2012. május 7., hétfő

Társadalom és gazdaság az államszocializmus idején (1948-1990) - záróvizsga tétel


A gazdaság szovjetizálása (államosítások, tervgazdálkodás, kollektivizálás)

·  5 legnagyobb nehézipari üzem államosítása: Ganz, Weisz, Rimamurányi…, Utána szénbányák, bankok (47)
·        1947: első 3 éves terv startolása a már államosított bankokkal indul
·        A legtöbb államosítás 48 folyamán történt meg: minden 100nál több alkalmazottat foglalkoztatott üzemet (akkor is, ha eddigre már nem volt annyi, de valaha a cég történetében igen…) -> a GYOSZ (Gyáriparosok Országos Szövetsége) feloszlatta magát.
·        1949: TV erejű rendelettel államosították a mindenkor is 10 alkalmazottnál többet foglalkoztatott üzemeket (akkor is, ha eddigre már nem volt annyi, de valaha a cég történetében igen…) és a külföldi tőkés tulajdonokat.
·        Potsdami egyezmény: minden, régen német tulajdonú, üzem a szovjet érdekszférában szovjet tulajdon lesz.
·        Nagykereskedelmi tevékenység megtiltása.
·        Államosítások áthúzódnak az 50-es évek elejére is: mozik, színházak stb.
·        Az államosított üzemek élére munkásigazgatókat állítottak, akiknek gyakran nulla volt a vezetési tapasztalata… a régi tulaj max tanácsadó maradhatott.
·        1948 MKP: mezgazd szocializmusba való átvezetésének terve-> tömeges menekülés a földtől
·        1948-49 kulákgazdaságok összeírása-> 400 000 „kulákot” elítéltek 49 és 53 között „közellátási bűntettért”
·        Gazdasági célokat szolgáló koncepciós perek az államosítások kapcsán
·        I. ötéves terv 1950-54
o       Növekedés évi 26 % kell, h legyen
o       Nem teljesült
o       Az életszínvonal a tervidőszak nagy részében csökkent
·         szélsőségesen extenzív gazdaságfejlesztés
·        1949 KGST megalakul
·        Sztahanov-mozgalom 1950re általános
·        Nem egészen önkéntes békekölcsön
·        1953 tavasz ogy-i választások miatt MDP kénytelen közeledni a tömegek felé

Megtorlás és restauráció 56 után

·        Münnich Ferenc vezetésével: Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom
·        229 embert ítéltek halálra politikai váddal, pl. Mansfeld
·        A forradalom résztvevőit sokszor gyilkosság vádjával ítélték el, tehát köztörvényes bűnözőként. És a későbbi amnesztia csak azokra vonatkozott, akiket politikai bűncselekményért ítéltek el!
·        Nem a szovjetek kezdeményezték Nagy Imre kivégzését, sőt 1958 januárjáig nem is járultak hozzá Kádárnak ehhez a kéréséhez.
·        23700 börtönre ítélés. „Kis idős”: 1-5 év. „Nagy idős”: 15 évtől életfogytiglanig.
·        MSZMP szerint az ellenforradalom okai voltak:
o       Rákosi-Gerő klikk helytelen politikája
o       Nagy Imre-Losonczy Géza vezette pártellenzék tevékenysége
o       „Horthy-fasiszta” és más kapitalista erők aknamunkája
o       A nemzköz imperializmus
·        ENSZ közgyűlés jelentése Mo-ról (57):
o       Spontán nemz felkelés volt
o       A felkelés előtt és nov. 4-e óta folyamatosan megsértik a nép alapvető jogait
o       A SZU agressziót követett el
·        57. május szovjet-magyar szerződés: szovjet csapatok jogi helyzetét rögzíti, jelenlétük alappillére volt a Kádár-rezsimnek
·        1957 DISZből KISZ
·        1958 elején Kádár átadta a minelnökséget Münnich Ferencnek
·        Fegyveres erők: hadsereg, rendőrség, határőrség, munkásőrség
·        A munkásőrség a karhatalmi alakulatok (pufajkások) háttérbe szorulása után, 57 elején jött létre
·        A Kádár-korszak alatt végig megvolt a lehetőség a Parlament megkerülésére: az Elnöki Tanács rengeteg törvény erejű rendeletet hozott
·        Kötött listás választási rendszer 67ig
·        1967: tisztán egyéni kerületi választási rendszer
·        ÁVH-t nem állították újra fel, de a tagok nagy része a rendőrség soraiba került
·        1959-61 mezgazd kollektivizálása. 1959. Tv erejű rendelet a termelőszövetkezetekről-> kollektivizálás, meggyőzéssel, kedvezéssel, kényszerrel
·        Mezgazd beruházásokban részesült, beszolgáltatási rendszert végleg elhagyták, háztáji földeket meghagyták a parasztoknak, szociális juttatások kiterjesztése a parasztokra
·        Háztáji gazdaságoknak köszönhetően árutöbblet keletkezett és megszűnt a mennyiségi élelmiszerhiány
·        1959. ápr. részleges amnesztia a 2 évnél nem hosszabb időre elítéltek részére
·        1959. MSZMP VII. Kongresszusa-> fő cél: szocializmus alapjainak lerakása, Központi Bizottság első titkára Kádár
·        1959 ÁEH (állami Egyházügyi Hivatal) visszakapja 1956ban megnyirbált jogköreit, rajta keresztül érvényesítette az állam az egyházzal szemben az akaratát
·        A főkegyúri jogot az Elnöki Tanács gyakorolta
·        56 leverése után XII. Pius pápa megtiltotta, h kat papok Mo-n pol szerepet vállaljanak
·        1961 Kádár visszaveszi a minelnökséget Münnichtől-> már megint 1 személyben egyesül a párt és a kormány vezetése
·        1962 MSZMP Központi Bizottsága határozat a perek lezárásáról
·        1962 magyar-USA egyezmény: USA előterjeszti, h az ENSZ vegye le napirendről a magyar kérdést, Mo. meg ált amnesztiát hirdet
·        -> 1963 közkegyelem
·        1963 Mo. elismeri a Szentszék kinevezési jogát, lemond a főkegyúri jogról-> cserébe a papság hűségesküt tesz a magyar államra és alkotmányra

Az új gazdasági mechanizmus és a „fogyasztói szocializmus” főbb jellegzetességei

·        A szocializmus mo-i építésének Kádár szerint feltétele az életszínvonal emelése.
·        A vásárlóerő 1968 és 78 között 2,5szeresére növekedett és ráadásul volt mit venni a boltokban, megjelent a mennyiségi élelmiszerbőség. Életszínvonal emelkedés.
·        Lakásépítési kampány. Lakótelepek a városokban, magánerős építkezések falun.

1968 Új Gazdasági Mechanizmus

§         Gazdasági reformirányzat: Nyers Rezső, Fok Jenő, Fehér Lajos
§         -> Nyers Rezső 1965-ben: népgazdaságunkban az extenzív fejlesztés tartalékai csökkenőben vannak, elkerülhetetlen az áttérés az intenzív fejlődésre
§         1966 MSZMP KB határozat a gazd reformról
§         Gazd cél: gazd extenzívről intenzív fejlődésre átállítása
§         Pol indok: tömegek életszínvonalának gyorsabb emelése a cél
§         Nyers Rezső, Fok Jenő, Fehér Lajos irányították a reformokat. Piaci viszonyok mérsékelt behozása, pár elem. A döntések ott szülessenek, ahol a szükséges információk meg vannak, tehát a gyárakban, ne központilag legyen meghatározva, h hol mit gyártsanak: döntési mechanizmus decentralizációja.
§         Termelékenység növekedés intenzív gazdaságfejlesztéssel. (nem több gyárat építeni, hanem a meglévőkben fokozni a termelést).
·        Fennmaradt a közvetlen utasítás, de a közvetett szabályozók váltak általánossá: árrendszer a világpiaci kedvezőtlen hatások kiszűrésére
·        Fennmaradt a dotáció-> demoralizáló helyzet: a jól gazdálkodó vállalatoktól elvonták a nyereséget, h dotálják a kevésbé eredményes vállalatokat
·        Átlagbér szabályozás: olyan béradót vezetett be, ami abban tett érdekeltté a vállalatokat, h ne az egyes dolgozó, hanem a vállalat egészének bérszintje növekedjék: inkább több, alacsonyabb fizetésű és szakképzettségű munkás legyen, még ha feleslegesek is-> vattaemberek, rejtett munkanélküliség
·        Az új gazdasági mechanizmus nem érintette a tulajdonviszonyokat.
·        1967 Fock Jenő lett a mineln.
·        Közbejön Brezsnyev-doktrína és a prágai tavasz eltiprása-> Mo. egyedül marad a reformokkal a szocialista táborban
·        Piaci ár becsempészése a gazdaságba.
·        3 féle ár:
o       kötött ár (politikai döntés, a piaci árnál kisebb): ami mindenkinek kell: energia, alapvető élelmiszercikkek.
o       szabad ár (a szolgáltató dönti el): nélkülözhető dolgok.
o       csúszó ár (a köztes kategória).
·        A kötött áras termékek előállítási és eladási ára közti rést az államnak kellett dotálnia: gyárak kárpótlása. A dotáció 1974-től már csak külföldi hitelekből volt lehetséges.
Új Gazdasági Mechanizmus eredményei
§         Mellék üzemágak szabadsága-> aki szemfüles volt, elkezdte azt termelni, amire tényleg volt igény az országban.
§         Beruházási lehetőség nem volt, nem lehetett az üzemeket nagyobb vállalatokká bővíteni-> a pénzt csak felélni volt lehetőség.
§         gulyáskommunizmus
§         -> luxuskiadásokra adják a fejüket magánemberek-> harácsolás elleni kampány a munkás ellenzék részéről, Kádár ellen is irányul. Moszkvában is panaszt emelnek Brezsnyevnél.
§         Brezsnyev rossz szemmel nézte az új gazdasági mechanizmust, magához rendelte Kádárt tárgyalni és lehordta a szocialista piacgazdaság miatt.
§         Hazaérve Kádár, mondván, h már 65 éves, írt a KB-nak egy levelet, h lemond és nyugdíjba vonul. Na, ez megrémisztett mindenkit, Moszkvát is, úh Brezsnyev visszakozott, teljes bizalmat szavazott Kádárnak.
§         Kádár kegyeskedett tovább irányítani a pártot és a reformokból is visszavett. Ennek a jelképe az 1972-es osztályharcos hangvételű alkotmánymódosítás. Belevették, h a társadalom vezető rétege a munkásosztály és már ténylegesen a szocialista világrendszer része Mo.
§         Az egyetemi felvételiben visszaállították a munkások gyerekeinek előnyét.
§         1968 Csehszlovákiában a reformok túlmentek a megengedett határon, mert elmentek a szólásszabadságig -> Brezsnyev-doktrína érvényesítése: ha egy szoci országban vmi veszélyezteti a szocializmust, akkor a SZU-nak kötelessége beavatkozni-> katonai intervenció, Dubcek félretolása

Stagnálás és válság az 1970-80-as években

·        Munkásellenzék: Komócsin Zoltán, Biszku Béla, Pullai Árpád
·        Alkotmány 1972-es alkotmánymódosítás
o       Mo. a szoci világrendszer része
o       Termelési eszközök társadalmi tulajdonban vannak
·        1972 MSZMP KB határozata az új gazdasági mechanizmus leállításáról, megbélyegezte a kispolgári szerzésvágy 1968 utáni eluralkodását, újracentralizálás
·        1973 ált béremelés, árak visszafogása
·        A 73-as olajválság utáni években a nyugati bankoknak nem volt érdemes beruházni, jobb volt kihelyezni a pénzüket, ezért adtak kölcsönöket.
·        1975. MSZMP XI. kongresszusa
o       Fejlett szocializmus építése (azt már rögzítette az alkotmány, h a sima szocializmus kiépült Mo-n)
·        1973 arab-izraeli háború, olajválság -> csere-arány romlás: ugyanannyi importért sokkal többet kell exportálni
·        1975 MSZMP XI. Kongresszusa: „fejlett szocialista társadalom” építése, ehhez a tervgazdálkodást is tovább kell fejleszteni
·        Fock Jenő helyett Lázár György mineln-> a „magyar pangás” időszaka
·        1977 MSZMP KB visszatáncolt a reformkoncepcióhoz
·        1978. december. Beletörődés abba, h az olajválság begyűrűzött Mo.ra. Már a SZU is világpiaci áron adta az olajat. Átlagban 30%os áremelkedés minden területen. -> életszínvonal csökkenése
·        -> „második gazdaság” legalizálása, erről szóltak a 80-as évek
·        Vállalati gazdasági munkaközösségek (GMK)
·        Vállalati tanács: a dolgozók választják, és ez választja a vezetőket
·        Maszek: magán szektor. Ez legális volt.<->  A fusizás az illegális második gazdaság körébe tartozott.
·        A 80-as évek az önkizsákmányolásról szólt, mert nagyon nehézzé vált az életszínvonal tartása és megvolt már a jogi lehetőség a másodállásokra.
·        A 15 milliárd dollárnyi kölcsönből (1987-es adat, Grósz Károly új miniszterelnök nyilvánosságra hozta) 1,2 milliárd ment gazdasági befektetésre, a többi az életszínvonal mesterséges fenntartására és így a fennálló hatalom fennmaradására.
·        Bős-nagymarosi vízlépcső ügye 77
·        1981 Beszélő-> köre a demokratikus ellenzék
·        1982-83 a fizetésképtelenség határára került Mo.
·        1983 kettős jelölés kötelezettsége
·        1984 Alkotmányjogi Tanács felállítása, ami ellenőrizhette a jogszabályokat
·        Valutakeret: meg volt szabva, h mennyi forintnyi valutát vihet utazásra az ember
·        A legvidámabb barakk a 80-as évek közepéig tartott ki

A magyar társadalom főbb szerkezeti változásai a 20. század második felében


·        II. VH után nők tömeges munkába állása
·        II. VH után a magy gazd és társ agrárból ipari-agrár, majd ipari jellegűvé vált
·        A foglalkozási szerkezetváltás Mo-n nagyon rövid idő alatt zajlott le: mezgazdban dolgozók tömeges munkássá válása (Rákosi diktatúra, földtől menekülés miatt is!), de a foglalkozáscsere sokszor nem járt együtt lakóhely változtatással-> munkásság elveszítette városi jellegét, ingázás, „fekete vonatok”-> Kádár-korszak lakótelep építései
·        1949-ben a keresők 8%a volt szellemi foglalkozású, 1990ben a 30%-a, és ennek ¾-e fizikai foglalkozású szülők gyereke!
·        1950-es évtizedtől lassult a népességgyarapodás-> „abortusz-törvény” növelte 1953 és 55 között
·        1956 után 200 000, főleg fiatal, vándorolt ki-> elöregedési tendenciát ez is erősítette
·        1960’ termelékenységi mutatók stabilizációja, 1975 csökkenés, viszont halálozási ráta nőtt
·        Szocializmusban cél a teljes foglalkoztatottság-> kapun belüli munkanélküliség

Szociálpolitika

·        1957. nyugdíjbiztosítás kiterjesztése a mezgazd tsz-ek tagságára, 1962-ben a magánkisisparosokra és 70-ben a kiskereskedőkre is
·        Betegségi és anyasági ellátás állampolgári jogon járt 1975-től, annak, aki keresőképtelenné vált (betegség, szülés)
·        1981-től minden évben fogyott Mo. lakossága

Nincsenek megjegyzések: