevezetése
o   toborzott csapatok kiegészítése külföldi zsoldosokkal
o   tisztképző főiskolák alapítása: polgári és paraszti származású tisztek is lettek!
o   egyenruha bevezetése
o   kaszárnyák: katonák elkülönítése a civil lakosságtól
·         Colbert pénzügyminiszter: merkantilizmus
o   az első állami gazdaságpolitika
o   pozitív külkereskedelmi mérlegre törekvés
o   állami manufaktúra-alapítások
o   protekcionizmus
·         a minisztereket szakértelem alapján választották ki, de sok tisztséget meg lehetett vásárolni (pénzszűke esetén direkt alapítottak újabb tisztségeket, h el lehessen adni). A hivatalvásárlás és a szakszerű bürokrácia kettőssége a nagy francia forradalomig fennmaradt.
·         XIV. Lajos folytatta a galikán államegyház kiépítését, amit a pápa eltűrt a „legkeresztényibb királytól”, mert az Fro-n belül és kívül is szorgosan üldözte az egyház ellenségeit.
·         1685 nantesi ediktum érvénytelenítése. Megtiltotta az ország elhagyását is, így a 2 millió hugenottából csak 200 000 vándorolt/szökött külföldre.
·         az új versailles-i udvarba gyűjtötte a nemesség krémjét, gyakorlatilag aranykalitka volt, a pompával lettek kárpótolva az elveszített politikai hatalomért
·         1699 megalapítják a királyról elnevezett új francia gyarmatot: Louisiana

II.3. Hogyan működött a francia modell a többi európai országban?

SPANYOLORSZÁG
·         V. Károly, miután 1519-21 legyőzte Kasztília rendjeit, már akkor hagyta a francba a rendi gyűléseket, többé nem hívta össze őket, a királyi rendeletekből lettek a törvények és zsoldos hadsereggel vívta a háborúit, ehhez persze kellett az Újvilágból bejövő arany
·         fia, II. Fülöp napi 10 órát töltött adminisztrációval, és a bürokráciát tökélyre fejlesztette: szakpolitikai és területi tanácsok készítették elő a rendeleteket, amiket a királyi aláírás léptetett életbe,
·         II. Fülöp állandó királyi székhelyet épít: Escorial: rostély alakú Szt. Lőrinc emlékére, akit azon a helyen sütöttek meg rostélyon 258-ban. Központ + palota + kolostor + temetkezőhely egyben.
ANGLIA
·         I. Károly 1629-ben betiltja a parlamentet, nyílt abszolutizmust vezet be-> az elit ellenáll
·         1638 skót felkelés (mert a puritánok nem akarnak anglikánná válni): Károly az angolokkal vereti le, kimerül a kincstár
·         -> kénytelen újra összehívni a parlamentet, h új adókat szavazzon meg
·         1640 Rendi gyűlés: azzal a feltétellel szavaz meg adót, h a király soha többé nem oszlatja fel, erre feloszlatja, ezért nevezik „rövid parlamentnek”
·         3 hónap múlva megint összehívja: „hosszú parlament” 1640-53: a parlament feloszlatása felségsértés, büntetése lefejezés.
·         közben már 1640től zajlik a polgárháború a király követői (gavallérok) és a parlament követői (kerekfejűek, gentryk) között és eltart 89-ig
·         gavallérok: hagyományosközép-angol nemesek, ragaszkodnak a kiváltságokhoz, nem is kereskednek, h ne sérüljön az adómentességük, royalisták
·         kerekfejűek: a nemesek 2/3-a, lemond az adómentességről, h résesüljön a gazd. fejlődésből-> kereskedik, mellettük áll a polgárság is a polgárháborúban
·         1642ig csak verbális a polgárháború: a parlament követeli Strafford grófja (államminiszter) bíróság elé állítását. Strafford javasolja a királynak, h engedjen-> 1642ben a bíróság halálra ítéli és kivégzik. -> a király hadat üzen a parlamentnek-> nyílt háború
·         csaták: 1644 Marston Moor, 1645 Naseby, 1648 Preston – itt a parlamenterek elfogják Károlyt
·         1649 Károly kivégzése, Oliver Cromwell erőszakkal magához ragadja a hatalmat és bevezeti a köztársaságot. 1653-ban hadsereggel feloszlatja a parlamentet, Lord Protector címet vesz fel. utána, 1658-60 fia, Richard Cromwell a lord protector.
·         1660 Monk tábornok puccsa R. Cromwell ellen, a parlament visszahívja a lefejezett I. Károly fiát Franciaországból az angol trónra.
·         Stuart restauráció: II. Károly (1660-85) alatt nem nyúlnak hozzá az 1640 óra beállt tulajdonviszonyokhoz és nem vonják felelősségre a királygyilkosokat, viszont más vádak alapján elítélik őket.
·         II. Jakab (1985-88) viszont abszolutista politikát vezet be, katolizálni próbálja Angliát
·         „A Stuart az a dinasztia, amelyik semmit sem felejt és semmit sem tanul.” szállóige
·         Anglia megelégeli Stuart hepciáskodást és 88-ban meghívják Orániai Vilmost a trónra, vértelen hatalomátvétel= „dicsőséges forradalom” írásba foglalják megkoronázásának feltételeit-> Jognyilatkozat-> A király uralkodik, de nem kormányoz.
·         ezzel megvalósult az alkotmányos monarchia.
NÉMET-RÓMAI BIRODALOM
·         már az 1555-ös augsburgi vallásbéke elismeri a bir. felekezeti dezintegrációját
·         az örökös tartományokban és Cseho.ban (1620 Fehérhegy) sikerül bevezetni az abszolutizmust, de ezzel kitör a 30 éves háború, ami a nem örökös tartományokban lehetetlenné tesz minden abszolutista császári törekvést
·         a vesztfáliai béke a birodalom egész fennállása idejére (1806ig) véglegesíti, h a NRCS-ban csak fejedelmi abszolutizmus működik, császári nem, gyakorlatilag 360 államról van szó
·         MAGYARORSZÁG
·         1687 pozsonyi országgyűlés: a magyar rendek lemondanak a szabad királyválasztásról
·         a törökök kiűzése után több próbálkozás: Neoaquistica Commissio: akinek nincsen meg a birtokai adománylevele v nem fizeti ki a fegyverváltságot (a birtok értékének 10%-a), annak elveszik a birtokait
·         1711 szatmári béke: kompromisszumos béke:
o   rendi monarchia
o   felülvizsgálják a Neoaquistica Commissio döntéseit
o   vallásszabadság a nemeseknek
o   megmarad Erdély, mint külön fejedelemség
o   Habsburgok maradnak a trónon
o   -> Magyarországon nem sikerül megvalósítani a Habsburg abszolutizmust.

II.4. Felvilágosult abszolutizmus

·         ez nyugaton fából vaskarika, de K-Európában nem, mert az uralkodók nemességük ellenében veszik kezükbe a nép jólétének kérdését
·         Poroszország, Ausztria, Oroszország-> ők osztják majd fel Lengyelországot, ami leragadt a rendi anarchiánál.
·         1701 Hohenzollern Frigyes porosz királyi címet kap I. Habsburg Lipóttól, ezzel a feltétellel nem áll a franciák mellé a sp. örökösödési háborúban.
·         I. Frigyes Vilmos porosz király (1714-40)
o   „káplárkirály” -> militarista állam, ált. hadkötelezettség Európában először
o   ált. tankötelezettség, porosz iskolamodell
·         I. Nagy Péter cár (1689-1725)
o   hivatalnokképzés-> csinovnyikok
o   manufaktúra alapítások: egész falvak lakosságát költözteti városokba
o   merkantilizmus
o   zsoldos sereg
o   halála után az orosz elit két táborra bomlik: szlavofilek és nyugatosok, gyakolratilag máig tartó dilemma
·         II. Nagy Katalin (1762-96)
o   fiziokrata gazdaságpolitika:az állam nem avatkozik be a kereskedelembe, szabad kereskedelem, a mezőgazdaság a legfontosabb ágazat
o   akiknek a katonai szolgálataira nem tat igény, megfosztja az előjogaiktól, adót szed tőlük-> kozákok-> Pugacsov kozákfelkelése 1770-72, leveri, adózó paraszti sorba sikerül kénszeríteni a kozákokat, de a történet komoly érv a nemesi adómentesség megtartása mellett, amit Katalin szeretett volna megszüntetni
·         Mária Terézia Kaunitz utilitarista kancellárra támaszkodik
o   1754 Vámrendelet, cél a birodalmi munkamegosztás, merkantilista és protekcionista, de a belső vámhatárral jól megsérti a magyar rendeket…
o   bújtatott ellenreformáció: állami hivatalokat csak katolikusok viselhetnek
o   1765 országgyűlésen Mária Terézia felveti az úrbéri terhek egységesítését, nem szavazzák meg-> soha többé nem hív össze országgyűlést, innentől rendeletekkel kormányoz
o   1777 Ratio Educationis: 6-12 éves korig mindenkinek elemi iskolába kell járnia,
o   ő maga se felvilágosultnak, se abszolutistának nem tartotta magát, de magyar királynőként felvilágosult abszolutista volt
·         II. József (1780-90)
o   kalapos király, korona és koronázási hitlevél nélkül
o   „mindent a népért, semmit a nép által”
o   a zsidó alattvalóknak német vezetéknevet kell felvenniük-> utilitarizmus
o   a nem gyógyító és nem tanító szerzetesrendek feloszlatása, ez is utlilitarista intézkedés
o   Nyelvrendelet: az egész birodalom hivatalos nyelve a német, ez is utilitarista
o   megyerendszer eltörlése, centralizáció: Mo. 10 kerület, Erdély 3 kerület
o   nevezetes tollvonás, amire NEM vonatkozott: jobbágyrendelet, türelmi rendelet, és h az alsópapság fizetésből éljen
·         II. Lipót viszont visszaállítja a vármegyerendszert, alkalmazkodik a rendekhez

Nincsenek megjegyzések: