2012. május 16., szerda

Összehasonlító vallástörténet II. 12. 2012.05.16.


·         „Így látták”: 1980’ években megjelent gyűjteményes kötet indián krónikákból, h ők hogyan látták az európai behatolókat…
·         4-5 oldalas beadandó esszét írni, a választható témákat megkapjuk e-mailben, de kitalálhatunk saját témát is
·         a foldvary.miklos@btk.elte.hu címre kell küldeni az esszét

Élet a hétköznapokban a reformáció körül
·         a t. ú. szerint MacCulloch könyvében ez a rész ígéri a legtöbbet és adja a legkevesebbet az olvasónak J
·         annak idején az eukarisztia-vita meg az egyházi művészet problémája is meg bírta annyira mozgatni a kedélyeket, mint ma a szexuál-etikai viták
·         angol inzularizmus
·         a mai nagy vitatéma az anglikán egyházban a női egyenjogúság problémája: női papság stb.
·         az angolszász világban már az egyházak problémájává is vált a homoszexualitás legitimitása v illegitimitása
·         feminista teológia: az a baj a nemi szerepekkel, h a nyugati világ átvette Arisztotelész elképzeléseit a nemi különbségekről… MacCulloch közel áll ehhez
·         az antikvitás hivatalosan nem épült be a kereszténységbe, ellentétben a zsidó szent szövegekkel, de nagy informális tekintéllyel bírt, állandó hivatkozási alap lett az európai történelemben. Aquinói Szt. Tamás művei szerint Arisztotelész a pogány műveltség csúcsa, az a legmagasabb szint, ahova az emberi elme eljuthat a kinyilatkoztatás hiányában. Arisztotelészszel együtt árukapcsolással a görög szaktudományok is beépültek az európai tudományos életbe.
·         a kereszténység elleni lázadás fő fóruma is az antikvitás terepe volt: humanizmus, klasszicizmus, sőt még a 20. sz. sokadik humanizmusai is az antikvitásra hivatkoztak
·         a keresztény szexuáletika nőelnyomó vonatkozásait sokan ma is egy az egyben Arisztotelész nyakába akarják varrni, h tehermentesítsék az eredeti keresztény tanításokat. Ez egy apologetikus hozzáállás, ők azok, akiknek a kereszténység fontos, de nem értenek egyet antifeminizmusával, tehát beállítják Galénoszt és Arisztotelészt a „jó király” (kereszténység) „rossz tanácsadóinak”.
·         az a nonsense elképzelés, h a férfi magja önmagában elég az embrió létrejöttéhez, a nő csak keltetőgépként működik, sajnos nagyon elterjedt minden neolitikus vallási rendszerben, az antik görög vallási képzetek ezek örökösei. A neolit vallási rendszerekben ettől még nem volt alacsonyabb rendű a női princípium, nem úgy, mint a nomád állattenyésztőknél. A neolit vallási képzetek szerint a nő önmagában termékenységhordozó, a férfi csak lényegtelen részletkérdés (Bachofen).
·         szóval nem csak Galénosz tehet róla, h így képzelte el a nemzést a kkori keresztény kultúra…
·         ? Van speciálisan női vallásosság?
·         a világi papságból ki voltak zárva a nők, de a szerzetesi világban befuthattak olyan karriert, amit ma értelmiségi női karriernek tekintenénk. Pl. Sienai Szt. Katalinnak sokkal nagyobb tekintélye volt, mint a jelentéktelen férfi kollégáinak
·         feltűnően jó a nők aránya a kkorban kanonizált szentek körében!
·         a bibliai zsidóságból származik az, h női próféta létezik, női papság nem
·         a papság egyfajta mana a kereszténységben, kézrátétellel kapja az illető, egy spirituális-vallási energia hordozója és áldásadással sugározhatja. Ebből nem következik, h ő okos és bölcs, tehát nem kell prédikálnia. Csak a reformáció kihívása után lett jellemző funkciója a katolikus papoknak a prédikálás. A keleti keresztény világban megmaradt a régibb fajta papság: a mana hordozás, nem kell hozzá hatalmas teológiai műveltség meg retorikai készség.
·         Angliában ma sincs külön egyházi és polgári esküvő, az anyakönyvvezető megy el a templomba adminisztrálni. De legalább lehet ökumenikus esküvőt is tartani (csak keresztény felekezetek között L ).
·         a tridenti zsinat házasságjogi szabályozása, h írásos nyom és tanúk jelenléte szükséges a házasság érvényességéhez, a nőket védte, hiszen korábban ha kompromittálódtak és elhagyta őket a párjuk, akkor semmi nem bizonyította, h a házassági kötelék létrejött közöttük! (ami elvileg abból állt, h a nő és a ffi kiszolgáltatja egymásnak a házasság szentségét), akkor sem, ha kompromittálódtak és már nem akarta őket senki se feleségül venni
·         MacCulloch a skót puritánokat és a tridenti katolikusokat is utálja, ha szigorkodnak és kötözködnek a konkubinátusban élő kkori katolikus papsággal :D
·         19-20. sz. Spanyolországban a kat. egyház fenntartott egy alapítványt a papoktól származó törvénytelen gyerekek eltartására! nekem ez tök szimpi, legalább nem tettek úgy, mintha nem létezne a probléma és nem tagadtatták le az apákkal a gyerekeket
·         ? Miért ragaszkodik még mindig a róm. kat. egyház a papi cölibátushoz, miközben ezt nem mondja ki dogma?
o   a manával együtt járó negatív tabu, ez egy durkheimi negatív rítus
o   a manával feltöltött embert muszáj elkülöníteni a hétköznapi emberek életétől
o   a mana kiváltságával jár együtt a kilépés a közösség normális életéből
o   presztízsveszteséggel járna a papi cölibátus felszámolása
·         az európai kultúra erősen erotizált: irodalmi kultúra, képzőművészet… gyakoribb téma mint a világird. más területein

Nincsenek megjegyzések: