2012. január 3., kedd

19. tétel A korai Kádár-korszak (1956-63)

Megtorlás és restauráció

· Münnich Ferenc vezetésével: Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom

· 229 embert ítéltek halálra politikai váddal, pl. Mansfeld

· A forradalom résztvevőit sokszor gyilkosság vádjával ítélték el, tehát köztörvényes bűnözőként. És a későbbi amnesztia csak azokra vonatkozott, akiket politikai bűncselekményért ítéltek el!

· Nem a szovjetek kezdeményezték Nagy Imre kivégzését, sőt 1958 januárjáig nem is járultak hozzá Kádárnak ehhez a kéréséhez.

· 23700 börtönre ítélés. „Kis idős”: 1-5 év. „Nagy idős”: 15 évtől életfogytiglanig.

· MSZMP szerint az ellenforradalom okai voltak:

o Rákosi-Gerő klikk helytelen politikája

o Nagy Imre-Losonczy Géza vezette pártellenzék tevékenysége

o „Horthy-fasiszta” és más kapitalista erők aknamunkája

o A nemzköz imperializmus

· ENSZ közgyűlés jelentése Mo-ról (57):

o Spontán nemz felkelés volt

o A felkelés előtt és nov. 4-e óta folyamatosan megsértik a nép alapvető jogait

o A SZU agressziót követett el

· 57. május szovjet-magyar szerződés: szovjet csapatok jogi helyzetét rögzíti, jelenlétük alappillére volt a Kádár-rezsimnek

· 1957 DISZből KISZ

· 1958 elején Kádár átadta a minelnökséget Münnich Ferencnek

· Fegyveres erők: hadsereg, rendőrség, határőrség, munkásőrség

· A munkásőrség a karhatalmi alakulatok (pufajkások) háttérbe szorulása után, 57 elején jött létre

· A Kádár-korszak alatt végig megvolt a lehetőség a Parlament megkerülésére: az Elnöki Tanács rengeteg törvény erejű rendeletet hozott

· Kötött listás választási rendszer 67ig

· 1967: tisztán egyéni kerületi választási rendszer

· ÁVH-t nem állították újra fel, de a tagok nagy része a rendőrség soraiba került

· 1959-61 mezgazd kollektivizálása. 1959. Tv erejű rendelet a termelőszövetkezetekről-> kollektivizálás, meggyőzéssel, kedvezéssel, kényszerrel

· Mezgazd beruházásokban részesült, beszolgáltatási rendszert végleg elhagyták, háztáji földeket meghagyták a parasztoknak, szociális juttatások kiterjesztése a parasztokra

· Háztáji gazdaságoknak köszönhetően árutöbblet keletkezett és megszűnt a mennyiségi élelmiszerhiány

· 1959. ápr. részleges amnesztia a 2 évnél nem hosszabb időre elítéltek részére

· 1959. MSZMP VII. Kongresszusa-> fő cél: szocializmus alapjainak lerakása, Központi Bizottság első titkára Kádár

· 1959 ÁEH (állami Egyházügyi Hivatal) visszakapja 1956ban megnyirbált jogköreit, rajta keresztül érvényesítette az állam az egyházzal szemben az akaratát

· A főkegyúri jogot az Elnöki Tanács gyakorolta

· 56 leverése után XII. Pius pápa megtiltotta, h kat papok Mo-n pol szerepet vállaljanak

· 1961 Kádár visszaveszi a minelnökséget Münnichtől-> már megint 1 személyben egyesül a párt és a kormány vezetése

· 1962 MSZMP Központi Bizottsága határozat a perek lezárásáról

· 1962 magyar-USA egyezmény: USA előterjeszti, h az ENSZ vegye le napirendről a magyar kérdést, Mo. meg ált amnesztiát hirdet

· -> 1963 közkegyelem

· 1963 Mo. elismeri a Szentszék kinevezési jogát, lemond a főkegyúri jogról-> cserébe a papság hűségesküt tesz a magyar államra és alkotmányra

Nincsenek megjegyzések: